HOTĂRÂREA nr.115

Din 02.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.115

Din 02.09.2022

Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 10459/01.09.2022al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 10458/01.09.2022al domnului primar ;

– Adresa nr.  SJG-STZ-1715/01.09.2022 AJFP Salaj si Ordonantei  nr. 19 din 18.08.2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim III anul 2022  la UAT oras Jibou,astfel:

                                                                                                                         MII LEI                   

VENITURI                                                                                                        552,60

04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean           125,00

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea

               cheltuielilor descentarlizate                                                                 427,60

CHELTUIELI                                                                                                   552,60             

65030101 Gradinita Prichindel                                                                         17,20 

200103Incalzit, iluminat si forta motrica                                                            11,20                                                                      

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                        6,00

65030201 Liceul Tehnologic Octavial Goga                                                    149,55

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                             66,00                 

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                       13,55

5901  Burse                                                                                                           70,00

65030202Scoala Lucian Blaga                                                                            -7,30

200530 Alte obiecte de inventar                                                                            -7,30

65040102 Scoala Lucian Blaga                                                                         118,00 

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                       26,00 

5901  Burse                                                                                                           92,00

65040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                    275,15

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                             48,70                                                                

570201 Ajutore sociale in numerar                                                                         1,45

5901  Burse                                                                                                         225,00

Art.2 Se aprobă majorarea bugetului, respectiv a veniturilor din taxe judiciare de timbru cu suma de 52,00 miilei si a venitului din redevente miniere cu suma de 182,00 miilei , pe trimestrul III anul 2022.

MII LEI       

             VENITURI                                                                                              234,00 07020300 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                      52,00

30020501 Redevente miniere                                                                                182,00

CHELTUIELI                                                                                                          234,00

Cap 51020103 Autoritati executive

200530 Alte obiecte de inventar                                                                               4,70

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                              5,00

65040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                    

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                 9,30   

67020501 Sport

200501 Uniforme si echipament                                                                             40,00

Cap. 80020130 Alte chelt pentru actiuni generale economice si comerciale

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              70,00

Cap. 84020303 Strazi                                                                                           105,00

200106 Piese de schimb                                                                                          10,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                              50,00

200200 Reparatii curente                                                                                        45,00

       Art.5 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

      Art.6   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

        SIGOVAN   FLAVIU                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA