HOTĂRÂREA NR.76 Din 16.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.76

Din 16.06.2020

privind aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Lucrari de interventie privind cresterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” și a cheltuielilor aferente

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

           -Referatul de aprobare nr.6728 din 15.06.2020    a domnului Primar

            -Raportul de specialitate nr.6727/15.06.2020 al Compartimentului  Investiții managementul Proiectelor privind  aprobarea cererii de finanțare cu titlul ”Lucrari de interventie privind cresterea performanțelor energetice ale blocurilor de locuințe O1 și O2” și a cheltuielilor aferente depus pentru finantare in cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon , Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale;

          -avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

  În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 Se aprobă proiectul LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon , Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor , Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 REGIUNI

ART.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2, în cuantum de 2.067.477,57 lei (inclusiv TVA).

ART.3 Se aprobă contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului,în cuantum de 555.120,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2 si suma de 679.675,18 lei, reprezentând contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA aferent.

ART.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.5 Se împuternicește DAN GHIURCO să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

ART.7 Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului- județul Sălaj

            -Domnul Primar

            -Compartimentul management de proeicte și achiziții publice

            -Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

            -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA