PH 93 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA nr.93

Din 31.07.2018

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru conducerea ședințelor  Consiliului Local în  luna August 2018

 

          Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

           În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTĂRĂȘTE:

  

       Art.1 Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier Tarba Andrei  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna august 2018.

      Art.2   Prezenta se comunică cu:

          -Domnul primar

          -Instituția Prefectului- Județul Sălaj

          -dosar şedinţă/ dosar hotărâri

          -publicitate

          -persoana prevazută la art 1 .

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA