HOTARAREA nr 107 Din 30. 08. 2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

UAT ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                  HOTARAREA  nr 107

                                                  Din   30. 08. 2016                                                       

privind  extinderea Parcului Industrial

             Consiliul local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 30.08.2016

  Avand in vedere :

      – Referatul  nr 9929 din 26.07. 2016 al  compartimentului  urbanism si administrarea domeniului public si privat  al orasului Jibou :

    –   Strategia locala de dezvoltare economică socială a oraşului Jibou  care are ca principal obiectiv stimularea potenţialului economic al industriei şi crearea de condiţii pentru diversificarea facilităţilor şi a serviciilor oferite cetătenilor.

      – Interesul manifestat  de catre investitori  de a achizitiona  teren în Parcul Industrial Jibou  în vederea realizării unor construcţii industriale

      –  expunerea de motive a domnului primar nr 9930din 26.07.2016 , avizul favorabil al comisiei nr 1  si 3 a Consiliului local

        Potrivit  prevederilor art  36 alin 2 lit b,c din legea nr 215/2001  legea administratiei publice locale  republicata

     In temeiul prevederilor art 45 alin 3  din legea nr 215/2001  legea administratiei publice locale.  republicata                                                                                                                    

                                               HOTARASTE

       Art 1 –Extinderea  suprafetei actuale a Parcului Industrial Jibou  cu o suprafata de 47.815 in vederea realizarii de constructii  industriale , cu respectarea procedurilor prevazute de legislatia de specialitate .

      Art  2 –  Terenul este  proprietate privata a orasului  Jibou  si este situat in vecinatatea Parcului Industrial existent conform anexei .

     Art 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza domnul primar si compartimentele Urbanism , contabilitate, agricol

     Art 4  -Prezenta  se comuica  cu

                                                                                              Contrasemneaza

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                    p.  SECRETAR    Opris Maria

              Rus Dan                                       

                                                                                                 Ivanescu Oana