HOTĂRÂREA NR. 118 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 118

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind alocarea unor fonduri pentru acordarea unor pachete cu dulciuri si alimente cu ocazia sarbatorilor de Craciun, pentru copii si tineri cu dizabilitati (grad I grav de handicap)

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.nei viceprimar privind alocarea unor fonduri pentru pentru acordarea unor pachete cu dulciuri si alimente pentru copii si tineri cu dizabilitati (grad I grav de handicap) cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou.

– referatul nr. 14331/16.11.2015 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune acordarea unor pachete cu dulciuri si alimente pentru copii si tineri cu dizabilitati cu ocazia sarbatorilor de Craciun

–   avizele nr.14592 si nr.14593 din 23.11.2015 ale  comisiilor de specialitate  nr.1 si nr.2  ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                            Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de 4000 lei din bugetul local pentru acordarea a 40 pachete cu duciuri si alimente in valoare de 100 lei/pachet, cu ocazia sarbatorilor de Craciun, pentru copii si tineri cu dizabilitati, grad I(grav) de handicap.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                Pop Iulius-Emmanuel                                                            SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria