HOTĂRÂREA nr.164 Din 19.10.2021 privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.164

Din  19.10.2021

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.12778/18.10.2021 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr. 12778/18.10.2021 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel:       

                                                                                                                                                                  Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
4902 Orasul Jibou
30,0066020601 Spitale generale66020601 Spitale generale30,00
30,00510101 Transferuri catre institutii publice510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii30,00
661006 Spitale generale 
30,0043.10.10 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii30,00
61,20 30,00 22,00       9,20661006 Spitale generale 200200 Reparatii curente 710300 Reparatii capitale Obiectiv de investitii:  Reparatii capitale la spital orasenesc Dr. Traian Herta Jibou 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Obiectiv de investitii: Achizitie autoturism661006 Spitale generale 710102 Masini, echipamente si mijloace de transport Obiectiv de investitii: Achizitii echipamente medicale: -concentratoare de oxigen 10l -butelii de oxigen medical 50l -monitoare diagnostic61,20

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

         -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

         -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

         POP EMMANUEL                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ  MARIA