HOTARAREA nr 118 din 27.09.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ
ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                      HOTARAREA nr 118

                                      din   27. 09.     2016

Privind   infiintarea a  trei posturi de personal contractual : unul in cadrul Serviciului Buget ,finante ,contabilitate  impozite  si taxe locale ,   doua  posturi de personal contractual in cadrul Serviciului public de  gospodarie comunala ,modificarea  statului de functii a organigramei

           Consiliul local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 27. 09.2016

          Având în vedere

           referatul de specialitate nr.  11.584din 13.09. 2016   al Biroului resurse umane prin  care se propune infiintarea  a trei posturi de personal contractual : unul in cadrul compartimentului  Buget ,finante ,contabilitate  si doua  posturi de personal contractual in cadrul Serviciului public de  gospodarie modificarea  statului de functii,  a organigramei, expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 3 a Consiliului local .

            In baza  prevederilor

  • legii nr 284/2010privind salarizarea unitara a personalului platit din  fonduri publice ,cu modificarile si completarile ulterioare 
  • legii nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
  • OUG  nr 57/2015 privind salarizarea personalului platit din  fonduri publice  in anul 2016 ,prorogarea unor termene  precum si unele masuri  fiscal-bugetare,
  • Legea nr 53/2003 ,republicata Codul Muncii cu  modificarile si completarile ulterioare

Potrivit prevederilor art. 36 alin 2  lit a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

     In temeiul prevederilor art 45 alin 1 si 2 a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  infiintarea  a  trei posturi de personal contractual : unul in cadrul  Serviciului  Buget ,finante ,contabilitate impozite si taxe locale si   doua  posturi de personal contractual in cadrul Serviciului public de  gospodarie comunala ,modificarea  statului de functii a organigramei astfel;

  1. in  comp. Contabilitate se infiinteaza un post contractual de inspector de specialitate gradul I clasa de salarizare 38 ,studii S,economice, prevazute innCap II  lit C ,b din legea nr 284/2010
  2. la Serviciul public de gospodarie comunla se infiinteaza doua posturi de muncitori calificati(profesii in domeniul constructiilor si lucrarilor publice)

         Art 2 – Se aproba  modificarea Statului de functii si a organigramei, conform anexelor ,parte integranta din prezenta.

        Art  3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl. primar si  d-na Teglas Rodica  inspector comp. Resurse Umane.

        Art. 3- Prezenta se comunică cu

               – Dl. Primar

               – Institutia Prefectului judetului Salaj

               – Comp. Resurse Umane         

  –  Doar hotărâri /dosar de sedinta

  –   Publicitate ,mass-media

            Presedinte de Sedinta

                 Micle Corina                                                         Contrasemneaza Secretar

                                                                                                Secretar oraş, Opris Maria