HOTĂRÂREA nr.84

Din 25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA nr.84

Din 25.04.2023

privind aprobarea concesiunii prin licitație cu plic închis a unei suprafețe de 500.000 mp situat în extravilanul localității Cuceu, Orasul Jibou,  înscris în CF 55154, aparținând domeniului privat UAT Oraș Jibou, în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate comun nr. 5381 / 21.04.2023 al comp. managementul proiectelor și achiziții publice, comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, comp. Registrul Agricol, Cadastru și Fond funciar, Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 5380/21.04.2023;

În baza prevederilor:

-Art.28 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.302-331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 27.09.2022 privind aprobarea și însușirea propunerilor de preluare în concesiune a unor suprafețe de teren din domeniul privat al Orașului Jibou;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 17.11.2022  privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil înscris in CF 55018 Jibou proprietatea Oraș Jibou;

-Hotărârea Consiliului Local nr. 29/13.02.2023 privind aprobarea Studiului de Oportunitate realizat pentru concesionarea prin Licitație deschisa a unei suprafețe de 50Ha teren cu categoria de folosință pășune, proprietate privată a orașului Jibou situată în extravilanul orașului;

-Raportul de evaluare  din data de 08.12.2022 întocmit de către PFA Ielciu Augustin autorizat ANEVAR cu legitimația nr.13240 potrivit căruia prețul estimat pentru terenul cu categoria de folosință pășune în aceasta zona este de 7150 euro/ha (0.7150 euro/mp);

Văzând prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art.139 (1,3) art.196 (1) lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă concesiunea prin licitație publică prin cerere de ofertă cu plic închis  a unei suprafețe de 500.000 mp situat în extravilanul Orașului Jibou, înscris în CF 55154, aparținând domeniului privat UAT Oraș Jibou, în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice.

Art.2 Se aprobă documentația de atribuire incluzând și Caietul de sarcini conform anexei   parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă durata concesiunii de 35 ani, contractul poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească

49 de ani.
Art.4 Se stabilește prețul de pornire a licitației în vederea concesionării, redevența minimă de la care începe licitația este de 1406,8054 lei/ha/an pentru  ( Etapa I – pre- operațională) și redevența minimă a concesiunii de la care începe licitația este de 5164,845 lei/ha/an, (Etapa a-II- a) .

Art.5 Se desemnează domnul consilier Șigovan Flaviu membru titular și domnul consilier Tămășan Ovidiu membru supleant în comisia de evaluare a ofertelor urmând a fi completată prin dispoziția primarului cu reprezentanți ai autorității locale și un reprezentant al  Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art.6 Se împuterniceşte Primarul Orașului Jibou să semneze contractul de concesiune.
Art.7 Dreptul de concesiune se înscrie în cartea funciară de către concesionar.
Art.8 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul orașului prin funcționari din aparatul de specialitate.

Art.9  Prezenta se comunică cu:

          – Instituția Prefectului Județul Sălaj

         – Primarul Orașului Jibou

          – Serviciul buget, finanțe,contabilitate,impozite și taxe locale

– Compartimentul managementul proiectelor și achiziții publice

– Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat,

– Compartimentul Agricol și Cadastru

          – Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA

Identificarea terenului

Identificarea terenului situat in“Pasunea Cuceu” aflat în domeniul privat al orasului Jibou în suprafața totală de 500000 mp, propus pentru concesionare, în scopul construirii unei Centrale electrice fotovoltaice

Terenul are categoria de folosința “pasune” în suprafața totală de 500000 mp , se situeaza in extravilanul satului Cuceu si este inscris in Cartea Funciara nr 55154 Jibou nr cad. 55154.

Terenul extravilan mai sus menționat este în prezent liber de sarcini.

CAIET DE SARCINI

Având în vedere:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privindCoduladministrativ

 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciar, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Hotararea Consiliului Local JIBOU nr. 122 din 27.09.2022
 • Hotararea Consiliului Local JIBOU nr. 154 din 17.11.2022
 • Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
 • Studiul de oportunitate din data de 21.12.2022de emis de HIGH INNOVATIVE MIND SRL, aprobatprin HCL nr. 29/ 13.02.2023
 • Raportul de evaluare emis de PFA IELCIU AUGUSTIN, din data de 21.12.2022
 • Informații generale privind obiectul concesiunii

Terenul este situat în Orașul Jibou, în extravilanul localității Cuceu, judeţul Sălaj și face parte din domeniul privat al UAT oraș Jibou.

 Parcela de teren care va face obiectul procedurii de concesiune se prezintă astfel:

-Terenul extravilan în suprafaţă de 500.000 mp, având categoria de folosință de pășune este  identificat cu număr cadastral 55154, înscris în Cartea Funciara nr. 55154 a localității Jibou, jud. Sălaj.

1.1 Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat

            Terenul identificat in  suprafața de teren de 500.000 mp din imobilul situat în extravilanul localității Cuceu, identificat cu număr cadastral 55154 ( dezmembrat din CF55018), înscris în Cartea Funciara nr. 55154 Jibou, atestat în domeniul privat al U.A.T Oraș Jibou, potrivit Ordinului Prefectului nr. 187/11.05.2022 și prin Hotararea nr. 8 din 17.01.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Oraș Jibou,se concesionează  în vederea construirii  unei Centrale Electrice Fotovoltaice.

            Initiativa concesionarii are la bază Studiul de Oportunitate și Raportul de evaluare din cadrul acestuia realizate în data de 21.12.2022 de către HIGH INNOVATIVE MIND S.R.L.  și aprobat prin HCL Oraș Jibou nr. 29 din 13.02.2023.

            Terenul este situat în U.A.T Oraș Jibou în extravilanul localitatii Cuceu, judeţul Sălaj și face parte din domeniul privat alU.A.T Oraș Jibou.

            Zona în care este amplasat terenul nu este echipată tehnico-edilitar, în zonă nu există rețele de distribuție apa, gaze naturale și iluminat public, iar linia/stația de transformare pentru racordare la RET( Retea electrica de transport )/RED(Retea electrica de distributie) se află la o distanță de 7km.

 1. Descrierea amenajărilor şi a proprietăților

            Parcela de teren care va face obiectul procedurii de concesiune se prezintă astfel:

            Terenul extravilan în suprafaţă de 500.000 mp, (50ha)având categoria de folosință de pășune, identificat cu număr cadastral 55154, înscris în Cartea Funciara nr. 55154 a localității Jibou, jud. Sălaj, ce a fost dezmembrat din  CF55018, în suprafața totală de 923.985 mp,  prezintă unele denivelări și are înclinația principală pe directia Nord-Sud, terenul mai prezintă și înclinație pe direcțiile Est-Vest. Altitudine cuprinsă între 280 – 380 metri RMN, predominant 350 m RMN.

Expoziție – sudică, vestică și estică.

         În parcelă sunt prezente, izolat, alunecări de teren sub formă de valuri, terase, rupturi și brazde semistabilizate și stabilizate. Neuniformitatea terenului este puternică și slabă spre moderată în rest:

Grad de acoperire cu vegetație ierboasă – 90/95%.

Grad de acoperire cu vegetatie de tip arbuști 5/10%.

1.2 Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii

Terenul se concesionează în scopul construirii unei Centrale electrice fotovoltaice , concesionarul având posibilitatea de a realiza investițiile necesare pentru asigurarea funcționalității acestuia si producerea energiei regenerabile. 

1.3 Condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și demediu

Investițiile pe care concesionarul este obligat sa le realizeze pentru a fi îndeplinite obiectivele pecare concedentul si le-a propus prin concesionarea terenului sunt următoarele:

a)schimbarea categoriei de folosința a terenului pașune;

b)obținerea tuturor avizelor in vederea dezvoltării si exploatării unei Centrale electrice fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in scopul introducerii in sistemul electric național, inclusiv încheierea unui contract de conectare cu o societate de distribuție a energiei electrice;

c)obținerea autorizației de construire a parcului fotovoltaic;

d)construirea și dezvoltarea unei Centrale electrice fotovoltaice;

e)conectarea la sistemul național de energie;

f)exploatarea eficienta a unei Centrale electrice fotovoltaice;

g) intocmire PUZ

1.3.1 Obiectivele de ordin economic:

□Diversificarea activităților economice de pe raza orașului prin administrarea  eficienta a

domeniului  privat  al UATOras Jibou ; 

□Dezvoltarea agenților economici, care vor adjudeca terenul concesionat în urma licitației;

□Dezvoltarea durabila a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de rezidenți și de locuri de munca in viitorul apropiat; 

□Creșterea potențialului economic al zonei.

 1.3.2  Obiectivele de ordin financiar:

Principalele avantaje ale concesionarii terenului sunt următoarele:

□Concesionarea constituie o sursa de venituri proprii pentru bugetul Orasului Jibou  prin plata redevenței anuale;

□Concesionarea generează venituri unității administrative-teritoriale pe raza căreia se află terenul prin plata impozitelor și taxelor locale prevăzute de Codul fiscal.

 1.3.3 Obiectivele de ordin social:

□Prin realizarea unei asemenea investiții in zona respectiva, se vor asigura noi locuri de munca,având in vedere faptul ca rata șomajului este la cote ridicate. Totodată se pot impulsiona si alteactivități conexe, care să contribuie la dezvoltarea zonei;

□Având în vedere ca acesta zona este  preponderent agrara, investițiile în acest domeniu ar duce la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor;

□Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat in acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale precum si ridicarea interesului cetățenilor de a-si diversifica diferite activități productive in zona, precum si pentru promovarea unor proiecte ce îndeplinesc cerințele Uniunii Europene.

 1.3.4 Obiectivele de ordin de mediu:

□Concesionarul va avea obligația, prin contractul de concesiune, sa respecte toata legislația in vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfera responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protecția mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:

– luarea tuturor masurilor necesare pentru diminuarea si evitarea poluării solului si a apei subterane,cu efecte asupra sănătății populației;

– prin soluțiile adoptate se va urmării asigurarea protecției mediului conform  legislației in vigoare;

– amplasarea pe teren, ca si accesele la centrală, vor fi proiectate astfel încât sa asigure fluența in zona;

– prin soluțiile adoptate se va ține cont de îmbunătățirea factorilor de mediu si a microclimatului din zona prin amenajare si întreținere.

            2. Condițiile generale ale concesiunii 

 • Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea

Concesiunii

a)La expirarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie în deplina

proprietate, liber de sarcini bunul concesionat.

b) La încetare, din orice cauza, a contratului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) Bunuri de retur – bunurile care au făcut obiectul concesiunii şi care la încetarea din orice

cauză a Contractului revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini Concedentului.

b) Bunuri proprii – bunuri utilizate pe durata concesionarii de concesionar ce sunt si rămân

proprietatea acestuia la încetarea contractului de concesiune, dacă nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul sau intenția concedentului de a le achiziționa ca bunuri de preluare. 

 c) Bunuri de preluare – bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își poate exprima intenția de a le cumpăra la încetarea concesiunii dacă este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe baza de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe baza de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent.

2.2 Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare

Concesionarul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția mediului pe întreaga durată a contractului de concesiune și pentru a obține toate aprobările și avizele/acordurile/autorizațiile necesare, cerute de legislația de mediu pentru utilizarea bunului concesionat, efectuării investițiilor asumate, precum si altor activități strict aferente folosințeibunului concesionat.

2.3 Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă

Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate şi permanenţă  a bunurilor proprietate privată ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către Concedent.

2.4 Interdicţia subconcesionării bunului concesionat

Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.

2.5 Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii

   Concesionarul poate închiria bunurile imobile concesionate doar cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) Concesionarul va solicita acordul Concedentului pentru închirierea Bunurilor imobile sau pentru închirierea doar a unei suprafețe de teren din totalul suprafețelor concesionate, printr -o notificare care să conțină toate elementele necesare, inclusiv și fără a se limita la proiectul contractului de închiriere,pentru obținerea acordului scris al Concedentului;

b) Închirierea trebuie să respecte prevederile art.1837 – 1845 din Codul civil;

c) Închirierea nu trebuie să împiedice în vreun fel construirea și punerea în funcțiune a Centralei electrice fotovoltaice;

d) În lipsa acordului prealabil expres al Concedentului, închirierea este interzisă, constituind o clauză de desființare de drept a Contractului.

 • Durata concesiunii

2.6.1 Durata concesionarii propusă pentru acesta suprafața de 500.000 mp, având ca scop construirea Centralei electrice fotovoltaice este de 35 ani,având în vedere durata medie de viață a echipamentelor ce vor fi folosite la construirea Centralei Electrice Fotovoltaice.  Contractul poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.

2.7 Redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia

2.7.1. Redeventa minima conform raportului de evaluare  pentru suprafata de 500.000 mp  este  de 70.340.27 lei/an.

(1) Concesionarul va plăti anual Orasului Jibou o redevență astfel: 

a) Etapa I ,perioada PRE-OPERATIONALA ,aferenta  perioadei de obținere a avizelor / acordurilor / autorizațiilor , construirii efective a Centralei electrice fotovoltaice pana la  momentul producerii si injectarii in retea, redevența   pret  minim de pornire a licitației de  286  euro  / ha / an echivalent a 1406,8054 lei/ ha/an, dar nu mai mult de 5 ani ;

b) Etapa II,respectiv momentul producerii si injectarii in retea, redevența pret minima de pornire a licitatiei este de  1.050,00 Euro /ha/an echivalent a 5164,8450 lei/ ha/an.

Redeventa se indexeaza anual cu rata inflatiei.

2.8 Taxe si garanții

2.8.1 Autoritatea contractantă pune la dispoziția persoanelor interesate care au înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic,contra cost.

2.8.2 Persoanele interesate care solicită un exemplar din documentaţia de atribuire si a caietului de sarcini trebuie să achite prețul acesteia, în sumă de 100,00 lei, sumă ce reprezintă costul multiplicării. 

2.8.3 Persoanele interesate care solicită să participe la licitația publică de concesiune a imobilului plătesc o taxă de participare în sumă de 400,00 lei, din care se achita costul anuntului la cele 2 cotidiene si la monitorul oficial ,sumă care nu se restituie. 

2.8.4 Persoanele interesate care solicită să participe la licitația publică de concesiune a imobilului plătesc o garanție de participare. 

2.8.5 Garanția de participare la licitație este în sumă 21.102,08 lei și reprezintă 30% din valoarea redevenței corespunzătoare primului an al concesiunii.

2.8.6 Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia sau dacă ofertantul nu se prezintă pentru semnarea contractului de concesiune în termen demaximum 20 de zile calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul despre stabilirea ofertei sale ca fiind câștigătoare.

2.8.7 Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către concedent și se consideră avans din totalul redevenței datorate pentru primul an de concesiune.

2.8.8 Concedentul este obligat să restituie ofertanților necâștigători garanția de participare în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

2.8.9 Costul documentației și taxa de participare se pot plăti numerar la casieria Primariei Orasului Jibou sau prin ordin de plată în contul  RO83 TREZ 5645006XXX000068 ,deschis la Trezoreria Jibou  .

2.8.10 Garanția de participare se va plăti în contul RO83 TREZ 5645006XXX000068,deschis la Trezoreria Orasului Jibou .

2.8.11 Câștigătorul licitației are obligația ca în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data semnării Contractului să depună cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând 70% din redevenţa datorată pentru un an de exploatare,în contul RO83 TREZ 5645006XXX000068,

2.8.12 Concesionarul se obligă să pună în funcțiune Centrala electrică fotovoltaică  (inclusiv racordarea la SEN) intr-o perioada nu mai mare de 5 ani  la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

2.9 Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare,condiții privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea in valoare a patrimoniului cultural național, după caz, protecția mediului, protecția muncii,condiții impuse de acordurile si convențiile internaționale la care România este parte. 

Pe durata contractului de concesiune,Concesionarul va avea obligația protejării domeniului privat al Consiliului Local Jibou și punerea în valoare a acestuia, precum și protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Concesionarul este obligat ca pe durata exploatării bunurilor ce fac obiectul concesiunii sa respecte condițiile privind protecția muncii. 

Concesionarul se obligă să folosească bunul concesionat cu prudență și diligența unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, fără a diminua în orice mod potențialul și valoarea socio-economică a bunurilor oferite în concesiune. 

Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local, notificând acest faptconcesionarul.

Protecția patrimoniului cultural național:

– Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologicdescoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietateaabsolută a concedent;

– Concesionarul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricarealte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele , iar imediat( in maxim 2 zile)  după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința concesionarul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la acesta privind îndepărtarea acestora, cel din urma având obligația ca in maxim 2 zile de a comunica dispozițiile ce trebuie puse in practica de către executant.

3Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele

3.1Ofertantul are obligația de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

3.2Ofertele se redactează în limba română.

3.3Ofertele se depun la sediul concedentului, precizat în anunțul de licitație în două plicuri sigilate ,unul exterior și unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, înregistrul Oferte, precizându-se data și ora.

Pe plicul exterior   se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta,  respectiv: LICITAȚIE pentru concesionarea terenurilor în suprafață totală de 500000 mp,  aflate în domeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice . A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ____________ORA_______”

Oferta va contine

3.4. Plicul exterior  cu următoarele documente:

a)Fișa cu informații privind ofertantul (Formular nr.l) și o declarație de participare (Formular

nr.2) semnată de către ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări;

b)acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform cap.IV din prezenta

documentație de atribuire;

c)acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

d)Plicul interior sigilat, care conține oferta propriu – zisă.

e)Acordul de Asociere, dacă e cazul.

     3.5. Orice ofertant are dreptul de a participa la procedura de concesionare în comun cu alţi operatori economici în următoarele condiţii:

– se va prezenta acordul de asociere semnat de către reprezentanții legali ai asociaților , cu precizarealiderului de asociere;

– fiecare dintre asociați va depune individual Formularele de la nr.1 la nr.4 din prezenta Documentație de atribuire;

– în acordul de asociere se vor menționa expres toate drepturile și obligațiile fiecărui asociat în derularea Contractului de concesiune, inclusiv și fără a se limita la asociatul care va constituii garanțiile contractuale, va efectua plata redevenței la termenele stabilite în Contract, va desfășura activitățile de obținere a avizelor / acordurilor, va realiza construirea Centralei electrice fotovoltaice;

– criteriile de atribuire a Contractului pot fi îndeplinite  individual de către un asociat sau împreună cu ceilalți membri ai asocierii;

– în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, Contractul de concesiune va fi încheiat cu Asocierea în calitate de Concesionar, toți asociații asumându-și în solidar clauzele contractuale.

     3.6 Ofertele care nu conțin în plicul exterior  totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

     3.7 Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului,precum și sediul social al acestuia, după caz.

3.8 Oferta se depun intrun singur exemplar, fiecare pagină fiind semnată de ofertant și va cuprinde: 

a)Condițiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, alte obligații pe care ofertantul și le asumă,explicate detaliat, precis și fără ștersături sau adăugiri, proiectul de contract semnat însușit(Formular nr.6);

b)Date tehnice și financiare referitoare la:

• Media cifrei de afaceri din bilanțurile contabile aferente anilor  2021, 2022,

• Planul de afaceri pentru concesiunea solicitată.

• Volumul și descrierea investițiilor pe care le va realiza, sursele de finanțare;

• Grafic de realizare pentru construcția și punerea în funcțiune a centralei.

• Măsurile de mediu pe care le va lua;

c) Documente privind experiența în domeniu de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune “construire centrala electrica fotovoltaica” din care sa reiasă implementarea/finalizarea acestor proiecte (se vor prezenta pentru fiecare proiect implementat: valoarea investiției, locația, beneficiarul, puterea instalată, precum si dovada conectării și furnizării energiei produse în rețeaua națională, orice date considerate de interes).

     3.9 Ofertele care nu conțin în plicul interior totalitatea documentelor și a datelor prevăzute îndocumentația de atribuire și nu sunt transmise de către ofertant la solicitarea de clarificări a Concedentului sunt descalificate.

     3.10 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră cad în sarcina persoanei interesate(ofertantului).

     3.11 Fiecare ofertant poate depune o singura ofertă.

     3.12 Ofertele depuse la o alta adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirareadatei-limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

     3.13 Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de concesiune a bunuluiconcesionat, respectiv 60 de zile.

     3.14 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită.

     3.15 Ofertantul va preciza expres partea din ofertă (documente, informații, etc) care are caracter confidențial și care poate fi făcută publică doar cu acordul expres al acestuia.

     3.16 Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia atrage după sine pierderea garanției de participare.

     3.17 Revocarea de către ofertantul câștigător a ofertei după adjudecare, atrage după sine anularea licitației si pierderea garanției de participare. 

4Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate :

4.1Concesionarea se face pe baza contractului de concesiune încheiat în formă scrisă, sub

sancțiunea nulității absolute.

4.2Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică va fi încheiat în limba româna, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

4.3În cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea româna și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică se va putea încheia in patru exemplare, două în limba romana și două într-o altă limbă aleasă de acestea.

4.4În situația prevăzuta la alin. (4.3.) fiecare parte va avea câte un exemplar in limba româna și un exemplar in limba străina în care a fost redactat contractul. 

4.5Contractul de concesiune va conține:

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și

clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini;

b) drepturile și obligațiile concesionarului si ale concedentului;

c) clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu intre concedent și concesionar;

d) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii.

e) alte clauze contractuale stabilite de către parți prin acordul lor.

4.6 Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată poate avea loc în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite în Contract.

b) prin denunțarea unilaterală de către Concedent în cazul în care interesul naţional sau local o impune sau în cazul în care faţă de Concesionar s-a deschis procedura de insolvență:

-i – în cazul în care denunţarea unilaterală a Contractului intervine pentru motive ce ţin de

interesul naţional sau local, Concedentul va notifica Concesionarului denunţarea Contractului cu 60(şaizeci) de zile calendaristiceînainte de data încetării efective a acestuia. 

-ii- denunțarea unilaterală a Contractului de către Concedent, pentru motive ce ţin de interesul

naţional sau local se face cu plata unei despăgubiri în sarcina acestuia,

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Concesionar, prin reziliere de către

Concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concesionarului. 

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Concedent, prin reziliere de către

Concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concedentului. 

e) în cazul imposibilității obiective dovedite a Concesionarului de a exploata Bunurile imobile,prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. 

f) prin acordul scris al Părților în situația apariției unor evenimente care nu au putut fi

prevăzute înainte de încheierea Contractului și care împiedică realizarea scopului concesiunii.

g) În condițiile nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, Concedentul sau

Concesionarul au dreptul de a rezilia unilateral Contractul înainte de expirarea duratei acestuia şi de a obţine despăgubiri corespunzătoare, cu condiţia notificării în scris a celeilalte părţi, cu       30 (treizeci)de zile calendaristice înainte şi cu condiţia ca partea în culpă să nu fi remediat în această perioadă încălcarea condiţiilorşi termenilor Contractului. 

h) În cazul în care Concesionarul nu constituie garanţia contractuală în termenul prevăzut de

Contract sau în cazul în care Concesionarul nu reîntregeşte garanţia contractuală în termenul

prevăzut de Contract, închiriază suprafețe concesionate fără acordul prealabil expres al

Concedentului, precum și în cazul nerespectării graficului de realizare a Centralei, acesta se află de drept în întârziere, Contractul fiind desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și vreo altă formalitate prealabilă.

i) La încetarea Contractului din orice cauză, Concesionarul este obligat să predea

Concedentului toată documentaţia tehnică referitoare la obiectul concesiunii, precum şi orice alte acte sau documente în legătură cu exploatarea obiectului concesiunii. 

j) Niciuna din Părţi nu poate să îşi transfere drepturile sau obligaţiile decurgând din Contract

unei terţe persoane.

4.7 Contractul poate fi modificat prin acte adiționale semnate de ambele părți. 

4.8 În situația prevăzută la alin. (4.6) lit. c), concedentul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica si va face mențiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta măsura.

4.9 In cazul nerespectării din culpa a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacitate îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite tribunalului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc alt fel.

4.10 În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea laconcesiune.

4.11 Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite deconcesionar .

4.12 Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate privată, fără a aduce atingere cauzelor şicondiţiilor reglementate de lege.

4.13 Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune se efectuează în baza actului care atestă încetarea Contractului de concesiune, cum ar fi actul de denunțare unilaterală a Contractului, hotărârea judecătorească definitivă, etc.

ANEXA LA HCL NR 84/25.04.2023

Orasul Jibou

Consiliul Local Jibou

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

pentru concesionarea prin licitatie cu plic inchis a unei suprafete 500.000 mp (50 ha )situat in extravilanul Orasului Jibou , inscris in CF 55154, apartinand domeniului privat UAT Oras Jibou , in vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice

CUPRINS

I.INFORMAȚII  GENERALE  PRIVIND CONCEDENTUL                                                              

II.INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA Ș1 DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE                                                                                                                                 

III.CAIET DE SARCINI                                                                                                                                         

IV.INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE Ș1 PREZENTARE A OFERTELOR                                                                                                                            

V. INFORMATII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE                                                       

VI. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL  DE  UTILIZARE AL CĂILOR  DE  ATAC      

VII. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

VIII. FORMULARE

I.INFORMAȚII GENERALE  PRIVIND  CONCEDENTUL

1.1UNITATEA  ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  –  ORASUL JIBOU  –  CONSILIUL

LOCAL JIBOU ,

1.2Adresa: OrasulJibou , p-ta 1 Decembrie 1918 , nr.16, județul Salaj,

1.3Cod fiscal: 4494926

1.4Cont  redevență: RO15TREZ56421A300530XXXX, Trezoreria JIBOU

1.5Cont garanții:  RO83TREZ5645006XXX000068, Trezoreria JIBOU 

1.6Cont cost documentație și taxă de participare: RO83TREZ5645006XXX000068, Trezoreria JIBOU  

1.7Telefon: 0260644558

1.8Fax: 0260644558

1.9E-mail: primaria_jibou@yahoo.com

1.10Informații suplimentare: PrimariaOrasului Jibou – 0260644558

II. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA

PROCEDURII DE CONCESIONARE

A. Inițierea licitației

1.1 Procedura de concesionare: Licitație cu ofertă în plic închis.

1.2  Licitația se inițiază prin publicarea unui anunț de licitație de către concedent în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.

2.1 Anunțul de licitație va cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) informații generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,

adresa, datele de contact, persoana de contact;

b) informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

c) informații privind documentația de atribuire: modalitatea sau modalitățile prin care

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire; denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obțineun exemplar din documentația de atribuire; costul și condițiile de plată pentru obținerea documentațieide atribuire, unde este cazul; data-limită pentru solicitarea clarificărilor;

d) informații privind ofertele: data-limită de depunere a ofertelor; adresa la care trebuie depuseofertele; numărul de exemplare in care trebuie depusă fiecare ofertă;

e) data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor;

f) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

g) data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, in vederea publicării.

2.3. Anunțul de licitație se trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de datalimităpentrudepunereaofertelor;

B. Condiții de participare.

1.1 La licitație se poate înscrie orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplineștecumulativ următoarele condiții:

a)a plătit caietul de sarcini ,taxa de participare la licitație și garanția de participare;

b)a depus oferta sau cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

c)are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor si a

contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local; nu este în stare de dizolvare,faliment sau lichidare:

d)are o situație economică și financiară bună conform bilanțului;

e)sursele asigurării redevenței sunt sigure si solide;

1.2 Persoanele interesate care doresc să participe la licitația publică plătesc caietul de sarcini, taxă de participare și o garanție de participare (conform instrucțiunilor din Caietului de sarcini, parte integrantă a prezentei documentații).

1.3 Persoana interesată are dreptul de a solicita,  printr-o cerere scrisă adresată Concedentului, și de a obține documentația de atribuire.

1.4 Concedentul are obligația să asigure obținerea documentației de atribuire de către persoana interesată, termenul de predare a documentației fiind de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.

1.5Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a ofertei.

1.6  Concedentul are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

1.7 Concedentul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei secțiuni, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

1.8 Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1.6), concedentul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

1.9 În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel concedentul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (1.8), acesta din urmă are obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea si transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunerea ofertelor.

1.10Persoana interesată poate solicita Concedentului vizitarea bunurilor imobile supuse

concesionării. Vizitarea se va organiza separat pentru fiecare persoană interesată în termenul prevăzut la 1.5.

1.11Persoanele interesate vor depune  ofertele – întocmite conform cap. IV din prezenta documentație -până la data limită de depunere a ofertelor, stabilită de concesionar.

1.12(1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

(2)Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către

concedent ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

(3)Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

(4) Concedentul nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine

apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant.

1.13Procedura de licitație se poate desfășura numai dacă în urma publicării anunțului de licitație au fost depuse cel puțin două oferte valabile.

1.14În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, concedentul este obligat să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

1.15În cazul organizării unei noi licitații, procedura este valabilă în situația în care a fost depusă cel puțin o ofertă valabilă.

C. Derularea licitației:

Etapa I. – Deschiderea ofertelor.

1.1Ședința de deschidere a plicurilor exterioare ale ofertelor este publică.

1.2După primirea ofertelor în perioada anunțată și înscrierea lor în ordinea primirii în Registrul -oferte precizându-se data și ora, plicurile închise si sigilate se predau Comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

1.3În această primă etapă, Comisia de evaluare va proceda la:

–   verificarea termenului de depunere a ofertelor;

– eliminarea ofertelor care au fost depuse după data și ora limită, stabilită prin anunțul

publicitar.

–   deschiderea plicurilor exterioare a ofertelor care au fost depuse în termenul stabilit prin anunțul publicitar.

-enumerarea fiecărui document prezentat de fiecare ofertant în plicul exterior.

–  eliminarea ofertelor care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute la cap IV din prezenta documentație.

-pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare,  cel puţin 2 (două) oferte să fie valabile prin întrunirea condiţiilor impuse prin caietul desarcini, în caz contrar, concedentul este obligat să anuleze procedura de licitaţie.

– după analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește Procesul Verbal nr. l, în care se va preciza rezultatul analizei și care va fi semnat de către toți membrii comisieide evaluare și de către ofertanții prezenți.

Etapa II. – Analizarea ofertelor.

1.4 Această etapă nu este publică, la ea participând doar membrii Comisiei de evaluare.

1.5În această etapă, Comisia de evaluare va proceda la deschiderea plicurilor interioare și la analizareaofertelor pe baza criteriilor de valabilitate.

1.6Comisia de evaluare poate propune solicitări de clarificări și după caz completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

1.7Solicitarea de clarificări propusă de Comisia de evaluare se transmite de către Concedent ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii, iar ofertanții trebuie să răspundă la solicitare în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

1.8Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc condițiile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii.

1.9În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește Procesul-verbal nr.2 în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire. Procesulverbal nr.2 se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

1.10Înbaza procesului-verbal nr. 2, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

1.11În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

1.12 Raportul prevăzut la alin. (1.9) se depune la dosarul concesiunii.

Etapa III – Stabilirea ofertei câștigătoare.

1.13După desemnarea ofertelor valabile, menționate in Procesul verbal nr.2, Comisia de evaluare va stabili punctajul fiecărei oferte valabile, aplicând criteriile de atribuire – conform Cap. V din prezentadocumentație și va declara câștigătoare oferta cu punctajul cel mai mare.

1.14 În  cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face înfuncție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire „Valoarea investitiilor propuse

1.15Pe baza evaluării ofertelor secretarul comisiei de evaluare întocmește Procesul-verbal nr.3, care trebuie semnat de toți membrii comisiei.

1.16 În baza Procesului-verbal nr.3, comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite Concedentului.

D. Încheierea Contractului de concesiune

1.1Concedentul are obligația de a încheia contractul de concesiune cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

1.2Concedentul are obligația de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al României, Partea aVl-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate privata , în cel mult 20 dezile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuriproprietate  privata prevăzute de prezenta secțiune.

1.3Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) informații generale privind concedentul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală,

adresa, datele de contact, persoana de contact;

b) informații cu privire la repetarea procedurii de licitație, daca e cazul;

c) data publicării anunțului de licitație in Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a;

d) criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare;

e) numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile;

f) denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;

g) durata contractului;

h) nivelul redevenței;

i) instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

j) data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare;

k) data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

1.4Concedentul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea

contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

1.5In cadrul comunicării prevăzute la alin. (1.4) concedentul are obligația de a informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

1.6În cadrul comunicării prevăzute la alin. (1.4) concedentul are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

1.7Concedentul poate să încheie contractul de concesiune de bunuri proprietate publică numai după împlinirea unuitermen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la alin. (1.4)

1.8Predarea – primirea bunului se face pe bază de proces-verbal.

III.   CAIET DE SARCINI

            Având în vedere:

            ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 fondului funciarm, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Hotararea Consiliului Local JIBOU nr. 122 din 27.09.2022
 • Hotararea Consiliului Local JIBOU nr. 154 din 17.11.2022
 • Directiva (UE) 2018/2001 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
 • Studiul de oportunitate din data de 21.12.2022  emis de HIGH INNOVATIVE MIND SRL, aprobatprin HCL nr. 29/ 13.02.2023
 • Raportul de evaluare emis de PFA IELCIU AUGUSTIN, din data de 21.12.2022

1.Informații generale privind obiectul concesiunii

Terenul este situat în Orașul Jibou, în extravilanul localității Cuceu, judeţul Sălaj și face parte din domeniul privat al UAT oraș Jibou.

 Parcela de teren care va face obiectul procedurii de concesiune se prezintă astfel:

-Terenul extravilan în suprafaţă de 500.000 mp, având categoria de folosință de pășune este  identificat cu număr cadastral 55154, înscris în Cartea Funciara nr. 55154 a localității Jibou, jud. Sălaj.

1.1Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat

            Terenul identificat in  suprafața de teren de 500.000 mp din imobilul situat în extravilanul localității Cuceu, identificat cu număr cadastral 55154 ( dezmembrat din CF55018), înscris în Cartea Funciara nr. 55154 Jibou, atestat în domeniul privat al U.A.T Oraș Jibou, potrivit Ordinului Prefectului nr. 187/11.05.2022 și prin Hotararea nr. 8 din 17.01.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Oraș Jibou,se concesionează  în vederea construirii  unei Centrale Electrice Fotovoltaice.

            Initiativa concesionarii are la bază Studiul de Oportunitate și Raportul de evaluare din cadrul acestuia realizate în data de 21.12.2022 de către HIGH INNOVATIVE MIND S.R.L.  și aprobat prin HCL Oraș Jibou nr. 29 din 13.02.2023.

            Terenul este situat în U.A.T Oraș Jibou în extravilanul  localitatii Cuceu, judeţul Sălaj și face parte din domeniul privat al U.A.T Oraș Jibou.

            Zona în care este amplasat terenul nu este echipată tehnico-edilitar, în zonă nu există rețele de distribuție apa, gaze naturale și iluminat public, iar linia/stația de transformare pentru racordare la RET( Retea electrica de transport )/RED(Retea electrica de distributie) se află la o distanță de 7km.

 • Descrierea amenajărilor şi a proprietăților

Parcela de teren care va face obiectul procedurii de concesiune se prezintă astfel:

Terenul extravilan în suprafaţă de 500.000 mp, având categoria de folosință de pășune, identificat cu număr cadastral 55154, înscris în Cartea Funciara nr. 55154 a localității Jibou, jud. Sălaj, ce a fost dezmembrat din  CF55018, în suprafața totală de 923.985 mp,  prezintă unele denivelări și are înclinația principală pe directia Nord-Sud, terenul mai prezintă și înclinație pe direcțiile Est-Vest. Altitudine cuprinsă între 280 – 380 metri RMN, predominant 350 m RMN.

Expoziție □– sudică, vestică și estică.

         În parcelă sunt prezente, izolat, alunecări de teren sub formă de valuri, terase, rupturi și brazde semistabilizate și stabilizate. Neuniformitatea terenului este puternică și slabă spre moderată în rest:

Grad de acoperire cu vegetație ierboasă – 90/95%.

Grad de acoperire cu vegetatie de tip arbuști 5/10%.

1.2Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii

Terenul se concesionează în scopul construirii unei Centrale electrice fotovoltaice , concesionarul având posibilitatea de a realiza investițiile necesarepentru asigurarea funcționalității acestuia si producerea energiei regenerabile. 

1.3Condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și demediu

Investițiile pe care concesionarul este obligat sa le realizeze pentru a fi îndeplinite obiectivele pecare concedentul si le-a propus prin concesionarea terenului sunt următoarele:

a)schimbarea categoriei de folosința a terenului pașune;

b)obținerea tuturor avizelor in vederea dezvoltării si exploatării unei Centrale electrice fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in scopul introducerii in sistemul electric național, inclusiv încheierea unui contract de conectare cu o societate de distribuție a energiei electrice;

c)obținerea autorizației de construire a parcului fotovoltaic;

d)construirea și dezvoltarea unei Centrale electrice fotovoltaice;

e)conectarea la sistemul național de energie;

f)exploatarea eficienta a unei Centrale electrice fotovoltaice;

g) intocmire PUZ

1.3.1 Obiectivele de ordin economic:

□Diversificarea activităților economice de pe raza orașului prin administrarea  eficienta a

domeniului  privat  al UATOras Jibou ; 

□Dezvoltarea agenților economici, care vor adjudeca terenul concesionat în urma licitației;

□Dezvoltarea durabila a regiunii vizate, fapt care va diminua pericolul pierderii de rezidenți și de locuri de munca in viitorul apropiat; 

□Creșterea potențialului economic al zonei.

 1.3.2  Obiectivele de ordin financiar:

Principalele avantaje ale concesionarii terenului sunt următoarele:

□Concesionarea constituie o sursa de venituri proprii pentru bugetul Orasului Jibou  prin plata redevenței anuale;

□Concesionarea generează venituri unității administrative-teritoriale pe raza căreia se află terenul prin plata impozitelor și taxelor locale prevăzute de Codul fiscal.

 1.3.3 Obiectivele de ordin social:

□Prin realizarea unei asemenea investiții in zona respectiva, se vor asigura noi locuri de munca,având in vedere faptul ca rata șomajului este la cote ridicate. Totodată se pot impulsiona si alte activități conexe, care să contribuie la dezvoltarea zonei;

□Având în vedere ca acesta zona este  preponderent agrara, investițiile în acest domeniu ar duce la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor;

□Prin realizarea acestei concesiuni se atrage capitalul privat in acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunităților locale precum si ridicarea interesului cetățenilor de a-si diversifica diferite activități productive in zona, precum si pentru promovarea unor proiecte ce îndeplinesc cerințele Uniunii Europene.

 1.3.4 Obiectivele de ordin de mediu:

□Concesionarul va avea obligația, prin contractul de concesiune, sa respecte toata legislația in vigoare pe probleme de mediu. Contractul transfera responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protecția mediului, printre care unele dintre cele mai importante sunt:

– luarea tuturor masurilor necesare pentru diminuarea si evitarea poluării solului si a apei subterane,cu efecte asupra sănătății populației;

– prin soluțiile adoptate se va urmării asigurarea protecției mediului conform  legislației in vigoare;

– amplasarea pe teren, ca si accesele la centrală, vor fi proiectate astfel încât sa asigure fluența in zona;

– prin soluțiile adoptate se va ține cont de îmbunătățirea factorilor de mediu si a microclimatului din zona prin amenajare si întreținere.

2. Condițiile generale ale concesiunii 

2.1Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea

concesiunii

a)La expirarea contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa restituie în deplina

proprietate, liber de sarcini bunul concesionat.

b)La încetare, din orice cauza, a contratului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) Bunuri de retur – bunurile care au făcut obiectul concesiunii şi care la încetarea din orice

cauză a Contractului revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini Concedentului.

b) Bunuri proprii – bunuri utilizate pe durata concesionarii de concesionar ce sunt si rămân

proprietatea acestuia la încetarea contractului de concesiune, dacă nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul sau intenția concedentului de a le achiziționa ca bunuri de preluare. 

 c) Bunuri de preluare – bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își poate exprima intenția de a le cumpăra la încetarea concesiunii dacă este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe baza de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe baza de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent.

2.2.Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare

Concesionarul poarta întreaga responsabilitate pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecția mediului pe întreaga durată a contractului de concesiune și pentru a obține toateaprobările și avizele/acordurile/autorizațiile necesare, cerute de legislația de mediu pentru utilizarea bunului concesionat, efectuării investițiilor asumate, precum si altor activități strict aferente folosinței bunului concesionat.

2.3.Obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şipermanenţă

Concesionarul este obligat să asigure exploatarea în regim de continuitate şi permanenţă  a bunurilor proprietate privată ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către Concedent.

2.4. Interdicţia subconcesionării bunului concesionat

Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.

2.5. Condiţiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii

   Concesionarul poate închiria bunurile imobile concesionate doar cu îndeplinirea următoarelor condiții:

a) Concesionarul va solicita acordul Concedentului pentru închirierea Bunurilor imobile sau pentru închirierea doar a unei suprafețe de teren din totalul suprafețelor concesionate, printr -o notificare care să conțină toate elementele necesare, inclusiv și fără a se limita la proiectul contractului de închiriere,pentru obținerea acordului scris al Concedentului;

b) Închirierea trebuie să respecte prevederile art.1837 – 1845 din Codul civil;

c) Închirierea nu trebuie să împiedice în vreun fel construirea și punerea în funcțiune a Centralei electrice fotovoltaice;

d) În lipsa acordului prealabil expres al Concedentului, închirierea este interzisă, constituind o clauză de desființare de drept a Contractului.

 • Durataconcesiunii

2.6.1Durata concesionarii propusă pentru acesta suprafața de 500.000 mp, ( 50 ha) având ca scop construirea Centralei electrice fotovoltaice este de 35 ani,având în vedere durata medie de viață a echipamentelor ce vor fi folosite la construirea Centralei Electrice Fotovoltaice.  Contractul poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.

2.7 Redevenţa minimă şi modul de calcul al acesteia

2.7.1. Redeventa minima conform raportului de evaluare  pentru suprafata de 500.000 mp o este  de 70.340.27 lei/an.

(1) Concesionarul va plăti anual Orasului Jibou o redevență astfel: 

a) Etapa I ,perioada PRE-OPERATIONALA ,aferenta  perioadei de obținere a avizelor / acordurilor / autorizațiilor , construirii efective a Centralei electrice fotovoltaice pana la  momentul producerii si injectarii in retea, redevența   pret  minim de pornire a licitației de  286  euro  / ha / an echivalent a 1406,8054 lei/ ha/an, dar nu mai mult de 5 ani ;

b) Etapa II,respectiv momentul producerii si injectarii in retea, redevența pret minima de pornire a licitatiei este de  1.050,00 Euro /ha/an echivalent a 5164,8450 lei/ ha/an.

Redeventa se indexeaza anual cu rata inflatiei.

2.8 Taxe si garanții

2.8.1 Autoritatea contractantă pune la dispoziția persoanelor interesate care au înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentaţia de atribuire, pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic,contra cost.

2.8.2 Persoanele interesate care solicită un exemplar din documentaţia de atribuire si a caietului de sarcini trebuie să achite prețul acesteia, în sumă de 100,00 lei, sumă ce reprezintă costul multiplicării. 

2.8.3 Persoanele interesate care solicită să participe la licitația publică de concesiune a imobilului plătesc o taxă de participare în sumă de 400,00 lei, din care se achita costul anuntului la cele 2 cotidiene si la monitorul oficial ,sumă care nu se restituie. 

2.8.4 Persoanele interesate care solicită să participe la licitația publică de concesiune a imobilului plătesc o garanție de participare. 

2.8.5 Garanția de participare la licitație este în sumă 21.102,08 lei și reprezintă 30% din valoarea redevenței corespunzătoare primului an al concesiunii.

2.8.6 Ofertantul va pierde garanția de participare, dacă își retrage oferta în termenul de valabilitate al acesteia sau dacă ofertantul nu se prezintă pentru semnarea contractului de concesiune în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul despre stabilirea ofertei sale ca fiind câștigătoare.

2.8.7 Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către concedent și se consideră avans din totalul redevenței datorate pentru primul an de concesiune.

2.8.8 Concedentul este obligat să restituie ofertanților necâștigători garanția de participare în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării.

2.8.9 Costul documentației și taxa de participare se pot plăti numerar la casieria PrimarieiOrasului Jibou sau prin ordin de plată în contul  RO83 TREZ 5645006XXX000068 , deschis la Trezoreria Jibou  .

2.8.10 Garanția de part icipare se va plăti în contul RO83 TREZ 5645006XXX000068, deschis laTrezoreria Otrasului Jibou .

2.8.11 Câștigătorul licitației are obligația ca în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la data semnăriiContractului să depună cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând 70% din redevenţa datorată pentru un an de exploatare.

2.8.12 Concesionarul se obligă să pună în funcțiune Centrala electrică fotovoltaică  (inclusiv racordarea la SEN) în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

2.9 Condiţiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare,condiții privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea in valoare a patrimoniului cultural național, după caz, protecția mediului, protecția muncii,condiții impuse de acordurile si convențiile internaționale la care România este parte. 

Pe durata contractului de concesiune, Concesionarul va avea obligația protejării domeniului privat al Consiliului Local Jibou  și punerea în valoare a acestuia, precum și protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

Concesionarul este obligat ca pe durata exploatării bunurilor ce fac obiectul concesiunii sa respecte condițiile privind protecția muncii. 

Concesionarul se obligă să folosească bunul concesionat cu prudență și diligența unui bun proprietar, conform obiectivelor concedentului, fără a diminua în orice mod potențialul și valoareasocio-economică a bunurilor oferite în concesiune. 

Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local, notificând acest fapt concesionarul.

Protecția patrimoniului cultural național:

– Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relațiile dintre părți, ca fiind proprietatea absolută a concedent;

– Concesionarul are obligația de a lua toate precauțiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele , iar imediat( in maxim 2 zile)  după descoperirea și înainte de îndepărtarea lor, de a înștiința concesionarul despre această descoperire și de a îndeplini dispozițiile primite de la acesta privind îndepărtarea acestora, cel din urma având obligația ca in maxim 2 zile de a comunica dispozițiile ce trebuie puse in practica de către executant.

3Condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele

3.1Ofertantul are obligația de a elabora oferta in conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

3.2 Ofertele se redactează în limba română.

3.3Ofertele se depun la sediul concedentului, precizat în anunțul de licitație,în două plicuri sigilate ,unul exterior și unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

Pe plicul exterior  se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta,  respectiv: LICITAȚIE pentru concesionarea terenurilor în suprafață totală de 500000 mp,  aflate în domeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice . A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ____________ORA_______”

Oferta va contine

3.4. Plicul exterior  cu următoarele documente:

a)Fișa cu informații privind ofertantul (Formular nr.l) și o declarație de participare (Formular

nr.2) semnată de către ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări;

b)acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform cap.IV din prezenta

documentație de atribuire;

c)acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

d)Plicul interior sigilat, care conține oferta propriu – zisă.

e)Acordul de Asociere, dacă e cazul.

     3.5. Orice ofertant are dreptul de a participa la procedura de concesionare în comun cu alţi operatori economici în următoarele condiţii:

– se va prezenta acordul de asociere semnat de către reprezentanții legali ai asociaților , cu precizarea liderului de asociere;

– fiecare dintre asociați va depune individual Formularele de la nr.1 la nr.4 din prezenta Documentație de atribuire;

– în acordul de asociere se vor menționa expres toate drepturile și obligațiile fiecărui asociat în derularea Contractului de concesiune, inclusiv și fără a se limita la asociatul care va constituii garanțiile contractuale, va efectua plata redevenței la termenele stabilite în Contract, va desfășuraactivitățile de obținere a avizelor / acordurilor, va realiza construirea Centralei electrice fotovoltaice;

– criteriile de atribuire a Contractului pot fi îndeplinite  individual de către un asociat sau împreunăcu ceilalți membri ai asocierii;

– în cazul în care oferta este declarată câștigătoare, Contractul de concesiune va fi încheiat cu Asocierea în calitate de Concesionar, toți asociații asumându-și în solidar clauzele contractuale.

 3.6 Ofertele care nu conțin în plicul exterior  totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

 3.7Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului,precum și sediul social al acestuia, după caz.

3.8 Oferta  se depune intrun singur exemplar ,fiecare pagină fiind semnată de ofertant și va cuprinde: 

a)Condițiile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini, alte obligații pe care ofertantul și le asumă,explicate detaliat, precis și fără ștersături sau adăugiri, proiectul de contract semnat însușit(Formular nr.6);

b)Date tehnice și financiare referitoare la:

• Media cifrei de afaceri din bilanțurile contabile aferente anilor  2021, 2022,

• Planul de afaceri pentru concesiunea solicitată.

• Volumul și descrierea investițiilor pe care le va realiza, sursele de finanțare;

• Grafic de realizare pentru construcția și punerea în funcțiune a centralei.

• Măsurile de mediu pe care le va lua;

c) Documente privind experiența în domeniu de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune “Construire centrala electrica fotovoltaica” din care sa reiasă implementarea/finalizarea acestor proiecte (se vor prezenta pentru fiecare proiect implementat: valoarea investiției, locația, beneficiarul, puterea instalată, precum si dovada conectării și furnizării energiei produse în rețeaua națională, orice date considerate de interes)

      3.9 Ofertele care nu conțin în plicul interior totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire și nu sunt transmise de către ofertant la solicitarea de clarificări a Concedentului sunt descalificate.

     3.10 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră cad în sarcina persoanei interesate(ofertantului).

     3.11 Fiecare ofertant poate depune o singura ofertă.

     3.12 Ofertele depuse la o alta adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

     3.13 Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de concesiune a bunului concesionat, respectiv 60 de zile.

     3.14 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită.

     3.15 Ofertantul va preciza expres partea din ofertă (documente, informații, etc) care are caracter confidențial și care poate fi făcută publică doar cu acordul expres al acestuia.

     3.16 Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia atrage după sine pierderea garanției de participare.

     3.17 Revocarea de către ofertantul câștigător a ofertei după adjudecare, atrage după sine anularea licitației si pierderea garanției de participare. 

4Clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate :

4.1Concesionarea se face pe baza contractului de concesiune încheiat în formă scrisă, sub

sancțiunea nulității absolute.

4.2Contractul de concesiune de bunuri proprietate privată va fi încheiat în limba româna, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

4.3În cazul în care concesionarul este de o altă naționalitate sau cetățenie decât cea româna și dacă părțile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate privată se va putea încheia in patru exemplare, două în limba romana și două într-o altă limbă aleasă de acestea.

4.4În situația prevăzuta la alin. (4.3.) fiecare parte va avea câte un exemplar in limba româna și unexemplar in limba străina în care a fost redactat contractul. 

4.5Contractul de concesiune va conține:

a)partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini și

clauzele convenite de părțile contractante, în completarea celor din caietul de sarcini, fără a contraveni obiectivelor concesiunii prevăzute în caietul de sarcini;

b)drepturile și obligațiile concesionarului si ale concedentului;

c)clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților de mediu intre concedent și concesionar;

d)categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii.

e)alte clauze contractuale stabilite de către parți prin acordul lor.

4.6 Încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privată poate avea loc în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite în Contract.

b) prin denunțarea unilaterală de către Concedent în cazul în care interesul naţional sau local o impune sau în cazul în care faţă de Concesionar s-a deschis procedura de insolvență:

-i – în cazul în care denunţarea unilaterală a Contractului intervine pentru motive ce ţin de

interesul naţional sau local, Concedentul va notifica Concesionarului denunţarea Contractului cu 60(şaizeci) de zile calendaristice înainte de data încetării efective a acestuia. 

-ii- denunțarea unilaterală a Contractului de către Concedent, pentru motive ce ţin de interesul

naţional sau local se face cu plata unei despăgubiri în sarcina acestuia,

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Concesionar, prin reziliere de către

Concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concesionarului. 

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Concedent, prin reziliere de către

Concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concedentului. 

e) în cazul imposibilității obiective dovedite a Concesionarului de a exploata Bunurile imobile,prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. 

f) prin acordul scris al Părților în situația apariției unor evenimente care nu au putut fi

prevăzute înainte de încheierea Contractului și care împiedică realizarea scopului concesiunii.

g) În condițiile nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, Concedentul sau

Concesionarul au dreptul de a rezilia unilateral Contractul înainte de expirarea duratei acestuia şi de a obţine despăgubiri corespunzătoare, cu condiţia notificării în scris a celeilalte Părţi, cu 30 (treizeci)de zile calendaristice înainte şi cu condiţia ca partea în culpă să nu fi remediat în această perioadă încălcarea condiţiilor şi termenilor Contractului. 

h) În cazul în care Concesionarul nu constituie garanţia contractuală în termenul prevăzut de

Contract sau în cazul în care Concesionarul nu reîntregeşte garanţia contractuală în termenul

prevăzut de Contract, închiriază suprafețe concesionate fără acordul prealabil expres al

Concedentului, precum și în cazul nerespectării graficului de realizare a Centralei, acesta se află de drept în întârziere, Contractul fiind desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și vreo altă formalitate prealabilă.

i) La încetarea Contractului din orice cauză, Concesionarul este obligat să predea

Concedentului toată documentaţia tehnică referitoare la obiectul concesiunii, precum şi orice alte acte sau documente în legătură cu exploatarea obiectului concesiunii. 

j) Niciuna din Părţi nu poate să îşi transfere drepturile sau obligaţiile decurgând din Contract

unei terţe persoane.

4.7 Contractul poate fi modificat prin acte adiționale semnate de ambele părți. 

4.8 În situația prevăzută la alin. (4.6) lit. c), concedentul va notifica de îndată intenția de a denunța unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica si va face mențiune cu privire lamotivele ce au determinat aceasta măsura.

4.9 In cazul nerespectării din culpa a obligațiilor asumate de către una dintre părți prin contractul deconcesiune de bunuri proprietate publică sau a incapacitate îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptățită să solicite tribunalului să se pronunţ e cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc alt fel.

4.10 În cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul

imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentul dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune.

4.11 Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar .

4.12 Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privată părţile pot stabili şi alte cauze de încetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate privată, fără a aduce atingere cauzelor şicondiţiilor reglementate de lege.

4.13 Radierea din cartea funciară a dreptului de concesiune se efectuează în baza actului care atestă încetarea Contractului de concesiune, cum ar fi actul de denunțare unilaterală a Contractului, hotărârea judecătorească definitivă, etc.

IV. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE Ș1 PREZENTARE A OFERTELOR

1.1 Ofertele se redactează în limba română.

1.2 Ofertele se depun la sediul concedentului,până la data și ora precizată în anunțul publicitar în două plicuri sigilate ,unul exterior și unul interior, care se înregistrează , în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

1.3 Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.Ofertantul trebuie să îndosarieze,să semneze,să numeroteze și să stampileze toate paginile.De asemenea,ofertantul trebuie sa anexeze un opis al documentelor.

1.4 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

1.5 Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și pană la data limită pentru depunere,stabilită în anunțul procedurii.

1.6 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră cad în sarcina persoanei interesate(ofertantului).

1.7 Oferta depusă la o altă adresă a concedentului decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

1.8 Conținutul ofertelor trebuie sa rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora,concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

1.9 Pe plicul exterior  se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta:

„LICITAȚIE pentru concesiune teren  în suprafață totală de 500000 mp,  aflate în domeniul

privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice . A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA ____________ORA_______”..

Oferta va contine

Plicul exterior cu următoarele documente:

1.9.1. Persoane juridice:

a)Fișa cu informații privind ofertantul (Formular nr.l) și o declarație de participare (Formular

nr.2) semnată de către ofertant fără îngroșări, ștersături sau modificări;

b)Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, respectiv:

•Certificatul de înmatriculare, emis de Oficiul Registrului Comerțului – copie;

•Certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte următoarele:

-sa aibă in domeniul de activitate principal sau secundar grupa CAEN 351- Producția,

transportul si distribuția energiei electrice; Cod CAEN-3511 – Producția de energie electrica;

-ofertantul nu este în faliment;

-ofertantul nu are activitatea suspendata voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a

desfășura activități economice;

-sediul social;

-administratorul ofertantului.

•copie după statutul și actul constitutiv al persoanei juridice, cu actele adiționale;

•declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu se află în dizolvare, faliment sau lichidare – original, potrivit formularului – Formular nr. 3, însoțită de copie aactului său de identitate;

•împuternicire prin procură notarială, in original, acordată persoanei care reprezintă ofertantul încadrul procedurii de licitație, însoțită de copie a actului său de identitate (daca este cazul);

•certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că persoana juridică nu are datorii fațăde bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor – original sau copie legalizata;

•cazier fiscal – eliberat de ANAF, care să ateste că persoana nu are înscrise infracțiuni de evaziune fiscală, valabil la data deschiderii ofertelor – original sau copie legalizată;

•certificat/adeverința privind plata taxelor și impozitelor locale care le datorează unității administrativ teritoriale unde își are sediul,care să ateste că persoana juridică nu are datorii,valabil la data deschiderii ofertelor –original sau copie legalizată;

•bilanț financiar-contabil pentru anul fiscal (2021,2022), semnat si parafat.

•dovada bonității financiar – bancare (scrisoare de bonitate bancară, certificat de depozit)

•declarație pe propria răspundere a administratorului firmei, din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat, printr-o hotărâre rămasă definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru corupție, pentru fraudă si/sau pentru spălare de bani;

•declarație pe propria răspundere a administratorului firmei privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului, securitatea si sănătatea în muncă, normele de apărare împotrivaincendiilor, potrivit formularului – Formular nr. 4.

•dovada achitării taxei de participare la licitație, in cuantum de 400,00 lei, (sumă care nu se restituie);

•dovada depunerii garanției de participare la licitație, în cuantum de  21.102,08  lei.

c)Dovada achiziționării documentației de atribuire inclusiv caiet de sarcini 100 lei (copie);

d)Plicul interior sigilat, care conține oferta propriu – zisă.

e)Acordul de Asociere, dacă e cazul.

     Orice ofertant are dreptul de a participa la procedura de concesionare în comun cu alţi operatorieconomici în următoarele condiţii:

– se va prezenta acordul de asociere semnat de către reprezentanții legali ai asociaților, cu precizarealiderului de asociere;

– fiecare dintre asociați va depune individual Formularele de la nr.1 la nr.4 din prezenta Documentație de atribuire;

– în acordul de asociere se vor menționa expres toate drepturile și obligațiile fiecărui asociat în derularea Contractului de concesiune, inclusiv și fără a se limita la asociatul care va constituii garanțiile contractuale, va efectua plata redevenței la termenele stabilite în Contract, va desfășura activitățile de obținere a avizelor / acordurilor, va realiza construirea Centralei electrice fotovoltaice;

– criteriile de atribuire a Contractului pot fi îndeplinite de individual de către un asociat sau împreunăcu ceilalți membri ai asocierii;

– în cazul în oferta este declarată câștigătoare, Contractul de concesiune va fi încheiat cu Asocierea încalitate de Concesionar, toți asociații asumându-și în solidar clauzele contractuale.

     Ofertele care nu conțin în plicul exterior totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sunt descalificate.

1.10  Pe plicul interior, care conține oferta propriu – zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului,precum și sediul social al acestuia., fiecare pagină din oferta fiind semnată de ofertant și va cuprinde:

a)Condițiile prevăzute în prezentul Caietul de sarcini, alte obligații pe care ofertantul și le asuma,explicate detaliat, precis și fără ștersături sau adăugiri, proiectul de contract semnat însușit(Formular nr.6);

b)Date tehnice și financiare referitoare la:

• Media cifrei de afaceri din bilanțurile contabile aferente anilor 2021, 2022.

• Planul de afaceri pentru concesiunea solicitată;

• Volumul și descrierea investițiilor pe care le va realiza, sursele de finanțare;

• Grafic de realizare pentru construcția și punerea în funcțiune a centralei;

• Măsurile de mediu pe care le va lua.

       c) Documente privind experiența în domeniu de activitate care corespunde obiectului procedurii deconcesiune “construire centrala electrica fotovoltaica” din care sa reiasă implementarea/finalizareaacestor proiecte (se vor prezenta pentru fiecare proiect implementat: valoarea investiției, locația,beneficiarul, puterea instalată, precum si dovada conectării și furnizării energiei produse în rețeauanațională, orice date considerate de interes).

1.10.1 Ofertele care nu conțin în plicul interior totalitatea documentelor și a datelor prevăzute îndocumentația de atribuire și nu sunt transmise de către ofertant la solicitarea de clarificări a Concedentului sunt descalificate.

1.10.2 Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră cad în sarcina persoanei interesate(ofertantului).

1.10.3 Fiecare ofertant poate depune o singura ofertă.

1.10.4 Ofertele depuse la o alta adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirareadatei-limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

1.10.5 Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de concesiune a bunului concesionat, respectiv 60 de zile.

1.10.6 Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită.

1.10.7 Ofertantul va preciza expres partea din ofertă (documente, informații, etc) care are caracter confidențial și care poate fi făcută publică doar cu acordul expres al acestuia.

1.10.8 Revocarea ofertei de către ofertant în perioada de valabilitate a acesteia atrage după sinepierderea garanției de participare.

1.10.9 Revocarea de către ofertantul câștigător a ofertei după adjudecare, atrage după sine anularealicitației si pierderea garanției de participare.

V. INFORMATII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE

Comisia de evaluare va stabili punctajul fiecărei oferte, aplicând criteriile de atribuire și algoritmul de calcul de mai jos: 

 1. Cel mai mare nivel al redevenței_________40 puncte
  1. Pentru perioada pre-operationala  ( etapa I) 5 puncte

•Oferta  cea mai mare pentru perioada pre-operationala (etapa I- care nu poate sa depasasca 5 ani )  primește punctajul maxim de 5 de puncte.

 • Pentru celelalte oferte  punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:

P(n) = (procen n ofertat/procent maxim ofertat) x 5  puncte

        1.2 Pentru etapa II respectiv momentul producerii si injectarii in retea – 35 puncte

     •Oferta  cea mai mare  pentru etapa II – respectiv momentul producerii si injectarii in retea , primește punctajul maxim de 35 de puncte.

 • Pentru celelalte oferte  punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:

      P(n) = (procent  n ofertat/procent maxim ofertat) x 35  puncte

2.CAPACITATE ECONOMICO-FINANCIARA A OFERTANTULUI (35 puncte)

      P 2.1 Valoarea investițiilor propuse_______25 puncte

•Oferta care propune cea mai mare valoare al investițiilor (investiții maxime) primește punctajul maxim de 25 de puncte.

•Pentru celelalte investiții ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel:

      P(n) = (investiție  n ofertată / investiție maximă ofertată) x 25 puncte.

P 2.2 Capacitatea economico-financiara a ofertanților – Cea mai mare medie a cifrei de afaceri din bilanțurile contabile aferente anilor  2021, 2022_______10 puncte

•Oferta cu cea mai mare medie a cifrei de afaceri primește punctajul maxim de 10 de puncte.

•Pentru alta medie a cifrei de afaceri punctajul P(n) se calculează proporțional, astfel: 

      P(n) = (media cifrei de afaceri  n ofertată / media cifrei de afaceri maximă ofertată) x 10 puncte.

      P 2 = P 2.1 + P 2.2

3.CONDIȚII SPECIFICE IMPUSE DE NATURA BUNULUI CONCESIONAT

P 3 Experiență în domeniul de activitate care corespunde obiectului procedurii de concesiune                 

„construire centrală electrică fotovoltaică”________20 puncte

•„construire centrală electrică fotovoltaică” cu o capacitate sub 200 MWp ” se acorda                 5 puncte;

•„construire centrală electrică fotovoltaică” cu o capacitate între 201 și 350 MWp” se acordă 10puncte;

•„construire centrală electrică fotovoltaică” cu o capacitate între 351 și 500 MWp” se acorda 15puncte;

•„construire centrală electrică fotovoltaică” cu o capacitate peste 501 MWp” se acorda 20 puncte;

Nota: Nivelul capacități poate fi dovedit dintr-un singur proiect realizat sau cumulat din mai multe proiecte realizate.Pentru acest factor ofertanții vor prezenta documente din care sa reiasăimplementarea/finalizarea acestor proiecte (se vor prezenta pentru fiecare proiect implementat:valoarea investitiei, locatia, beneficiarul, puterea instalată, precum si dovada conectării si furnizării

energiei produse in rețeaua națională, orice date considerate de interes.

4.PROTECȚIA MEDIULUI  ÎNCONJURATOR

     P 4 Program de protecție a mediului_________5 puncte

Fiecare ofertant are obligația prezentării unui  Program de protecție a mediului pentru care primește maxim 5puncte.

1.2 Punctajul total acumulat de fiecare ofertă se va calcula după următoarea formula:

       P total = P1 + P2 + P3 + P4

1.3 Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire, mai sus menționate.

1.4 În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face înfuncție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire „ Valoarea investițiilor propuse  ” .

VI. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL  DE  UTILIZARE AL CĂlLOR  DE  ATAC

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei privind contenciosul administrativ.

VII.INFORMAȚII  REFERITOARE  LA  CLAUZELE  CONTRACTUALE OBLIGATORII

1. Conform Formular nr.6 –  Contract de concesiune

VIII. FORMULARE

Constituie formulare

Formular nr. 1: Fișa cu informaţii privind ofertantul

Formular nr. 2: Declarație de participare

Formular nr. 3: Declarație pe proprie răspundere

Formular nr.4: Declarație pe proprie răspundere privind respectarea reglementărilor referitoarela protecția mediului, securitatea si sănătatea în muncă, normele de aplicare împotriva incendiilor

Formular nr. 5: Formular de ofertă

Formular nr. 6: Contract de concesiune 

FIŞĂ CU INFORMAŢII PRIVIND OFERTANTUL

– Subsemnatul,reprezentant legal/împuternicit al _____________________(denumirea operatorului economic),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că, la procedura de licitaţie având ca obiect concesionarea terenului  în suprafață totală de 500000 mp,(50 ha)  aflat îndomeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice , la data de _____________ (zi/luna/an), organizată de Orasul Jibou , particip şi depun oferta:

[   ] în nume propriu;

[   ] ca asociat în cadrul asociaţiei _________________________________________

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

– Subsemnatul declar că voi informa imediat concedentul daca vor interveni modificări în prezentadeclaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de licitaţie sau, în cazul în care vom fidesemnaţicâştigători, pe parcursul derulării contractului de concesiune.

– De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că, concedentul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor ş idocumentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

– Subsemnatul autorizez prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Orasul Jibou , cu sediul în Orasul Jibou   , P-ta 1 Decembrie 1918 , nr.16 , judeţulSalaj, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor Ia « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, sepedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda ».

Detalii despre ofertant:

l) Ofertant____________________________

2)Sediul societății sau adresa _________________

3)Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)____

4)Telefon / Fax ____________________________

4)Reprezentant legal____________________________

5)Funcția__________________________________

6)Cod fiscal_________________________________

7)Nr. înregistrare la Registrul  Comerțului____________

8)Nr. Cont _________________________________

9)Banca___________________________________

10)Cifra de afaceri (mii. lei)___________________

Data completării: 

                                                                                                               Ofertant,

                                                                                                       Nume si prenume

                                                                                                        (semnătură autorizată)

  Formular  nr.2

DECLARATIE DE PARTICIPARE

Catre ____________________________________________________________________

Urmare anunțul publicitar apărut în publicația ________________________din data

de______________

             Prin prezenta, ____________(denumirea ofertantului), manifest intenția fermă de participare lalicitația pentruconcesionareaterenului  în suprafață totală de 500000 mp,  aflat  în

domeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice ,  organizată în ședință publică la data ________ ora ________de către Orasul Jibou , cu sediul în Orasul Jibou   , P-ta 1 Decembrie 1918 , nr.16 , judeţulSalajAm luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încetarea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute in Documentația de atribuire.

            La locul, data și ora indicate pentru ședința publică,  in numele meu va participa

dl._______________________, posesor al CI/BI Seria_____, nr.__________ împuternicit prin procură notarială nr.____________ din data de__________, emisa de_______________, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

            Subsemnatul/Subsemnaţii, ___________________________________ ofertant/ reprezentant/împuternicit legal al/ai ________________________________________ care

va participa la licitaţia privind concesionareaterenului  în suprafață totală de 500000 mp,  aflat  în domeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice, organizată de Orasul Jibou , în calitate de PROPRIETAR, prin

prezenta, certific/certificăm următoarele:

-că informaţiileconţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

-am citit şi am înţelesconţinutul prezentului certificat;

-consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de licitatei în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

-fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze

oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

-în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşiproceduri de licitaţie, sau ar putea oferta, întrunind condițiile de participare;

-oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent,fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

-oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce

priveştepreţurile, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include înrespectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

-oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce

priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale serviciilor oferite;

-detaliile prezentate în oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent

înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declaram că cele consemnate înprezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

  Data completării:                                                            Ofertant,

                                                                                       Nume si prenume

                                                                                    (semnătură autorizată)

 Operator economic                                                                                                                                                                                                                                                                         Formular  nr.3

DECLARAȚIE

            Subsemnatul(a)_______________________________________________________ (se inserează numele persoanei juridice),

în calitate de participant la procedura de licitație pentru concesionarea terenului  în suprafață totală de 500000 mp,  aflat  în domeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice  , organizată de Orasul Jibou , în data de___________, ora________, declar pe proprie răspundere că:

a)nu sunt in stare de dizolvare, faliment sau lichidare, activitățile mele comerciale nu sunt

suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situație similarăcu cele anterioare, reglementate prin lege;

b)nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situațiile prevăzute lalit. a);

c)mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări socialecătre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale invigoare in România;

d)nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești,pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materieprofesională.

            Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte in fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor oricedocumente doveditoare de care dispunem.

            Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de  încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                Data completării:                                                          Ofertant,

                                                                                                 Nume si prenume

                                                                                              (semnătură autorizată)

Operator economic                                                                                                                                                                                                                                     Formular  nr.4

DECLARAȚIE

privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului, securitatea și

sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor

            Subsemnatul ______________________ – reprezentant împuternicit al____________________________________________________________________

(denumirea si sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea aplicate faptei de fals înacte publice, că mă angajez să prestez  activități în cadrul bunului imobil concesionat, pe toată duratacontractului de concesiune, în conformitate cu prevederile legislației in vigoare privind protecțiamediului, securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

            De asemenea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile care îmi revin cu privire la protecția mediului, securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de apărareîmpotriva incendiilor.

                Data completării:                                                                              Ofertant,

                                                                                                            Nume si prenume

                                                                                                          (semnătură autorizată)

  Operator economic                                                                                              Formular  nr.5

 _____________________

     (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

pentru concesionarea prin licitație cu ofertă in plic a terenului  în suprafață totală  de         500000 mp, (50 ha ) aflat  în domeniul privat al Orasului Jibou , pentru construirea unei Centrale electrice fotovoltaice

Către ______________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

            Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ……………………………………………………………………………………………………………………..

(denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse îndocumentaţia de atribuire, să plătim Autorităţii Contractante o redevenţă pentru concesiunea bunului imobil mai sus menționat în valoare de:

(1)Redevență – , pentru etapa I (maxim 5  ani)  aferenți perioadei de obținere a avizelor /acordurilor / autorizațiilor,  construirii efective a Centralei electrice fotovoltaice până la momentul producerii și injectării în retea, în valoare de______________ lei/ha/an;

            Subsemnatul, reprezentant al …………………………………………………………………………………………………………………..

(denumirea/ numele ofertantului), mă oblig să notific autoritatea contractantă  in termen de 30 de zile, data punerii în funcțiune a Centralei electrice fotovoltaice.

(2)Redevență – , pentru etapa II ,respectiv momentul producerii și injectării în retea a energiei electice în valoare de  ______________ lei/ha/an,

            Redevedența va fi  indexată anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică.

            Media cifrei de afaceri din bilanțurile contabile aferente anilor 2021, 2022  este de

_______________lei, conform bilanțurilor atașate.

            Investițiile pe care intenționăm să le efectuăm  sunt în suma de__________________lei, conform Planului de afaceri atașat.

            Durata de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.

            Ne angajam să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de 60 de zile de la data depunerii ei și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând inaintea expirării perioadei de valabilitate.

            Până la încheierea și semnarea contractului de concesiune această ofertă ,împeună cu comunicarea transmisă de d-voastră ,prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare vor constitui un contract angajant între noi.

 Data completării:                                                                       Ofertant,

                                                                                                 Nume si prenume

                                                                                            (semnătură autorizată)

Formular  nr.6

ORASUL JIBOU

_______________________

Nr. _______ din _____________                                                Nr. _______ din _____________

CONTRACT DE CONCESIUNE

CAPITOLUL I. Părţile contractante

Art.1 Orasul Jibou  cu sediul în Orasul Jibou , p-ta 1 Decembrie , nr. 16 C.U.I.4494926 ,

cont RO15TREZ56421A300530XXXXdeschis la Trezoreria Orasului Jibou, reprezentat prin  PRIMAR ing. Dan Ghiurco în calitate de Concedent, pe de o parte,

şi

……………………………., cu sediul în ……………….., C.U.I., cont…………………, deschis

la……………………… reprezentat prin …………., având funcţia de………………………………………..

…………………., în calitate de Concesionar, pe de altă parte,

au convenit cu privire la încheierea prezentului Contract de concesiune a Bunului imobil descris încontinuare, proprietate privată a Orasului Jibou , aflat în administrarea Consiliului Local Jibou  (denumit în continuare Contractul), ca urmare a licitaţiei organizate de Concedent la data de……………., în temeiul prevederilor Codului administrativ şi a Hotărârii Consiliului Local Jibou  nr ……./2023 privind…………………………………………………….

CAPITOLUL II. Obiectul si scopul Contractului de concesiune

Art.2 – (1) Obiectul prezentului Contract îl reprezintă concesionarea Bunului  imobil

Compus din teren proprietate privata a UAT oras Jibou categoria de folosință “pasune” în suprafață totală de 500000 mp ( 50 ha) înscris in CF 55154 în scopul construirii unei Centrale electrice fotovoltaice .

(2) Terenul în suprafață totală de 500000 mp ( 50ha)este identificat după cum urmează:

a) teren avand categoria de folosinta pasune situat in extravilanul loc Cuceu în suprafață de 500000 mp (50ha)înscris în cartea funciară nr.55154 Jibou .

Art.3 – (1) Obiectivele Concedentului pentru îndeplinirea scopului concesiunii sunt:

a) exploatarea în regim de eficacitate a Bunurilor;

b) dezvoltarea în județul Salaj , UAT oraș Jibou a unei noi capacități de producție energie electrică din surse regenerabile;

c) crearea condițiilor pentru dezvoltarea economică a zonei și înființarea de noi locuri de muncă. 

Art.4 – (1) În derularea Contractului, Concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) Bunuri de retur – bunurile care au făcut obiectul concesiunii şi care la încetarea din orice

cauză a Contractului revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini Concedentului, conform Anexei nr.1 la Contract. 

b) Bunuri proprii – bunuri utilizate pe durata concesionarii de concesionar ce sunt si rămân

proprietatea acestuia la încetarea contractului de concesiune, dacă nu sunt fructe industriale sau nu fac obiectul sau intenția concedentului de a le achiziționa ca bunuri de preluare. 

 c) Bunuri de preluare – bunurile utilizate de concesionar pe perioada concesiunii, care nu sunt bunuri de retur, dar pentru care concedentul își poate exprima intenția de a le cumpăra la încetarea concesiunii dacă este cazul, contra unei sume de bani stabilite pe baza de evaluare întocmită de una din părți și însușită de cealaltă parte sau pe baza de raport de evaluare întocmit de un evaluator independent.

(2) Predarea – primirea Bunurilor imobile se face pe baza procesului verbal de predare –

primire (denumit în continuare Proces Verbal) încheiat în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului Contract. 

(3) Cu începere de la data Procesului Verbal, Concesionarul va intra în posesia Bunurilor

imobile şi va avea drept de folosinţă exclusivă asupra acestuia pe toată durata prezentului Contract. 

(4) La intrarea în vigoare a prezentului Contract, în condiţiile art. 4 alin.(2), Concedentul este

de acord ca reprezentantul legal al Concesionarului, să efectueze la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Salaj intabularea dreptului de concesiune dobândit de Concesionar prin prezentul Contract, înţelegându-se şi convenindu-se ca, Concesionarul să suporte toate costurile legate de aceasta. Pentru orice formalităţi care sunt necesare la Cartea Funciară ca şi la alte instituţii sau autorităţi publice pentru obţinerea de autorizaţii, avize, acorduri, etc. se convine ca Concesionarul să suporte toate costurile legate de acestea.

CAPITOLUL III. Durata Contractului

Art.4 – (1) Concedentul cedează şi Concesionarul preia în concesiune Bunurile imobile,

prevăzute  la art. 2 pentru o perioadă de 35 de ani, contractul poate fi prelungit prin acordul de voință al părților, încheiat în formă scrisă, cu condiţia ca durata însumată să nu depăşească 49 de ani.

(2) După semnarea acestuia de ambele părţi, prezentul Contract intră în vigoare la data

constituirii de către Concesionar a garanției, potrivit art.12 din Contract.

IV. Redevenţa

Art.5 – (1) Redevența se datorează începând cu data intrării în vigoare a Contractului, dată de la care începe durata concesiunii.

(2) Redevența este datorată astfel:

a) Pentru Etapa I ,perioada PRE-OPERATIONALA,aferenta  perioadei de obținere a avizelor / acordurilor / autorizațiilor , construirii efective a Centralei electrice fotovoltaice pana la  momentul producerii si injectarii in retea, perioada nu mai mare de 5 ani  , redevența va fi de ___________________ lei / ha / an;

b) Începând cu Etapa II, respectiv momentul producerii si injectarii in retea, redevența va fi de ___________________ lei / ha / an;

(3) Redeventa se indexează anual cu indicele de inflație stabilit de Institutul Național de Statistică. 

CAPITOLUL V. Plata redevenţei

Art.6 – (1) Redevența se achită în lei.

(2) Părţile convin ca plata redeventei se va face trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare încheierii trimestrului, cu excepţia trimestrului IV în care plata redevenţei se va efectua până la data de 20 decembrie a anului respectiv

Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător va fi reținută de către concedent și se consideră avans din totalul redevenței datorate pentru primul an de concesiune.

(3) Plăţile efectuate de Părţi, în condiţiile prezentului Contract, se vor face în conturile indicate de acestea, după cum urmează:

Contul Concedentului RO15TREZ56421A300530XXXX deschis la Trezoreria Orasului Jibou .

Contul Concesionarului nr. ……………………., deschis la Trezoreria ………………………………….. .

(4) Părţile îşi comunică reciproc orice modificare a numărului de cont sau a celorlalte elemente menţionate în documentele bancare pentru efectuarea plăţilor, în termen de   3 (trei) zile de la data producerii acestora. 

(5) Concesionarul are dreptul de a achita anticipat redeventa pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută în contract.

(6) Comisioanele si spezele  bancare sunt suportate de Concesionar.

CAPITOLUL VI. Drepturile părţilor

Art.7 Drepturile Concesionarului:

(1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,

Bunul imobil care face obiectul Contractului, în conformitate cu prevederile Ofertei, Caietului de sarcini şi ale prezentului Contract.

(2) Concesionarul are dreptul să închirieze Bunul  imobil concesionat doar cu îndeplinirea

următoarelor condiții:

a) Concesionarul va solicita acordul Concedentului pentru închirierea Bunului  imobil sau

pentru închirierea doar a unei suprafețe de teren din totalul suprafețelor concesionate, printr-o notificare care să conțină toate elementele necesare, inclusiv și fără a se limita la proiectul contractului de închiriere, pentru obținerea acordului scris al Concedentului;

b) Închirierea trebuie să respecte prevederile art.1837 – 1845 din Codul civil;

c) Închirierea nu trebuie să împiedice în vreun fel construirea și punerea în funcțiune a

Centralei electrice fotovoltaice ;

d) În lipsa acordului prealabil expres al Concedentului, închirierea este interzisă, constituind o clauză de desființare de drept a Contractului.

Art.8 Drepturile Concedentului:

(1) Concedentul are dreptul să inspecteze Bunurile imobile concesionate, verificând

respectarea obligaţiilor asumate de Concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a Concesionarului, transmisă în

scris cu 5 zile lucrătoare înainte de data verificării.

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a Contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local. Notificarea prealabilă va fi transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data intrării în vigoare a modificărilor. În acest caz, Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractuluide concesiune de bunuri proprietate publică.

 (4) În cazul în care modificarea unilaterală a contractului de concesiune de bunuri proprietate privată îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între concedent și concesionar cu privire la suma despăgubirii, aceastava fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Dezacordul nu exclude îndeplinireaobligațiilor contractuale de către concesionar.

CAPITOLUL VII. Obligaţiile părţilor

Art.9 Obligațiile Concesionarului:

(1) Concesionarul este obligat să exploateze, în mod direct, în regim de continuitate, eficacitate şi permanenţă Bunul imobil ce face obiectul concesiunii, potrivit scopului stabilit de către Concedent.

(2) Concesionarul nu poate subconcesiona Bunul imobil concesionat.

(3) Concesionarul are obligația de a realiza o Centrală electrică fotovoltaică .

Construcția și punerea în funcțiune a Centralei electrice fotovoltaice se va realiza în termen de…………  , conform Graficului de realizare.

Concesionarul va notifica concedentul în termen de 30 de zile calendaristice  data punerii în functiune a Centralei electrice fotovoltaice.

(4) La încetarea Contractului, Concesionarul este obligat să restituie Concedentului, în deplină proprietate, Bunul de retur, în mod gratuit şi liber de orice sarcini constituite după data încheierii prezentului Contract.

  (5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura Bunurilor imobile

proprietate a Orasului Jibou  respectiv:

a) să nu încalce normele de protecţie a mediului înconjurător;

b) să nu dăuneze ordinii publice şisănătăţiipopulaţiei;

c) să respecte normele PSI şi normele de protecţie a muncii specifice activităţii pe care o

desfăşoară în executarea Contractului.

(6) Concesionarul va obţine toate avizele, acordurile, autorizaţiile necesare exploatării

Bunurilor imobile şi realizării scopului Contractului, va definitiva şi va autoriza proiectele carenecesită autorizare, va demara şi finaliza lucrările necesar a fi efectuate, pentru realizarea Centralei. 

(7) În situațiile în care apar întârzieri neimputabile Concesionarului în respectarea Graficului

de realizare a Centralei, acesta are obligația de a informa în scris Concedentul, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției situației, asupra întârzierii în cauză, anexând informării și dovada /dovezile aferente. În cazul apariției unor astfel de situații, Părțile vor conveni, de comun acord,prelungirea termenului / termenelor din Graficul de realizare a Centralei.

(8) Concesionarul va efectua pe cheltuiala sa, fără nicio pretenţie de despăgubire din partea

Concedentului, toate lucrările necesare pentru realizarea Centralei, pe toată durata de derulare aContractului.

(9) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa la termenele prevăzute la art.6 din

Contract.

(10) Impozitele şi taxele locale aferente Bunurilor imobile sunt în sarcina Concesionarului.

(11) Concesionarul este obligat să îl despăgubească pe Concedent pentru orice pagubă produsă din culpa sa, în executarea sau în legătură cu executarea Contractului, conform legislaţiei române învigoare.

(12) Concesionarul este obligat să pună la dispoziţia organelor de control autorizate şi

Concedentului, toate evidenţele şi informaţiile solicitate de aceştia, referitoare la activităţile

desfăşurate în executarea Contractului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(13) Concesionarul este obligat să continue exploatarea Bunurilor imobile în noile condiţii

stabilite de Concedent, în mod unilateral, potrivit art.8 alin.(3) din Contract, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(14) În cazul aplicării prevederilor art.11 alin.(2) din Contract, Concesionarul are obligația

reîntregirii garanției în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea Concedentului.

(15) Prin semnarea Contractului, Concesionarul confirmă că a luat act de termenii şi condiţiile impuse de Concedent prin Caietul de Sarcini şi prin Documentaţia pentru Licitaţie, ce fac parte integrantă din prezentul Contract, pe care le acceptă integral .

Art. 10 Obligaţiile Concedentului:

(1) Concedentul este obligat ca în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data intrării în

vigoare a Contractului să pună la dispoziţia Concesionarului Bunurile imobile, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1) şi alin.(2) din Contract.

(2) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe Concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate

din Contract.

(3) Concedentul este obligat să notifice Concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor Concesionarului.

(4) Concedentul confirmă la data semnării Contractului că Bunurile imobile se află în deplina

sa proprietate şi sunt apte pentru a fi folosite în vederea realizării scopului Contractului.

CAPITOLUL VIII. Răspunderea contractuală

Art.11 – (1) În cazul în care Concesionarul nu plăteşteredevenţa în termenele prevăzute la

art.6 din Contract, Concedentul va aplica o penalizare de 0,01% din redevenţa datorată pentru fiecarezi de întârziere.

(2) În cazul în care întârzierea la plata redevenţei va fi mai mare de 30 (treizeci) de zile

calendaristice, Concedentul are dreptul, ca urmare a unei notificări scrise transmise Concesionarului,să încaseze contravaloarea redevenţeişi a penalităţilor calculate asupra acesteia, din garanţiacontractuală. 

CAPITOLUL IX. Garanții 

Art.12 – (1) Concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 (nouazeci) de zile de la data semnării Contractului să depună cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând 70% din redevenţa datorată pentru un an de exploatare.  

(2) Concesionarul are obligația actualizării, în fiecare an al concesiunii, a garanției

corespunzător cu valoarea de 70% din redevența anuala.

(3) Garanţia se poate constitui prin următoarele modalităţi:

a)Prin virament în contul Orasului Jibou RO83TREZ5645006XXX000068  deschis la Trezoreria Orasului Jibou, CUI 4494926.

(4) Garanţia va fi valabilă pe întreaga durată a concesiunii.

(5) Concedentul are dreptul de a face reţineri din garanţia contractuală, oricând pe parcursul

derulării Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Concesionarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin Contract.

(6) Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei contractuale, Concedentul are obligaţia de a notifica acest fapt Concesionarului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost îndeplinite.

(7) În cazul în care garanţia contractuală a fost diminuată prin executarea sa de către

Concedent, Concesionarul se obligă să reîntregească această garanţie în maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice calculate de la data la care Concedentul a notificat diminuarea. 

(8) La încetarea Contractului, Concedentul va restitui garanţia contractuală în termen   de   30(treizeci) de zile calendaristice, după deducerea sumelor datorate de Concesionar Concedentului.

(9) Garanţia contractuală nu se restituie Concesionarului în cazul în care Contractul a încetat

înainte de termen în condiţiile art. 14 alin.(1) lit. c), sau alin.(3).

CAPITOLUL X. Modificarea și încetarea Contractului de concesiune

Art.13. (1) Prezentul Contract poate fi modificat prin acte adiționale semnate de ambele părți.

Art. 14 – (1) Prezentul Contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în Contract.

b) prin denunțarea unilaterală de către Concedent în cazul în care interesul naţional sau local o impune sau în cazul în care faţă de Concesionar s-a deschis procedura de  insolvență.

-i- în cazul în care denunţarea unilaterală a Contractului intervine pentru motive ce ţin de

interesul naţional sau local, Concedentul va notifica Concesionarului denunţarea Contractului cu 60(şaizeci) de zile calendaristice înainte de data încetării efective a acestuia. 

– ii-denunțarea unilaterală a Contractului de către Concedent, pentru motive ce ţin de interesul naţional sau local se face cu plata unei despăgubiri în sarcina acestuia,

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Concesionar, prin reziliere de către

Concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concesionarului.

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Concedent, prin reziliere de către

Concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina Concedentului.

e) nerespectarea obligației prevăzute la art.6 alin.(2) în termen de 60 de zile, calculat de la data scadentă a facturii.In acest caz ,Contractul va fi desființat de drept ,fără a mai fi necesară vreo altă formalitate prealabilă.

f) în cazul imposibilității obiective dovedite a Concesionarului de a exploata Bunurile imobile,prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

g) prin acordul scris al Părților în situația apariției unor evenimente care nu au putut fi

prevăzute înainte de încheierea Contractului și care împiedică realizarea scopului concesiunii.

(2) În condițiile art.14 alin.(1) lit.c) şi d) din Contract, Concedentul sau Concesionarul au

dreptul de a rezilia unilateral Contractul înainte de expirarea duratei acestuia şi de a obţine

despăgubiri corespunzătoare, cu condiţia notificării în scris a celeilalte Părţi, cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte şi cu condiţia ca partea în culpă să nu fi remediat în această perioadă încălcarea condiţiilor şi termenilor Contractului.

(3) În cazul în care Concesionarul nu constituie garanţia contractuală în termenul prevăzut de

art.12 din Contract sau în cazul în care Concesionarul nu reîntregeşte garanţia contractuală în termenul prevăzut de art.12 alin. (7) din Contract, închiriază suprafețe concesionate fără acordul prealabil expres al Concedentului, precum și în cazul nerespectării art.9 alin.(3), acesta se află de drept în întârziere, Contractul fiind desființat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și vreo altă formalitate prealabilă.

 (4) La încetarea Contractului din orice cauză, Concesionarul este obligat să predea

Concedentului toată documentaţia tehnică referitoare la obiectul concesiunii, precum şi orice alte acte sau documente în legătură cu exploatarea obiectului concesiunii.

(5) Niciuna din Părţi nu poate să îşi transfere drepturile sau obligaţiile decurgând din prezentul Contract unei terţe persoane.

CAPITOLUL XI. Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de

mediu între Concedent şi Concesionar

Art.15 – (1) Pe toată durata Contractului, Concesionarul va implementa condiţionările care se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile competente, condiţionări care fac referire şi/sau prin care se stabileşte protecţia calităţii factorilor de mediu.

(2) Responsabilităţile de mediu revin în exclusivitate Concesionarului, începând de la preluarea Bunurilor imobile, până la încetarea Contractului, incluzând refacerea cadrului natural după execuţia lucrărilor de orice fel şi menţinerea acestuia în condiţii normale, utilizarea de echipamente nepoluante pentru mediul ambiant şi lipsite de riscuri pentru personalul de exploatare şi întreţinere.

(3) În cursul lucrărilor şi după terminarea acestora, Concesionarul are obligaţia să nu afecteze în niciun fel suprafeţele de teren din afara celor atribuite în concesiune.

(4) Concesionarul va respecta condiţiile impuse de avizele de mediu şi toate condiţiile de

mediu impuse de legislaţia internă şi comunitară în domeniu.

CAPITOLUL XII. Forţa Majoră şi Cazul Fortuit  

Art.16 – (1) Orice eveniment inevitabil, independent de voinţa Părţilor, care determină

întârzierea sau împiedică, total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale după intrarea învigoare a Contractului, poate fi considerat, în condițiile legii, caz de Forţă Majoră sau Caz Fortuit şi exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Prin Forţă Majoră, în sensul prezentului Contract, se înţelege o împrejurare externă cu

caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale,absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

(3) Prin Caz Fortuit, în sensul prezentului Contract, se înţelege o împrejurare care a intervenit

şi a condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia Concesionarului, dar care nu întruneşte caracteristicile Forţei Majore.

(4) Cazul de Forţă Majoră şi Cazul Fortuit includ, dar nu se limitează la războaie, cutremure,

incendii, furtuni, inundaţii sau alte asemenea calamităţi naturale, rebeliuni, tulburări civile, sancţiuni economice impuse de Guvernul României, de un guvern străin sau de instituţii internaţionale, care direct sau indirect vor pune Părţile în situaţia de a nu mai putea opera sau beneficia de acest Contract. 

(5) Partea care invocă Forţa Majoră sau Cazul Fortuit trebuie să notifice în scris cealaltă parte

în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data apariţiei cazului de Forţă Majoră sau Cazului Fortuit şi să transmită în scris dovezile aferente, certificate de autorităţile competente. De asemenea, partea care invocă, cazul de Forţa Majoră sau Cazul Fortuit este obligată să comunice imediat celeilalte Părţi, în scris, încetarea acestuia.

(6) În cazul în care notificarea nu este asigurată în mod corespunzător şi la timp de către partea care invocă Forţa Majoră sau Cazul Fortuit, în conformitate cu condiţiile şi termenul menţionat în Contract, partea respectivă va suporta toate daunele cauzate celeilalte părţi datorate omisiunii de anotifica.

(7) În situaţia în care cazul de Forţă Majoră sau Cazul Fortuit şi/sau efectele sale necesită

suspendarea executării prezentului Contract pentru o perioadă ce depăşeşte  6 (şase) luni, Părţile se vor întâlni în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data trecerii acestei perioade, pentru a conveni, fie asupra modului în care urmează să fie executat acest Contract, fieasupra rezilierii sale.

CAPITOLUL XIII. Litigii

Art.17 – (1) Orice neînţelegere, pretenţie sau litigiu dintre Părţi ce decurge din sau în legătură

cu executarea şi interpretarea prezentului Contract şi care nu poate fi soluţionată în mod amiabil în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data apariţiei va fi soluţionată potrivit prevederilor legale aplicabile.

(2) Legea aplicabilă Contractului este legea română.

CAPITOLUL XIV. Dispoziţii finale

Art.18Părţile convin ca orice reglementări legale ulterioare semnării Contractului, care

implică modificarea condiţiilorşi termenelor contractuale să se aplice prezentului Contract de la data intrării în vigoare a acestora.

Art.19 – (1) Toate notificările şi alte comunicări prevăzute în prezentul Contract trimise unei

Părţi vor fi efectuate în scris, în limba română, şi se consideră transmise în mod corespunzător dacăsunt predate:

(a) personal sau prin curier (la data predării pe baza unei confirmări scrise de primire);

(b) prin fax sau e-mail (la data confirmării de primire);

(c) prin scrisoare recomandată (la data primei avizări a destinatarului de către serviciul poştal).

(2) Concedent: Notificările şi celelalte comunicări trimise Concedentului vor fi adresate la

următoarea adresă: Orasul Jibou , P-ta 1 Decembrie 1918, nr.16, judetulSalaj.

(3) Concesionar: Notificările şi celelalte comunicări trimise Concesionarului vor fi adresate la

următoarea adresă:……………………………………………

(4) Părţile îşi vor comunica reciproc orice modificare intervenită cu privire la adresele

menţionate mai sus în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data producerii acestora.

Prezentul Contract de concesiune a fost încheiat în 4 exemplare originale câte 2 (două)

exemplare pentru fiecare Parte.

În cazul în care concesionarul este de o altă naţionalitate sau cetăţenie decât cea română şi

dacă părţile consideră necesar, contractul de concesiune de bunuri proprietate privată se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă limbă aleasă de acestea.

 În această situaţie, fiecare parte va avea câte un exemplar în limba română şi un exemplar în limba străină în care a fost redactat contractul.

În caz de litigiu, exemplarele în limba română ale contractului prevalează.

Primar ,                                                                    Concesionar,

          ……………………………

Secretar General delegat ,

……………..

Contabilitate  ,

……………..

Vizat CFP   ,

……………..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                   TEGLAȘ  RODICA