HOTĂRÂREA NR.34 Din 30.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.34

Din 30.03.2020

Privind  aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI  FINANȚATE  DIN  BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU PENTRU ANUL 2021

         Consiliul local al orașului JIBOU,

         Având în vedere:

         – raportul  de specialitate nr. 4069 din 22.03.2021 al Direcției de Asistență Socială;

         -Referatul de aprobare al domnului primar nr.4068/22.03.2021 și avizele comisiilor de specialitate;

-Art 112 din Legea nr. 292/2011 legea asistenţei sociale ;

-Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal , anexa 2;;

Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

      Art.1 Aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACŢIUNE  PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL ORAȘULUI JIBOU PENTRU ANUL 2021conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  dl primar, Direcția de asistență socială.

      Art.3  Prezenta se comunică cu:

  • Domnul Primar
  • Instituția Prefectului –Județul Sălaj
  • Direcția de Asistență Socială
  • Dosar de ședință /dosar hotărâri
  • Publicitate /mass-media

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA