HOTĂRÂREA NR. 157 din 18.12. 2018

HOTĂRÂREA NR. 157

Din 18.12. 2018

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2018 pentru finanțarea  obiectivului

de investiții, buldoexcavator

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive a domnului Primar;

-Raportul nr.15216/14.12.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018 pentru finanțarea  obiectivului

de investiții, buldoexcavator

-avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

 

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru finanțarea  obiectivului de investiții,  buldoexcavator astfel:

CAP  84.03.03 STRĂZI

CH CAPITAL

BULDOEXCAVATOR                                                            206.77 miilei

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria