HOTĂRÂREA NR. 19 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU        

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                        

            HOTĂRÂREA NR. 19

            Din 29 ianuarie 2016

Privind reactualizarea Planului  de Acoperire a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.01.2016,

            Având în vedere expunerea de motive a d-nei viceprimar, referatul nr. 854/22.01.2016  privind necesitatea reactualizarii Planului  de Acoperire a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor si avizul  comisiei de specialitate nr.3;

            In baza prevederilor art. 36(2) lit.c din Legea nr.215/2001, republicată;            

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se reactualizarea Planul de Acoperire a Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar Indreies

Ana si dl. Pop Marcel, consilier , compartimentul protectia civila

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

PESEDINTE DE SEDINTA,                                       Contrasemnează:

   Sarkozi Paul                                                              SECRETAR ORAS

                                                                                                    Opriş Maria