HOTARÂREA NR. 73 din 29 octombrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 73

Din 29 octombrie 2013

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor,  pentru anul 2014

            Consiliul Local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 octombrie 2013,

            Având în vedere referatul nr.4673/30.09.2013 al biroului resurse umane, adresa nr. 4218/29.08.2013 înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014; expunerea de motive a d.lui primar şi avizul nr.5136/29.10.2013 al comisiei de specialitate a Consiliului Local.

            In baza prevederilor :

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice  din  aparatul de specialitate al Primarului, Serviciul Poliţia Locală şi Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor, pentru anul 2014 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE D EŞEDINŢĂ,                                   

      Barbur Traian                                                         Contrasemnează:

                                                                                Secretar oras:

                                                                                 Opris Maria