PH 42 din 15.05.2018

nr. 42 din 15.05.2018
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 15.05.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport in localitatea Jibou, judetul Salaj
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 42

Din 15.05.2018

privind aprobarea documentatiei tehnico- economice si a  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport in localitatea Jibou, judetul Salaj

       Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.6352 din 14.05.2018 al compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția  “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport in localitatea Jibou, judetul Salaj;

-expunerea de  motive  nr.6353 din 14.05.2018 a domnului Primar ;

-avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

Văzând prevederile art. 36 alin (4) lit d, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Se aprobă documentatia tehnico- economica si  indicatorii tehnico-economici pentru investiția  “Modernizare Liceu Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport in localitatea Jibou, judetul Salaj conform anexelor parte integrantă din prezenta.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

Art.3 Prezenta se comunică  cu :

-Instituția Prefectului -județul Sălaj

-Domnul Primar

-Liceul Tehnologic Octavian Goga

-Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

-Serviciul Contabilitate

-Publicitate /dosar de ședință

        Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                 Rus Dan                                                                                Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria