HOTĂRÂREA nr.80 Din 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                    

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.80

Din 28 iulie 2017

privind transformarea postului de farmacist  din cadrul farmaciei cu circuit închis a Spitalului orășenesc Jibou în post de asistent de farmacie; modificarea Statului de funcții

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive  a domnului Primar

-Solicitarea nr. 1131 din 20.07. 2017 a Spitalului orășenesc Jibou înregistrată la instituiția noastră sub nr. 8534 din 20.07.2017

-Avizul favorabil  al  comisiei de specialitate nr.2 si 3  a Consiliului Local

            În conformitate cu prevederuile Ordinului nr. 1224/2010 pentru aprobarea Normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească precum și pentru modificarea și  completarea Ordinului Ministerului Sănătății Publice  nr. 1778/2006 pentru aprobarea normativelor de personal .

            În temeiul art. 36(9) l şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:

        Art.1 Se aprobă transformarea postului de farmacist  din cadrul farmaciei cu circuit închis a Spitalului orășenesc Jibou în post de asistent de farmacie și modificarea Statului de funcții al Spitalului orășensc Jibou .

      Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  doamna doctor Chivu Alina –Maria manager Spital orășenesc Jibou

      Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Spitalul orășenesc Jibou

            -Dosar hotărâri /publicitate

            Președinte de ședință                                                      Contrasemnează                      

                  Sarkozi Paul                                                             SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                          Opriş Maria