HOTĂRÂREA NR. 131 Din 29.11. 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 131

                                                Din  29.11. 2016

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna decembrie  2016

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11. 2016

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier  Petran Doru-Aurelian     pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna  decembrie  2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

  • preşedintele de şedinţă
  • Institutia Prefectului Judetului Salaj
  • dosar şedinţă

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Ing. Stana Ioan                                                            Contrasemneaza:

                                                                                                             Secretar oras

                                                                                                               Opris Maria