Hotararea 23 Din 31 martie 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local pentru luna aprilie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23

                                                Din 31 martie 2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna aprilie 2015

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2015,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă d.na consilier  Petris Flavia  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna aprilie  2015.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                          Boian Radu                                                                SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria