HOTĂRÂREA nr.9 Din 28. 01. 2020

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.9

Din  28. 01. 2020

Privind privind alocarea unor sume pentru reparatii apartament situat in str. Garoafelor, bl. A14, ap.7, proprietatea Orașului Jibou

Consiliul local al orasului Jibou

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr. 732/21.01. 2020  Privind aprobarea lucrarilor de reparatii pentru apartamentul situat in str. Garoafelor, bl. A14, ap.7, oras Jibou

– referatul de aprobare  nr 731/21.01.2020  al domnului primar

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local 

            Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            In temeiul  prevederile art 139 (1,3 ),art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTÂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba alocarea sumei de 60.000 lei cu TVA inclus pentru achizitionarea si montarea tamplariei, realizare bransament de gaz,realizare instalație electrică, realizare instalație de apă, achizitionarea și montarea unei centrale termice și a accesoriilor necesare realizarii  instalației termice, achizitionarea și montarea obiectelor sanitare necesare, operații de reparații tencuieli, placări, zugraveli și pardoseli.

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget , Finante, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art.3 Prezenta se comunică cu

            -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finanțe Contabilitate, impozite si taxe locale

            Compartimentul management de proiect și achiziții publice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA