PH nr. 81 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA nr. 81

Din   31.07.2018

privind   alocarea sumei de 5.000 lei  Asociație „Prietenii Grădinii Botanica Jibou„  pentru desfășurarea  proiectului “Simpozionul Internațional  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VII a

 

    Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

     – raportul de  specialitate nr.8994 din 12.07.2018 al compartimentului contabilitate și solicitarea  de acordare a acestei sume :

     – Expunerea de motive nr. 9498/24.07.2018 a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

     Văzând prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art. si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 5.000 lei  Asociație „Prietenii Grădinii Botanica Jibou„    pentru desfașurarea  proiectului “Simpozionul Internațional  de Arte Vizuale –Arta în Grădină  “ editia  a VII a care se va desfasura în perioada

25 august  – 7 septembrie 2018.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina, Șef Serviciu contabilitate.

          Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Dl. Primar

          -Instituția Prefectului Județului Sălaj

          -Compartiment Contabilitate

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          – Asociație „Prietenii Grădinii Botanica Jibou„    -Publicitate , mass-media

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                    OPRIȘ MARIA