HOTĂRÂREA NR. 28 Din 28 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 28

Din 28 mai 2013

Privind zonarea intravilanului si extravilanului oraşului Jibou şi satelor aparţinătoare.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou.

            Având în vedere expunerea de motive a d-lui Primar şi  referatele de specialitate nr.2378 si nr.2379 din  8 mai 2013 ale compartimentelor: Urbanism, amenajarea teritoriului si cadastru-agricol; avizele nr. 2441 si 2743/27.05.2013 ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Potrivit prevederilor:  

            In baza prevederilor art. 36(2) lit.c, (5) lit.c din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificările si completarile ulterioare;

            In temeiul art.45(1) din Legea nr. 215/2001,privind administratia publica locala, republicata cu modificările si completarile ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă încadrarea terenurilor intravilane  pe zone  din orasul Jibou si satele apartinatoare conform Anexei nr.1 care face pintegranta din prezenta hotarare.

            Art.2 – Se aproba incadrarea terenurilor extravilane pe zone din orasul Jibou si satelor apartinatoare conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 – Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     Petris Flavia                                                             Contrasemnează:

                                                                                                 SECRETAR,

                                                                                                 Opriş Maria