HOTARÂREA NR. 101 din 27 octombrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 101

                                                       din 27 octombrie 2015                             

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2016.

            Consiliul Local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 27 octombrie 2015,

            Având în vedere referatul nr. 12041/30.09.2015 al biroului resurse umane, adresa nr. 10592/26.08.2015 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, precum si adresa nr.40961/2015 a ANFP; expunerea de motive a d.nei viceprimar şi avizul nr.1331/26 oct..2015 al comisiei de specialitate nr. 3  a Consiliului Local.

            In baza prevederilor :

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2016 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează d.na viceprimar şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE D EŞEDINŢĂ,                                   

   FARCAS SORIN                                                     Contrasemnează:

                                                                                Secretar oras:

                                                                                 Opris Maria