HOTĂRÂREA NR 133 din 29.11.2016

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR 133

                                                   din 29.11 2016

Privind acordarea  dreptului  de uz  si servitute  asupra unor terenuri apartanand  domeniului public al orasului Jibou  , in favoarea SC Electrica

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29.11.2016

            Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orasului Jibou

– referatul nr 13.240 din  24. 10. 2016 al Biroului  Urbanism , administrarea domeniului public si privat al orasului Jibou

– adresa nr 13.240 din 18. 10. 2016  a SFDEE Electrica  Distributie  Transilvania  Nord SACluj Napoca –SDEE Zalau  B-dul Mihai Viteazul  nr 79

Avizul  favorabil  al comisiei   de specialitate nr.1 a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile   legii nr 123 /2012 a energiei electrice si a gazelor naturale

            In baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c si d coroborat  cu art 123 alin 1 si 2  din Legea nr.215/2001, republicata;

            In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                    Hotărăşte:

          Art. 1 Se aprobă acordarea cu titlu gratuit ,pe durata existentei constructiilor a  dreptului  de uz  si servitute  asupra unor terenuri apartanand  domeniului public al orasului Jibou , in favoarea  SFDEE Electrica  Distributie  Transilvania  Nord SACluj Napoca –SDEE Zalau  asupra unor  suprafete de teren  situate in :

 – strada Morii 20 mp pentru amplasarea  unui post de transformare nou PTA b (CRR )

 – strada Odorheiului 20 mp  pentru amplasarea celui de al doilea  post de transformare  nou  PTAb-Brutarie pentru  realizarea lucrarii „ Modernizare PT si buclare LES  0,4KV-localitatea Jibou jud. Salaj „,conform planului de situatie anexat .

         Art  2   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar

         Art. 3     Prezenta se comunică cu:

  • Dl.Primar
  • Biroul  urbanism, administrarea domeniului public si privat  .
  • SFDEE Electrica  Distributie  Transilvania  Nord SACluj Napoca –SDEE Zalau  B-dul Mihai Viteazul  nr 79
  • Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
  • Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

Ing. Stana Ioan                                                          SECRETAR oras Opris Maria