Hotararea nr. 44 din 27 mai 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 44

                                                Din 27 mai 2014

Privind alocarea unor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de cercetatori de la CCB Jibou pentru a participa in parteneriat cu Orasul Jibou la o expeditie stiintifica

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 27 mai 2014,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a Primarului Orasului Jibou privind propunerea de alocare a unor fonduri pentru  acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de cercetatori de la Centrul de Cercetari Biologice- Gradina Botanica „Vasile Fati” Jibou pentru a participa, in parteneriat cu Orasul Jibou, la o expeditie stiintifica organizata in perioada 2-13 iunie 2014 in extremitatea nordica a Peninsulei Scandinave, zona europeana.

– referatul nr.2079/29.04.2014 al Biroului buget, finanţe, contabilitate si cererea nr. 242/29.04.2014 a Centrului de Cercetari Biologice-Garadina Botanica „Vasile Fati” Jibou.

– avizele nr.2493,2494 si 2495 din 26.05.2014 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei  din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale, pentru acoperirea cheltuielilor de transport a unui grup de cercetatori de la Centrul de Cercetari Biologice- Gradina Botanica „Vasile Fati” Jibou pentru a participa, in parteneriat cu Orasul Jibou, la o expeditie stiintifica organizata in perioada 2-13 iunie 2014 in extremitatea nordica a Peninsulei Scandinave, zona europeana.

            Art. 2 – Prezenta se comunica cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                        Vincze Ioan                                                             SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria