HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL  SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 4

Din 31. 01. 2017

Privind aprobarea investiției  “ Reabilitarea  termică  a clădirii Primăriei orașului JIBOU

               Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară a Consiliului local

 în data de 31. 01. 2017

              Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr 672  din 19. 01. 2017    al compartimentului  Investiții  , Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției   “ Reabilitarea  termică  a clădirii Primăriei orașului Jibou ”  lansarea Ghidului  specific  din cadrul POR 2014-2020.

              -expunerea de  motive  nr 673 din 20. 01. 2017 a domnului Primar

              -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

               Potrivit prevederilor art 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările  ulterioare    

             Văzând prevederile art 36 alin 2 lit b din Legea  nr 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată.

            În temeiul art 45 alin 1 si 2 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată.

HOTĂRĂȘTE

             Art 1-Se aprobă realizarea  investiției  “Reabilitarea  termică a clădirii Primăriei orașului  Jibou “ conform anexei parte integrantă din prezenta .

              Art 2-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredințează domnul primar si Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

              Art 3-Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului județului Sălaj

            -Domnului Primar

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Publicitate /dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                       Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                             Opriș  Maria

�                                                   Opriș  Maria