HOTĂRÂREA nr.41 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.41

Din  28.04.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.4763/22.04.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic”;

-referatul de aprobare  nr.4762/22.04.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.4742/.22.04.2020 a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic” astfel:

                                                                                                                  mii lei

  VENITURI                                                                                              3.08

  42.69.00 subv de la bugetul stat catre bug locale

                 necesare  sustinerii derularii proiectelor  finantate

                  din fonduri externe nerambursabile                                        0.41

  48.02.01  sume primite de la  UE/

               sume primite in contul platilor efectuate in anul curent             2.67              

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                 3.08

  CAP   65.03.02 INVATAMANT Liceul Tehnologic Ocatvian Goga      0.61

58.01.01  Finantare nationala                                                                 0.08

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                          0.53

 CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifunctionala   Orasul Jibou        2.47

58.01.01 Finantare nationala                                                                           0.33

58.01.02  Finanmtare externa nerambursabila                                               2.14

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA