HOTĂRÂREA nr. 84 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                          

HOTĂRÂREA nr. 84

Din 16.06.2020

Privind completarea Anexei  la HCL 150/2018 privind amplasarea a 8 puncte de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 6818 din 15.06.2020 al Compartimentului urbanism administrarea domeniului public și privat și Compartimentul Disciplina în Construcții și Protecția mediului, privind  completarea Anexei aprobata prin HCL 150/2018;

            -HCL nr.150/2018 privind amplasarea a 8 puncte de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Jibou ;

            -Contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a activităților de salubrizare nr.479/2016;

            -Programul de investiții asumat de către asocierea SC BRANTNER ENVINRONMENT SRL – SC BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL ;

       – referatul de aprobare a domnului primar nr.6817/15.06.2020 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ;

            Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Completarea Anexei la  HCL 150/2018, privind amplasarea a 8 puncte de colectare selectivă a deșeurilor în orașul Jibou cu un punct de colectare selectivă cu acces controlat pe strada Castanilor.

           Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Compartimentul Disciplină în Construcții și Protecția mediului.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Asociația Intercomunitară ECODES Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

            -Serviciul Buget, finanţe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat 

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri/dosar de ședință

            -Publicitate,  mass –media

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                          SECRETAR GENERAL                                                                                                        OPRIȘ MARIA