HOTĂRÂREA nr. 65 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL              

HOTĂRÂREA nr.65

Din 25.05.2021

Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea   activitatilor  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            -raportul nr. 6775 din 18.05.2021 prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei pentrumanifestarile dedicate zilei de 1Iunie ziua Internationala a copilului , propunerile domnilor consilieri  in sedinta Consiliului local de a se avea in vedere organizarea manifestarilor functie de evolutia pandemiei de  COVID-19, inclusiv posibilitatea de a se organiza aceste manifestari la o data ulterioara care va fi facuta public prin mijloacele de publicitate prevazute de lege prin susținerea   proiectului’’ Copilarie o lume minunată  ;

            – Referatul de aprobare a domnului primar nr.6774/18.05.2021;   

            – Hotararea CNSU 29/14.05.2021 privind adoptarea unor masuri de relaxare in contexul evolutiei pandemiei de  COVID-19;

            Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

     În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de 10.000 lei pentru desfășurarea activităților  dedicate zilei internaționale a copilului 1IUNIE .Manifestarile dedicate zilei internationale a copilului se vor desfasura functie de evolutia pandemiei de  COVID-19 in ziua de 1 iunie 2021  sau la o data ulterioara care va fi facuta public prin susținerea   proiectului’’ Copilarie o lume minunată .

        Art.2 Se aprobă calendarul manifestărilor :

  • Teatru pentru copii
  • Activitati on-line cu prescolari
  • Premierea participantilor

        Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.4  Prezenta se comunică cu:

     -Dl. Primar

     -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            – Compartimentul Contabilitate

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Școlile din oraș

            -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

   PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA