HOTARAREA NR. 22 din 26 martie 2013

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 22

Din 26 martie 2013

Privind aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru activitatile autofinanţate pe anul 2013

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 26 martie 2013

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar cu nr.1245/2013, referatul de specialitate al  Biroului buget, finanţe, contabilitate cu nr1246/2013 privind principalele prevederi bugetare ale activităţilor extrabugetare pe anul 2013, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In baza prevederilor Legii nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b,  (4) lit.a din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile autofinanţate pe  anul 2013, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Opris Dorina, sef serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Indreieş Ana-Claudia                                                              SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria