PH nr. 71 din 26.06.2018

nr. 71 din 26.06.2018
HOTĂRÂREA nr. 71 Din 26.06 .2018 Privind aprobarea investitiei Reabilitarea si modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din orasul Jibou judetul SALAJ si aprobarea indicatorilor tehnico economici
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 71

Din 26.06 .2018

Privind aprobarea investitiei Reabilitarea si modernizarea strazilor Libertatii si Spitalului din orasul Jibou judetul SALAJ  si aprobarea indicatorilor tehnico economici

          Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul  de specialitate nr. 8050/21.06.2018 privind aprobarea investiției „Reabilitarea și modernizarea străzilor Libertății și Spitalului din orașul Jibou județul Sălaj„  și aprobarea indicatorilor tehnico economici;

– Expunerea de motive a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36,alin.( 2), lit. d ,alin.( 6), lit. a, pct. 2, art. 115, alin.(1) lit. b, din Legea nr. 215 / 2001legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. ( 1 ,2 ) din Legea nr. 215 / 2001legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Hotărăște:

          Art.1  Se aprobă  investiția „Reabilitarea și modernizarea străzilor Libertății și Spitalului din orasul Jibou județul Sălaj„ și aprobarea indicatorilor tehnico economici conform anexei  parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și compartimentul Managementul Proiectelor și Achizitii Publice .

Art.3  Prezenta se comunică cu:

– dl. Primar

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice

– Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale                                             -Publicitate/dosar de ședință

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        Contrasemnează:

               Foltiș Radu                                                SECRETAR oraș, Opriș Maria