HOTĂRÂREA nr.170 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.170

Din 26.11.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  decembrie 2019

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  decembrie 2019  şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Anton Vasile,  în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Persoana mentionata la articolul 1

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ:

         PETREAN DORU AURELIAN                                    SECRETAR GENERAL                                                                                                   OPRIȘ MARIA