HOTĂRÂREA NR.71 Din 26.05.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.71

Din 26.05.2020

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului

“Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în orașul Jibou”, cod SMIS 126103

       Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

           -Referatul de aprobare nr.5859 din 25.05.2020    a domnului Primar

            -Raportul de specialitate nr.5857/25.05.2020 al Compartimentului  Investiții managementul Proiectelor privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere și de servicii pentru creșterea calității vieții în orașul Jibou”, cod SMIS 126103 depus pentru finantare in cadrul  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9B, Obiectivul specific 13.1  – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România;

          -avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate ale  Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

  În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART 1. Se aprobă proiectul “Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou”, cod SMIS 126103, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 13, Prioritatea de Investitii 9B, Obiectivul specific 13.1  – Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou”, cod SMIS 126103, în cuantum de 25.622.026,35 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 23.286.543,34 lei și valoare totală neeligibilă de 2.335.483,01 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI JIBOU, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.730,81 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou”, cod SMIS 126103.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Modernizarea infrastructurii rutiere si de servicii pentru cresterea calitatii vietii in orasul Jibou”, cod SMIS 126103, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Orasului Jibou.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește dl. Ing. DAN GHIURCOprimar al orasului Jibou  să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele ORASULUI JIBOU.

 ART.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

            ART.8 Prezenta se comunică  cu :

                        -Instituția Prefectului- județul Sălaj

                        -Domnul Primar

                        -Compartimentul management de proeicte și achiziții publice

                        -Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

                        -Publicitate /dosar de ședință  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ: COMAN CRISTINA VERONICA                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                OPRIȘ MARIA