HOTĂRÂREA nr.134 Din 31.08.2021 privind aprobarea vânzării a două imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului,în condițiile Legii nr.112/1995

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL            HOTĂRÂREA  nr.134

Din  31.08.2021

privind  aprobarea  vânzării a două imobile cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului,în condițiile Legii nr.112/1995

         Consiliul Local al Oraşului Jibou:

         Având în vedere:

         -Raportul nr.10733 din 25.08.2021al Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

         -Referatul de aprobare  nr.10733 din 25.08.2021 a domnului Primar;

         -Avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

-cererea nr. 11267/2020 a d-lui Pap Alexandru  domiciliat în str.Nuferilor nr.47  și  cererea nr.10277/2020 a d-nei Hell Ileana cu domiciliul în  str.Nuferilor 49, prin care solicita Consiliului Local Jibou aprobarea cumpărarii imobilelor în care locuiesc în calitate de chiriaș;

-Procesul verbal nr. 10704/25.08.2021  întocmit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru analizarea solicitărilor de cumpărare -locuințelor  în baza Legii nr.112/1995, constituită prin HCL nr.116/27.07.2021 și Dispozitia Primarului  nr. 284 din 05.08.2021 care a analizat  solicitările de cumpărare depuse și a  verificat  îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitanților,respectiv situația juridică a imobilelor;

-Prevederile  art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuinte,trecute în proprietatea statului;

         -Hotărârea Guvernului  nr.20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuinte,trecute în proprietatea statului;

-HCL 62/26.06.2018 completată cu HCL nr.147/17.12.2018 prin care imobilele situate în orașul Jibou  pe str.Nuferilor nr.47 și nr.49 au trecut din proprietatea statului în proprietatea privată a orașului Jibou. Cele doua imobile sunt proprietatea privată a Primăriei oraşului Jibou , înregistrate  în contabilitatea UAT oras Jibou cu fisa de inventar nr.48 și 49.

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Aprobarea vânzării a două imobile cu destinația de locuințe trecute din proprietatea statului în proprietatea privată a orașului Jibou în condițiile Legii nr.112/1995, astfel:

  1. Aprobarea vânzării  locuintei și anexei gospodăresti  situate în orasul , str.Nuferilor nr.47 ,identificată în CF nr.54213 Jibou,nr.cadastral 54213 ,către titularul contractului de închiriere d-nul PAP ALEXANDRU la prețul de 43.184 lei , conform raportului de evaluare  la care se adaugă contravaloarea evaluarii de 500 lei.

Suprafața desfășurată a locuintei este de 51,00 mp, suprafața utilă de 40,80 mp iar anexa gospodărească are suprafața desfășurată 17,00 mp, suprafața utilă 13,60 mp.

  • Aprobarea vânzării  locuinței și anexei gospodăresti  situate în orasul str.Nuferilor nr.49 ,identificată în CF nr.54189 Jibou,nr.cadastral 54189 ,către titularul contractului de închiriere d-na  HELL ILEANA  la prețul de 36.091 lei conform raportului de evaluare  la care se adaugă contravaloarea evaluarii de 500 lei.

Suprafața desfășurată a locuintei este de 43,00 mp,suprafața utilă 34,40 mp, iar anexa gospodărească are suprafața desfășurată  6,00 mp, suprafața utilă 4,80 mp.

Art.2 Aprobarea Rapoartelor de evaluare,întocmite de ing.Dehelean Gheorghe evaluator ANEVAR privind locuintele  ce vor face obiectul vânzării conform Legii nr.112/1995, situate în orașul Jibou , strada Nuferilor nr.47 și 49.

Art.3 Insușirea procesului verbal nr.10704/25.08.2021 privind analizare solicitarilor de cumpărare a unor locuinte situate  în orasul Jibou,str.Nuferilor nr.47 și Nuferilor nr.49 ,în baza Legii nr.112/1995 privind reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinatia de locuințe,trecute în proprietatea statului actualizată, întocmit de către comisia tehnică mixtă.

Art.4  Inventarul bunurilor care apartin domeniului privat ,capitolul locuinte se va actualiza în mod corespunzător,conform legislatiei în vigoare.

Art.5  Imputernicirea primarului sau a unei persoane din aparatul de specialitate a primarului să  semneze în fata notarului public actul de vânzare cumpărare a imobilului în cauză.

Art.6  Toate cheltuielile privind încheierea contractelor  de vânzare-cumpărare cad în sarcina cumpărătorilor.

         Art.7 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și CompartimentulUrbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

         Art.8 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

– d-na Hell Ileana, d-nul Pap Alexandru

-Compartiment contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN OVIDIU                 SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA