HOTĂRÂREA nr. 3 din 29.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA nr.3

Din 29.01.2019

Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a cheltuililor aferente proiectuluilui „Modernizare și extindere Grădinița cu program prelungit Prichindel Jibou „

Cod SMIS 123519

Consiliul Local al orașului Jibou

Având în vedere:

– Raportul  de specialitate nr. 906/25.01.2019 privind  aprobarea cererii de finanțare și a cheltuililor aferente proiectuluilui „Modernizare și extindere Grădinița cu program prelungit Prichindel Jibou „ depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a

– Expunerea de motive a domnului primar 907/25.01.2019

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art.36 alin.( 2) lit.d, alin.(6) lit. a, pct.2, art.115,  alin.(1)  lit.b, din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. ( 1 ,2 ) din Legea nr. 215 / 2001, legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, Cod SMIS 123519 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apelul de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, în cuantum de 6.418.481,69 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 128.369,64 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului MODERNIZARE SI EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL”JIBOU, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local ale Orasului Jibou.

            ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

            ART 6. Se împuternicește domnul primar ing. DAN GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

ART 7. Cu ducerea  la îndeplinire a prezentei se incredințează domnul Primar și Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice .

           

ART 8.  Prezenta se comunică cu

-Instituția Prefectului- județul Sălaj

-dl.Primar

-Compartimentul Management de Proiecte și Achiziții Publice

-Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale

-Publicitate/dosar de ședință

-Dosar de ședință/Dosar hotărâri

 

 

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează:

            ALMAȘ IOAN                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                     OPRIȘ MARIA