PH 9 din 19.02.2018

nr. 9 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr. 9 Din 19.02.2018 privind aprobarea bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou pe anul 2018 și prevederi bugetare pe perioada 2019-2021
ROMÂNIAJUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 9

Din 19.02.2018

privind aprobarea  bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou  pe anul 2018  și prevederi bugetare pe perioada 2019-2021

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate  nr.2037 din  14.02.2018 al Compartimentului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

– expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor Legii  nr. 2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr 1954/2005 a Ministrului finantelor publice  privind aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice

În temeiul prevederilor 45 alin (2) lit. a și ar 115 alin.(1) lit. b din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1. Se aprobă  bugetul  de dezvoltare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2018 , conform anexei parte integrantă din prezenta.

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina  șef Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

Art.3.  Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

-Trezoreria Jibou

-Consiliul Județean Sălaj

-Dosar de ședință/dosar hotărâri

-Mass-media/publicitate

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                 Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria