HOTĂRÂREA nr 157. Din 20. 12. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr 157.

                                                Din 20. 12. 2016

Privind aprobarea Planului de masuri privind   gospodarirea localitatilor  pe anul 2017

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de

20. 12 2016,

            Având în vedere

 –  raportul nr.15.385 din 09. 12. 2016  al compartimentului  Disciplina in constructii si Protectia Mediului 

 expunerea de motive a d-lui Primar nr 15386 din 09.12.2016  avizul comisiei de specialitate;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă Planul de masuri privind   gospodarirea localitatilor  pe anul 2017 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi Serviciul de gospodarie comununala, Politia locala .

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:       

  • dl.Primar
  • dl.viceprimar
  • Serviciul de gospodarie comunala
  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj
  • Dosar hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 Petrean Doru                                                                          Contrasemnează:

                                                                                               Secretar Oraş,

                                                                                     Opriş Maria