HOTĂRÂREA nr 125 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 125

Din  26.09. 2017

Privind numirea reprezentantului  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   și în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educației  la Clubul Copiilor Jibou

Consiliul Local  al orașului Jibou,

            Având în vedere referatul  nr. 10.924 din 25.09.2017  a secretarului oraşului Jibou prin care se propune numirea reprezentantului Consiliului local în Consiliul de Administrație  și în Comisia  de Evaluare a  Calității  Educatiei    la la Clubul Copiilor Jibou  la solicitarea unitatii de învățămnt,expunerea de motivea d-lui primar şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2

            În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificarile si completarile  ulterioare , Vazand prevederile  art 4 din Ordinul nr.4619 din 22 .09 2014  al Ministerului  Educatiei Nationale  pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare si functionare a Consiliului de Administratie  din unitatile de invatamant  preuniversitar ,modificat prin  Ordinul  nr 4621/2015 a Ministerului Educatiei  si Cercetarii Stiintifice si Ordinul  ministrului educatiei nationale  nr .3160/2017   ;

            În temeiul art.36(2) lit.d, pct.6 lit.a,pct.1  şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se numește reprezentantul  Consiliului local al oraşului Jibou în Consiliul  de Administraţie   la Clubul Copiilor Jibou domnul Muresan Augustin

        Art.2  Se numește  reprezentantul  Consiliului local al oraşului Jibou în Comisia de evaluare  și asigurare a Calității  Educației    la Clubul Copiilor Jibou domnul Almaș Ioan.

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

             -Domnii consilieri numiţi la. art 1 si 2

              -Clubul Copiilor Jibou

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria