HOTĂRÂREA  nr. 192 Din 20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 192

Din 20.12.2022

privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orașului Jibou respectiv Poliția locală a Orașului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou, Serviciul Public de Gospodărie comunală, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou

           Consiliul local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

-Referatul nr.15850/14.12.2022 al Compartimentului Organizare, Salarizare, Resurse Umane privind stabilirea salariilor de baza  pentru functionarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou si din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locala a Orasului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidenta a persoanelor Jibou,Serviciul Public de Gospodarie comunala, Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou;

-Referatul de aprobare al domnului primar nr. 15850/14.12.2022, Avizul favorabil al comisiilor de  specialitate ;

-Procesul verbal de consultare nr. 1/14.12.2022 al organizației sindicale reprezentative – Sindicatul ADMINIS și reprezentanților salariaților personalului contractual. 

          – H.G nr. 1447 din 8 decembrie 2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

          – O.U.G.  nr. 168 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

          -Art. 3 alin. 4, Art. 10, Art.11 alin. (1) şi (3), Art. 16 alin. (2),Art. 25, Art.38, alin 4, din Legea-cadru nr.153/.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

          -Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct.III şi cap. II lit. A pct. IV

Vazând prevederile art.129, art.133 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul art. Art.139 art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Începând cu  data de 01.01.2023 se stabilesc salariile de baza  pentru functionarii publici  și personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului orasului Jibou și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al orasului Jibou respectiv Politia locală a Orasului  Jibou, Serviciul Public comunitar local de evidență a persoanelor Jibou , Serviciul Public de Gospodarie comunala , Serviciul Salubrizare Jibou, Sport Club Orășenesc Jibou

  conform anexei, parte integrantă din   prezenta.

Art.2 (1) Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

(2) Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.

(3) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt cele prevăzute la art.10 alin.4 din Legea-cadru nr. 153/2017.

          Art.3 Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din Primaria orașului Jibou se asigură de primarul orașului Jibou . Salariile de bază se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, astfel încât, împreună cu indemnizațiile de lunare să se încadreze în fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuieli de personal în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor ce revin instituției potrivit legii.

          Art.4 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitateaHCL nr. 121 din 27.07.2021, privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Jibou şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului local al Oraşului Jibou, respectiv Poliţia Locală a Oraşului Jibou, Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor Jibou, Serviciul public de gospodărie comunală şi Serviciul Salubrizare Jibou.

          Art.5 Persoanele  nemulţumite se pot adresa Tribunalului Sălaj, în condiţiile legii Contenciosului administrativ.

          Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl. primar și Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane și Compartimentul Contabilitate.

          Art.7 Prezenta se comunică cu:

          Dl. Primar

          Compartimentul Organizare, Salarizare, Resurse Umane

          Compartimentul Contabilitate

          Instituţia Prefectului Județul Sălaj

          Dosar de sedinta /dosar hotarari.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA

ANEXA nr. _
Salarii de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou și din serviciile publice subordonate Consiliului local al orașului Jibou, stabilite conform Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Jibou și din serviciile publice subordonate Consiliului local al orașului Jibou, reprezentând indemnizația viceprimarului orașului, stabilită conform Legii nr. 153/2017, Anexa IX 10400 lei Coeficient 5
A. FUNCȚIONARI PUBLICI a) Funcții publice de conducere

Nr. crt. Funcția Nivel studii Gradul profesional Salariul de baza

1 Secretar general al UAT S II 10000
2 Director executiv S II 9120
3 Sef serviciu, arhitect șef S II 9120
Notă: Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcții publice de execuție
Nr. crt. Functia Grad profesional Nivel studii Salariu de bază/ gradația 0

1 Auditor superior S 6521
principal S 6395
asistent S 6270
2 Consilier, consilier juridic, consilier achiziții publice, inspector, polițist local superior S 6270
principal S 5392
asistent S 5183
debutant S 4147
3 Referent de specialitate, polițist local superior SSD 5342
4 Referent, politist local superior M 5016

B. PERSONAL CONTRACTUAL a) Funcții contractuale de conducere

Nr. crt. Funcția Nivel studii Grad profesional Salariul de bază
1 Director S II 9120
2 Sef serviciu S II 7807
Notă: Salariile de bază pentru funcțiile de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
b) Funcții contractuale de execuție

Nr. crt. Funcția Grad/treapta profesională Nivel studii Salariul de baza
Gradatia 0
1 Consilier, inspector de specialitate, economist, inginer IA S 5418
I S 5016
2 Arhivar IA M 3894
I M 3616
3 Administrator M 3825
4 Muncitor calificat I M;G 3442
5 II M;G 3314
6 III M;G 3188
7 IV M;G 3087
8 Muncitor necalificat M;G 3087
9 Îngrijitor M;G 3000
10 Portar M;G 3000
Notă: Salariile de bază pentru funcțiile de execuție sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1 – 5 se determină de ordonatorul de credite prin dispoziție, potrivit prevederilor art. 10 din Legea cadru nr. 153/2017.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ:   
     ALMAȘ IOAN      SECRETAR GENERAL  
       OPRIȘ MARIA