HOTĂRÂREA NR.126 din 25 octombrie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR.126

                                                 din  25 octombrie  2016

                         Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.III 2016

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  25 .10. 2016       Având în vedere:

  • expunerea de motive  nr. 13216 din 17. 10 2016 a d.lui primar al  Orasului Jibou;
  • raportul nr. 13215 /17.10.2016 al Biroului buget, finanţe, contabilitate
  • avizul favorabil  al comisiei  de specialitate nr 1 a   Consiliului Local.

            In conformitate cu prevederile  art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă contul  de execuţie  bugetară  pe trim. III   2016 , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

  • dl primar
  • Biroul buget, finanţe, contabilitate
  • Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj
  • Mijloace de publicitate
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Prof   Pintea Victor                                                     Contrasemnează:                                                                                                                      SECRETAR ORAŞ,