HOTĂRÂREA NR. 9 Din 26.01.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 9

Din 26.01.2021

Privind   aprobarea vanzarii prin licitatie  publica  deschisa  cu oferta la plic inchis a unei parcele   de teren apartinand domeniului privat al orasului Jibou  situata in incinta Parcului Industrial  inscrisa in CF nr 52683 nr cadastral 52683 in suprafata de 2822 mp in vederea  realizarii unor constructii industriale

 Consiliul local  al orașului Jibou

Avand în vedere:

            -raportul nr.726/19..01. 2021  al compartimentului  Urbanism ,administrarea domeniului public și privat privind propunerea aprobarii vanzarii prin licitatie  publica  deschisa  cu oferta la plic inchis a unei parcele   de teren apartinand domeniului privat al orasului Jibou  situata in incinta Parcului Industrial  inscrisa in CF nr 52683 nr cadastral 52683 in suprafata de 2822 mp in vederea  realizarii unor constructii industriale ;

-solicitarea de cumparare teren depusa de catre  soc. Nova Art Metal SRL  cu sediul in orasul Jibou str.Morii  nr 5;

-Referatul de aprobare nr 725/19..01. 2021 a domnului Primar ;

-HCL nr 61/26.05. 2020 pentru aprobarea Regulamentului Cadru  de vanzare a bunurilor imobile  apartinand  domeniului  privat al orasului Jibou  aflate in  administrarea Consiliului local al orasului JIBOU;

Avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1 a Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art 334-346 , 311,354, 355, 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Vazand prevederile art 129 (2) lit c  din OUG nr 57/ț2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul art 196 (2) lit a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Aprobarea  vanzarii  prin licitatie publica deschisa cu oferta la plic inchis pentru parcela inscrisa in CF 52683  nr. cad 52683 in suprafata  de 2822 mp –pret minim de pornire a licitatiei 82.530 lei fara tva, echivalent 16.930 euro-conform expertizei (curs euro  la data evaluarii 4,8742lei/euro.)

            Art.2 Aprobarea documentatiei   de atribuire  inclusiv  caiet de sarcini  si fisa de achizitii conform anexei  parte integranta din prezenta .

            Art.3 Aprobarea  raportului de expertiza intocmit de PFA Dehelean Gheorghe prin ing. Dehelean Gheorghe- evaluator ANEVAR , conform anexei parte integranta din prezenta.

            Art.4 Desemnarea domnului consilier . Pop Iulius Emanuel membru titular in comisia de evaluare oferete, iar doamna consilier Cadar Anamaria membru supleant .

            Art.5.Domnul primar  si doamna secretar  general sunt imputerniciti sa semneze  contractul de vanzare-cumparare la un birou notarial .

            Art.6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  compartimentul urbanism  si comisia de evaluare oferte.

            Art.7 Prezenta se comunica  cu

            -Domnul Primar

            -Institutia Prefectului  -Judetul Salaj

            -Compartimentul urbanism

            -Publicitate /mass-media

            -Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           Anexa

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PRIVIND VANZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU OFERTĂ LA PLIC ÎNCHIS  A UNEI PARCELE DE TEREN IN SUPRAFATA DE 2822 MP  

        ÎNSCRISE ÎN CF.52683,SITUATA ÎN PARCUL INDSTRIAL JIBOU  

            

 

CUPRINS

 

SECTIUNEA I

A)Informatii generale privind vanzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon,telefax si/sai adresa de e-mail a persoanei de contact

SECTIUNEA II

 1. B) Instructiuni privind organizarea si desfăşurarea procedurii de licitatie publică privind vânzarea terenului în suprafață de 2822 mp  

SECTIUNEA III

C)Informatii generale privind obiectul vânzării

SECTIUNEA IV

 1. D) Caiet de sarcini -Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor,desfăşurarea licitaţiei

SECTIUNEA V

E)Determinarea ofertei câstigătoare -Informaţii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare,precum şi ponderea lor.

SECTIUNEA VI

F)Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac.

SECTIUNEA VII

 1. G) Informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIUNEA I

A)Informatii generale privind vanzatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numar de telefon,telefax si/sai adresa de e-mail a persoanei de contact

 

– denumirea vănzătorului UAT ORAS JIBOU

– Adresa str.P/ta 1 Decembrie 1918 nr.16 loc.Jibou ,jud.Sălaj

– cod poştal -455200

– cod fiscal -4494926

– telefon fix 0260 644558

– telefon mobil

– fax – 0260 641300

 Adresa de e-mail primaria_jibou@yahoo.com pentru Biroul de Urbanism

 

SECTIUNEA II

 1. B) Instructiuni privind organizarea si desfăşurarea procedurii de licitatie publică privind vânzarea terenului în suprafață de 2822 mp

 

    Art.1.Vânzarea  parcelei de teren înscrisă în CF. 52683 nr.cad . 52683 în suprafaţă de 2822 mp,  situat în incinta Parcului industrial Jibou  s-a aprobat pe baza HCL nr……………………Atribuirea contractului de vânzare se va face prin procedura de licitațiepublică  cu respectarea prevederilor OUG 57 privind Codul administrativ și HCL nr.61 din 26.05.2020  pentru aprobarea Regulamentului  cadru de vânzare a bunurilor imobile  apartinând domeniului privat al orașului Jibou aflate în administrarea Consiliului local al orașului Jibou.

   Art.2 Principiile care stau la baza atribuirii contractului sunt;

-transparenţă

-tratament egal

 

-proporţionalitate

nedescriminare

 

-liberă concurenţă

Art.3.Procedura de atribuire este licitaţia publică deschisă cu ofertă la plic închis și sigilat.

 Art.4 La licitaţie poate participa orice persoană juridică sau fizică autorizată,română sau străină,care are dreptul de a solicita şi obţine documentaţia de atribuire.

 Art.5 Vânzătorul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei de atribuire de către persoana interesată cât mai repede posibil,într-o perioadă care nu trebuie să depăsească 4 zile lucrătoare de e la înaintarea unei solicitări în acest sens.

Art.6 Persoana interesată are obligația de a  depune diligențele necesare ,astfel încât respectarea  de către vânzător  a perioadei prevăzute la art.5  să nu conducă la situația în care documentația de atribuire să fie pusă la dispoziția sa cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

 Art.7 Costul  documentatiei  de atribuire inclusiv caiet de sarcini este de  150 lei ,taxa de participare

100 lei  .

 Art.8 Anuntul licitaţiei aprobat de catre Conducerea Primariei Orasului Jibou va fi publicat  intr-un cotidian de circulatie nationala, intrunul de circulatie locala , pe site-ul Primariei și in Monitorul Oficial al României partea a VI a.Anuntul licitatiei se trimite spre publicare cu cel putin 20 de  zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

 Art.9 Persoana interesata are dreptul de a solicia clarificari privind documentatia de atribuire.

 Art.10 Vânzătorul are obligaţia de a răspunde clar,fără ambiguităţi,la orice clarificare solicitată într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

 Art.11 Vânzătorul are obligaţia de a transmite răspunsurile însoţite de îtrebările aferente către toate persoanele interesate care au obţinut documentaţia de atribuire fără a dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările.

Art.12.Fără a atinge prevederile art.10 ,vânzătorul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

In cazul în care solicitarea  de clarificare nu a fost transmisă în timp util,punând astfel vânzătorul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la art.10 ,acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data limită de depunere a ofertelor.

DESFASURAREA LICITATIEI

ART.13(1)Inainte de începerea licitaţiei membrii comisiei vor semna declaratii pe proprie

răspundere privind conflictul de interese;

(2)Preşedintele comisiei de licitaţie conduce întreaga activitate după următoarea procedura:

(3) La data, ora şi locul anunţate prin publicaţie pentru desfăşurarea licitaţiei, în prezenta membrilor comisiei de licitaţie, invita în sala pe toţi ofertanţii (personal sau mandatar împuternicit prin procura autentică specială), în vederea începerii licitaţiei.

(4) Prezintă în mod succint prevederile legale în materie, procedura de desfăşurare a licitaţiei şi imobilul care face obiectul licitaţiei;

(5)Se începe licitaţia parcurgându-se următoarele etape:

(6) Se verifica integritatea plicurilor în care s-au depus ofertele.

 (7) Se verifică identitatea ofertanţilor (pe baza buletinului de identitate şi a actului autentic de reprezentare).

 (8) In cazul în care plicurile sunt sigilate, fapt recunoscut de ofertanţi, se trece  la deschiderea ofertelor.        

 (9) Comisia de licitaţie ,după deschiderea în sedință publică a primei oferte înscrise  în registrul de intrare iesire a primariei și în registrul oferte ,  verifică existenţa tuturor documentelor existente în plicul exterior  ,inclusiv actelor doveditoare de plata a garanţiei şi a  taxei  documentaţiei de licitaţie  si elimină ofertele care nu conţin în totalitate documentele solicitate ,încheind primul proces verbal cu rezultatul analizei.

(10) După semnarea primului proces verbal de către toți membrii comisiei de licitație se deschid plicurile interioare,făcându-se publică oferta fiecărui ofertant  iar în baza criteriilor stabilite în documentație se determină oferta castigătoare,încheindu-se al doilea  proces verbal .

(11) În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (10), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

(12) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii și ofertantul câstigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

13) Raportul prevăzut la alin. (12) se depune la dosarul licitației.

Comisia de evaluare

Art.14 (1) La nivelul autorității publice locale se organizează o comisie de evaluare, componența acesteia fiind aprobată prin dispoziție a primarului, care adoptă decizii în mod autonom și numai pe baza criteriilor de selecție prevăzute în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației.Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către  comisia de evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se desemnează un supleant.

(3 ) Membrii comisiei de evaluare sunt:

 1. a) reprezentanți ai consiliului local , ai structurii teritoriale a Agentiei Naționale de Administrare Fiscala iar în cazul în care, pentru bunul care face obiectul vânzării este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare va include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru protecţia mediului,
 2. b) inspectori din compartimentele/serviciile de specialitate ale primarului.

(4) Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum și supleanții lor se stabilesc și sunt numiți prin dispozitia primarului;

(5) Președintele comisiei de evaluare și secretarul acesteia sunt numiți de primar dintre reprezentanții acestuia în comisie.

(6) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

(7) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

(8) Membrii comisiei de evaluare, supleanții trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese , respectiv:

(8.1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire vanzatorul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale.

(8.2) Nerespectarea prevederilor alin. (8.1) se sancționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(8.3) Persoana care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurența.

(8.4) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

(8.5) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane:

 1. a)soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;
 2. b)soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice, terți susținători sau subcontractanți propuși;
 3. c)persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, terți susținători sau subcontractanți propuși;
 4. d)membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului și/sau acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

(8.6) Nu pot fi nominalizate de către ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante.

(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanții sunt obligați să dea o declarație de compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul licitatiei.

(10) În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare sesizează de îndată autoritatea publica locala despre existența stării de incompatibilitate și va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanți.

(11) Supleanții participă la ședințele comisiei de evaluare numai în situația în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forței majore.

(12) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

 1. a)analizarea și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în plicul exterior;
 2. b)întocmirea listei cuprinzând ofertele admise și comunicarea acesteia;
 3. c)analizarea și evaluarea ofertelor;
 4. d)întocmirea raportului de evaluare;
 5. e)întocmirea proceselor-verbale;
 6. f)desemnarea ofertei câștigătoare.

(13) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

(14) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(15) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

(16 ) Comisia de evaluare a ofertelor a fost stabilita prin HCL nr………. din……………..2021 si Dispozitia Primarului nr…….din………………2021.

 (17)Oferta

 1. a) ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii;
 2. b) oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de vanzator. Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile începând cu data şi ora înregistrării acesteia la vânzător .

c)Persoanele interesate au obligatia de a depune oferta la adresa si pana la data limita pentru depunerea prevăzută în anunţul procedurii.

 1. d) Riscurile legate de transmiterea ofertei,inclusiv forta majora cad in sarcina persoanei interesate.
 2. e) Oferta depusă la o altă adresă a vânzătorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

f)Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la data stabilită pentru deschiderea acestora

 1. g) ofertele se redactează în limba română

h)ofertele se transmit întrun plic sigilat,care se înregistrează în ordine primirii în registrul de intrare –iesire a Primăriei și în  Registrul Oferte ,precizăndu-se data şi ora.

 1. i) pe plic se va indica obiectul vânzării pentru care este depusă oferta.

 Plicul se va preda comisiei de evaluare la data stabilită prin anunțul licitatiei.

Detaliile privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor  si desfăsurarea licitatie sunt sectiuni separate in cadrul documentatiei.

Î) oferta nu poate fi mai mica decat pretul de pornire a licitatiea aprobat pri Hotărârea Consiliului local.

      – SECTIUNEA III

  Informatii generale privind obiectul vânzării

Art.15  Descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie vândut.

(1) Terenul  propus pentru vânzare  este situat  în intravilanul orasului Jibou,

(2)Conform Hotărârii Consiliului local nr. 32din 28.05.2013  imobilul este cuprins  în zona D a oraşului.

(3)Destinaţia stabilită conform Potrivit Planului Urbanistic General al oraşului este zonă industrială.

(4)Terenul în cauză  este destinat  pentru constructii cu activitati de producție  industriale nepoluante  și depozitare  .

 Art.16 Situaţia juridică a terenului și vecinătăți

(1)Parcela de teren înscrisă în CF 52683  nr.cadastral 52683  în suprafaţă de 2822 mp este situată în intravilanul orașului și este  libera de sarcini.

 (2)Teren este proprietatea privată a Primăriei oraşului Jibou , înregistrat  în contabilitatea UAT oras Jibou cu fisa de inventar nr.661

(3)Amplasamentul –imobilul este amplasat în zona mediana a orasului Jibou,în incinta Parcului industrial Jibou,zonă bine cotata datorita apropierii de zona centrală a oraşului cu acces direct la strada asfaltată şi indirect la soseaua  Jibou-Creaca-Zalău,DJ 108 A având acces facil la străzile principale.

(4)La limita terenului în cauză se află reţeaua electrică,instalaţia de apă,canalizare şi instalatia de gaz.In concluzie constructia care se va realiza  beneficiaza in zona de posibilitati de racordare la toate utilitatile : retea electrica,apa si canal,retea de telefonie si Tv cablu.

(5) Imobilul –teren  în suprafată totală  de  2822 mp înscrisă în CF nr.52683  nr.cadastral 52683                   

 are   următoarele vecinătăţi:

N –   Orasul Jibou

S  –   Orasul Jibou

E  –   Orasul Jibou

V–    Orasul Jibou

 

Art.17.Destinaţia bunului ce fac obiectul vânzării:

      1)Utilizarea functională a terenul  care  urmează a fi vândut 

      (2) Utilizări permise:

-activități industriale nepoluante

-servicii locale

-depozite pentru materiale nepoluante

-grupuri social- administrative

-constructii tehnico edilitare care servesc funcțiunile de baza

       (3)  Imobilul  se  vinde  pentru  amenajarea  unor hale industriale   cu dotările aferente, inclusiv zonă de garderobă cu vestiare, băi – toalete separate pentru femei / barbati precum și realizarea sistematizarii terenului, a acceselor necesare si a racordurilor si instalatiilor de utilitati aferente pentru întreaga  suprafaţă ; Destinatia acestor hale va fi în conformitate cu utilitătile permise enumerate mai sus.

Art.18.MOTIVATIA VANZARII    -Motive de ordin legislativ,economic financiar,social  si de mediu urmărite de către vânzător  care impun vanzarea imobilului sunt urmatoarele :

        (1)Dispozițiile Art.354  (1) si (2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  ce precizeaza

,, domeniul privat al statului sau  al unitătilor administativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu pac parte din domeniul public iar asupra acestor bunuri ,statul sau unitățile administrativ teritoriale  au drept de proprietate privată.

        (2 ) prevederile art.363  (1) și (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  aplicabil acesteia,,vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale se face prin licitatie publică organizată în condițiile legii și se aprobă de către Consiliul local al orasului.

         (3 )prevederile art.363 (6) și (7) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  ,,pretul minim de vânzare ,se aprobă prin HCL și  se va determina de către un evaluator autorizat persoană fizică sau juridică .Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii pretului prevăzut în raportul de evaluare ,revine exact evaluatorului care aîntocmit respectivul raport de evaluare”.

       (4) prevederile art. 553 (1) si (4)din Legea LEGE   Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil- proprietatea  privată   

     -(1) Sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

   –  (4) Bunurile obiect al proprietăţii private, indiferent de titular, sunt şi rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege.

Art.19 ( A)Beneficii care se urmăresc prin vanzarea parcelei de teren:

(1)obţinere unor  venituri suplimentare la bugetul local 

(2) crearea unor locuri noi de munca;

(3)atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor locale;

(4)exploatarea în conditii de siguranta ,rentabilitate si eficienta economica a terenurilor ;

(5)protejarea si conservarea mediului natural si construit în conformitate cu reglementarile in vigoare;

(B) Cerinte impuse pentru exploatarea terenului  respectiv  -se vor  respecta si indeplini urmatoarele cerinte:

 (1)respectarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ;

 (2) normele privind protecţia şi conservarea mediului;

 (3)normele legale privind securitatea și sanătatea în muncă ,normele sanitare,normele de apărare împotriva incendiilor;

(4)normele legale privind nivelul de poluare inclusiv fonica

                       

Art.20 .PUBLICITATE -Anunțul publicitat de primire a ofertelor se va publica  în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicații electronice.  Anunțul de licitație se va  trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor

Documentatia necesara pentru întocmirea ofertelor va fi pusa la dispozitia oricarui potential investitor.

                          

CAIET DE SARCINI – SECTIUNEA IV

Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor- Desfășurarea licitației

Art.21  Instrucţiuni pentru ofertanţi

 • Ofertanţii interesaţi în participarea la licitaţie publică deschisă  cu vânzare la plic închis și sigilat, pentru vânzarea   terenului  în suprafață de 2822 mp  înscris în CF  nr 52683 nr.cad. 52683   – organizată în  conditiile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Consiliului Local nr.         din  ………….2021,vor depune la sediul Primăriei Orasului Jibou in perioada ……………………………………..,…………………………..  opţiunea pentru imobilul scos la licitaţie.
 • Prin ofertanţi în prezenta documentatie se înţelege: persoană fizică autorizată sau persoană juridică.

        Persoanele fizice autorizate sau juridice straine pot dobândi imobile în proprietate în România cu respectarea prevederilor legale române .

Art.22  ELEMENTE DE PRET

(1)Pretul minim de pornire a  licitatie publice pentru vanzarea  unei parcelei de teren   situat in loc.Jibou str.Parc Industrial inscris in CF 52683  nr.cadastral 52683  în suprafaţă de 2822 mp este  de 82.530 lei fara TVA echivalent 16.930 Euro   si a fost determinat în conformitate cu raportul de evaluare întocmit de către PFA Dehelean Gheorghe prin ing.Dehelean Gheorghe -evaluator autorizat ANEVAR  şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jibou  nr. …..       din  …………..2021.                 

  Valoarea de mai sus nu are inclus TVA -ul.

(2)Modul de achitare al preţului adjudecat.

 Valoarea adjudecata a imobilului se va achita integral în termenul stabilit până la data semnării contractului de vânzare cumpărare la notariat.Plata se face în moneda națională la curs Euro comunicat de BNR la data întocmirii raportului de evaluare.

  (3)  garantia de participare la licitatie – egala cu 10% din pretul de pornire –  fără  TVA  și   este în sumă de 8.253 lei ,echivalent   1.693 euro –(plata se face in moneda nationala la cursul euro BNR din ziua întocmirii raportului de evaluare) ;                  

       –    taxă de participare  -100 lei – nereturnabilă

        –   taxa Documentatiei de atribuire  inclusiv caiet de sarcini, in valoare de 150 lei ; -nereturnabila

(4)In cazul ofertantilor declarati necastigători li se va inapoia in termen de 5 zile garantia  de participare la licitatie   in baza unei cereri inregistrate la Primaria orasului Jibou.

 

Art.23 GENERALITATI PRIVIND OFERTA –Mod de elaborare și prezentare a ofertelor

(1)  Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

(2) Ofertele se redactează în limba română.

(3) Ofertele se depun la sediul autorității publice locale sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor,la biroul Registratura și în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

(4) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 1. a)o fișă cu informații privind ofertantul și o declarație de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;
 2. b)acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor autorității publice locale;
 3. c)acte doveditoare privind intrarea în posesia documentației de atribuire inclusiv caietului de sarcini.

(5) Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

(6) Oferta va fi depusă  întrun singur  exemplar stabilit de către autoritatea publica locala și prevăzut în anunțul de licitație. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

(7) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă care nu poate fi mai mica decat valoarea stabilită prin raportul de evaluare întocmit de cătrePFA DEHELEAN GHERGHE prin ing. Dehelean Gheorghe – şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jibou  nr. …..  ……     din  …………..2021. Ofertele aflate sub pretul de evaluare vor fi descalificate.               

(8) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe o perioada de valabilitate de 90 de zile stabilită de vanzator.

(9) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

(10) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

(11) Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

(12) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, vanzatorul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

(13) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (15) de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

(14) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitației.

(15) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

(16) În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (15), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității publice locale.

(17) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea publica locala informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(18) În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoriatea publica locală este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii prevăzute în documentatia de atribuire.Sunt considerate oferte valabile ofertele care indeplinesc criteriilede atribuire/valabilitate prevazute în documentație.Daca este depusă o singura oferta la prima licitatie,ofertantul prezent poate opta pentru mentinerea ofertei sale pentru noua licitație la sediul autoritatii contractante sau retragerea acesteia.In prima situatie toate documentele depuse şi taxele achitate se menţin, păstrându-se depuse la sediul organizatorului  dar in cazul expirarii termenului de valabilitate a unuia din actele depuse ofertantul  va prezenta noile documente valabile la data următoarei licitatii . În cea de-a doua situaţie, i se va restitui oferta.

(19)In situatia în care ,la cea de a doua procedură de licitatie s-a depus o singură ofertă  și aceasta este valabilă sau au fost depuse mai multe oferte dintre care una singură este valabila,autoritatea contractantă  va atribui contractul celui/celei care a depus respectiva ofertă valabilă.

Art.24  Pentru a participa la licitația organizată în data de ………………………… ofertantul trebuie să depună oferta  la sediul(registratura) Primariei Orașului JIBOU,în perioada  …………………….. . Oferta se depune în două plicuri sigilate ,unul exterior și unul interior. Data  și ora limită pentru depunerea stabilită în anunt este ___________________________ . Pe plicul exterior se va indica obiectul licitatiei pentru care este depusă oferta ( vânzare parcelă de teren în suprafață de teren de 2822 mp,înscrisă în CF 52683,situată în Parcul Industrial,numele sau denumirea ofertantului precum și sediul social al acestuia) și va trebui să conțină urmatoarele documente:

PERSOANA JURIDICA STRAINA:

A.PLICUL EXTERIOR

1)documente de certificare a identitatii si calitatii ofertantului:

–  fisa de informatii privind ofertantul  / declaratia de participare semnată ,fără îngrosături ,ştersături sau modificari conform  formular  litera  A ;

-certificatul de inmatriculare emis de Oficiu Registrului Comertului;

-certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor,  copie legalizata;

-copie dupa statutul si actul constitutiv al persoanei juridice, cu actele aditionale semnificative, si traducere legalizata a pasajelor semnificative;

-declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu se afla in dizolvare, insolventa, faliment sau lichidare-original, potrivit formularului litera  B, insotita de copie a dovezii privind calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice si a actului sau de identitate;

– declarație pe proprie raspundere că nu aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde a fost desemnată câștigătoare dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. – potrivit formularului litera C.

-imputernicire notarială  acordata persoanei care reprezinta ofertantul in cadrul procedurii de licitatie publica, insotita de copie a actului sau de identitate;- împuternicire notarială se prezintă numai  pentru reprezentanţii ofertantilor daca acestia nu pot fi prezenti.

-certificat constatator privind plata obligatiilor către bugetul consolidatde stat eliberat de D.G.F.P.din care să reiasă faptul că ofertantul  nu are datorii catre bugetul de stat,valabil la data deschiderii ofertelor  în original sau copie legalizată.

– certificat  fiscal constatator privind plata obligatiilorcatre bugetul local  eliberat de Compartiment buget finante contabilitate  din cadrul Primariilor în a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa că ofertantul nu are restante la bugetul local,  valabil la data deschiderii ofertelor   in original sau copie legalizată ;

-declarație pe propria răspundere a administratorului firmei privind respectarea reglementarilor referitoare la  securitatea si sanatatea in munca, normele de aparare impotriva incendiilor protrivit formularului litera D.

Nota: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de catre ofertant.

2) Documente de  justificare privind cuantumul si natura taxelor  și garanțiilor  necesare pentru participarea la licitatie:

-dovada achitarii documentatia de atribuire inclusiv caiet de sarcini  150 lei;

– dovada achitarii taxei de participare, in valoare de 100 lei ;

Contravaloarea documentatiei de atribuire   si taxa de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament in contul ORASULUI JIBOU , CIF – 4494926, RO83TREZ5645006XXX000068, deschis la Trezoreria JIbou;  

– la casieria Primariei orasului Jibou.

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie  8.253 lei  fata TVA echivalent 1693 euro;                  

Contravaloarea garantiei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament in contul ORASULUI JIBOU, CIF – 4494926, RO83TREZ5645006XXX000068, deschis la Trezoreria JIbou;

– la casieria Primariei orasului Jibou.

B.PLICUL INTERIOR

a)Oferta financiară -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, potrivit Formularului  nr.I – (se puncteaza cu 40 puncte);

b)capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (adeverinte de venit / declarartii pe propria raspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasa faptul ca in cazul atribuirii imobilului in cauza dispune de resursele declarate, pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza cu 10 puncte ) ,  

c)protecția mediului înconjurător- Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu – Formular nr. II   – (se puncteaza cu 10 puncte)

 1. d) conditii specifice impuse de natura bunului de închiriat

-angajamentele asumate de investitor  /cumparator  ,valoarea planificată a investiției,termenul de executie  Formular nr. III  (se puncteaza cu 25 puncte);

-angajamente referitoare la personalul angajat asumate de investitor/cumpărător Formular nr.IV       ( se puncteaza cu 15 de puncte

 

PERSOANA JURIDICA ROMANA:

PLICUL EXTERIOR

1)documente de certificare a identitatii si calitatii ofertantului:

–  fisa de informatii privind ofertantul  / declaratia de participare privind ofertantul semnată ,fără îngrosături ,ştersături sau modificari conform  formular  litera  A ;

-certificatul de inmatriculare emis de Oficiu Registrului Comertului – copie;

-certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului, eliberat, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor,  copie certificata de ofertant conform cu originalul;

-copie certificata de ofertant conform cu originalul dupa statutul si actul constitutiv al persoanei juridice, cu actele aditionale semnificative;

-declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu se afla in dizolvare, insolventa, faliment sau lichidare-original, potrivit formularului litera B, insotita de copie a dovezii privind calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice si a actului sau de identitate;

-imputernicire in original acordata persoanei care reprezinta ofertantul in cadrul procedurii de licitatie publica, insotita de copie a actului sau de identitate; – împuternicire notarială se prezintă numai  pentru reprezentanţii ofertantilor daca acestia nu pot fi prezenti.

– certificat constatator privind plata obligatiilor către bugetul consolidatde stat eliberat de D.G.F.P.din care să reiasă faptul că ofertantul  nu are datorii catre bugetul de stat,valabil la data deschiderii ofertelor  în original sau copie legalizată.

– certificat  fiscal constatator privind plata obligatiilorcatre bugetul local  eliberat de Compartiment buget finante contabilitate  din cadrul Primariilor în a carei raza teritoriala activeaza ofertantul din care sa reiasa că ofertantul nu are restante la bugetul local,  valabil la data deschiderii ofertelor   in original sau copie legalizată ;

– declarație pe proprie raspundere că nu aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde a fost desemnată câștigătoare dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. – potrivit formularului litera C.

-declaratie pe propria raspundere a administratorului firmei privind respectarea reglementarilor referitoare la, securitatea si sanatatea in munca, normele de aparare impotriva incendiilor protrivit formularului litera D.

Nota: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de catre ofertant.

2) Documente de  justificare privind cuantumul și natura taxelor și garanțiilor necesare pentru participarea la licitatie:

-dovada achitarii   documentatiei de atribuire inclusiv caiet de sarcini  in valoare de 150 lei;

– dovada achitarii taxei de participare, in valoare de 100 lei ;

Contravaloarea  Documentatiei de atribuire si a taxei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament in contul ORASULUI  JIBOU ,  CIF – 4494926, RO83TREZ5645006XXX000068, deschis la Trezoreria JIbou;

– la casieria Primariei orasului Jibou.

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie   8.253 lei  fara TVA ecchivalent 1693 euro;                  

Contravaloarea garantiei de participare la licitatie se poate achita prin una din urmatoarele forme:

-prin virament in contul ORASULUI JIBOU, ,  CIF – 4494926, RO83TREZ5645006XXX000068, deschis la Trezoreria JIbou;

– la casieria Primariei orasului Jibou.

PLICUL  INTERIOR

a)Oferta financiara -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz, potrivit                                                 Formularului  nr.  I  – (se puncteaza cu 40 puncte);

b)capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (adeverinte de venit / declarartii pe propria raspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasa faptul ca in cazul atribuirii imobilului in cauza dispune de resursele declarate, pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza cu 10 puncte ) ,

c)protecția mediului înconjurător- Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu – Formular nr.II  – (se puncteaza cu 10 puncte) ;

 1. d) conditii specifice impuse de natura bunului de închiriat

-angajamentele asumate de investitor  /cumparator  ,valoarea planificată a investiției,termenul de executie  –Formular nr.III (se punctează cu 25 puncte);

-angajamente referitoare la personalul angajat asumate de investitor/cumpărător Formular nr.IV

( se puncteaza cu 15  puncte)

Art.25(1) Are dreptul de a participa la licitație orice persoană juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a)a plătit toate taxele privind participarea la licitație, -garanția de participare ,taxa documentația aferentă ,taxa de participare ;
 2. b)a depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;
 3. c)are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
 4. d)nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

(2) Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau a unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie.

Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

 • Nu are dreptul să participe la licitație persoana juridică care a fost desemnată câștigătoare la o

licitație publică anterioară privind bunurile statului sau a unităților administrativ-teritoriale dar nu   si-a respectat angajamentele asumate prin contract,litigiul solutionandu-se pe calea instantei de judecată. Restricția operează pentru o durată de 3 ani de la pronunțarea sentintei definitive.

 

 

Sectiunea VDeterminarea ofertei câștigătoareinformații detailate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru determinarea ofertei câștigătoare precum și ponderea lor,clarificari si situatii de eliminare

 

Art.26 (1) Criteriile de atribuire /valabilitate si punctajele  pentru vânzarea prin licitatie publică a lotului de teren in suprafata de 2822 mp sunt  :

a)Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

 

b)capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza cu 10 puncte ) ,

 

c)protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 10 puncte) ;

 

 1. d) conditii specifice impuse de natura bunului de închiriat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim alocat.

 

e)angajamente referitoare la personalul angajat asumate de investitor/cumpărător

 Formular nr.IV – anexă  la caietul de sarcini  ( se puncteaza cu 15  puncte)

Punctajul de la criteriul  (1) litera  e ) se acorda astfel:

cel mai mare nr.de personal angajat asumat de investitor se punctează cu 15 puncte

P(n)=Nr .de angajați oferta analizată/cel mai mare nr.de personal angajat  x punctaj maxim alocat

 

                Clarificari și situații de eliminare

Art.25  Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, vânzatorul are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Art.26 Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către vanzator ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

Art.27  Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea vanzatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Art.28  Vanzatorul nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

Art.29  Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

Art.30 După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă urmatoarele:

– Ofertele se redactează în limba română.

– Ofertele se depun la sediul autorității contractante sau la locul precizat în anunțul de licitație, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

 Pe plicul exterior se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conțină:

 1. a)o fișă cu informații privind ofertantul / declarați de participare, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;
 2. b)acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților, conform solicitărilor autorității contractante;
 3. c)acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

– Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

ART.31  Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute mai sus.

 ART.32 În cazul în care în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea publică locală este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație, cu respectarea procedurii initiale.Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

In situatia în care ,la cea de a doua procedură de licitatie s-a depus o singură ofertă  și aceasta este valabilă sau au fost depuse mai multe oferte dintre care una singură este valabila,autoritatea contractantă  va atribui contractul celui/celei care a depus respectiva ofertă valabilă.

Pentru licitatia a doua, după publicitatea anuntată din nou , comisia de licitatie se întruneste la data anuntată și analizează conținutul ofertelor astfel:

 (1) Se  analizează conținutului plicului exterior,iar  secretarul comisiei de evaluare întocmește un proces-verbal în care se va preciza rezultatul analizei. ( I) potrivit art.336 alin (2)- (5)OUG 57/2019  Cod administrativ

(2) Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal al licitatiei prevăzut la  Art.32 pct.(1)  de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

(3) Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

(4) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal  (II )în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

5)Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

(6) În baza procesului-verbal care îndeplinește condițiile prevăzute la art.32 alin. (), comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

(7) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii precum si pe cei ai căror oferte au fost acceptate.

(8) Raportul prevăzut la alin. (13) se depune la dosarul licitației.

(9) Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de urmatoarele:

– Ponderea fiecărui criteriu stabilit în documentația de atribuire este  proporțional cu importanța acestuia apreciat din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raționale și eficiente economic a bunului vândut. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute în documentație  este de până la 40%, iar suma acestora nu  depășeste 100%.

-Ponderea fiecarui criteriu in partea fost   stabilită prin documentația de atribuire  in functie de importanta si conditiile de exploatare ale terenului in cauza.

.

     Dispoziții finale

Art.33. Pentru rezolvarea aspectelor sau situatiilor neprevazute care ar putea sa apara cu ocazia desfasurarii licitatiei, comisia de evaluare  poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitatiei si notificate in mod corespunzator participantilor la licitatie.

Art.34 În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta. În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc,după primele etape de departajare prevazute anterior departajarea acestora se va face prin licitatie cu strigare pornind de la pretul ofertat. Pasul licitației este de  5 % din prețul ofertat.

 Art.35In cazul în care ,în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă,autoritatea contractantă anulează procedura de licitație.

Art.36  Vanzatorul are obligația de a încheia contractul de vanzare-cumpare in forma autentica la notariat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Art.37 Vanzatorul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunț de atribuire a contractului, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire.

Art.38  Anunțul de atribuire trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

 1. a)informații generale privind vanzatorul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;
 2. b)data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;
 3. c)criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare;
 4. d)numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile;
 5. e)denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;
 6. f)instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;
 7. g)data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare;
 8. h)data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării.

Art.39 Vanzatorul are obligația de a informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

Art.40 În cadrul comunicării prevăzute la art.39 vanzatorul are obligația de a informa ofertantul/ofertanții câștigător/câștigători cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

Art.41  În cadrul comunicării prevăzute la art.39  vanzatorul are obligația de a informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Art.42) Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute la art.39.

 Art.43 După vânzarea imobilului se va face proiect legal avizat si aprobat , se va  obţine Autorizaţie de Construcţii emisa de organele competente in conformitate cu:

– prevederile Legii nr.50/1991, republicata ,

– Regulamentul local  de urbanism 

SECTIUNEA VI -Instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac.

 Art. 44 Litigiile de orice fel ,care decurg din executarea prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la registratura Primariei in termen de 48 de ore de la data desfasurarii licitatiei iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta contestatiile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistrarii acestora.In cazul  in care contestatarul nu este multumit  de raspunsul primit ,solutionarea litigiului este de competenta instantei judecatoresti.

 

Sectiunea VII Contractul –Clauze contractuale.

Art. 45  (1)  In  baza proceselor verbale de  licitatie,a raportului intocmit de comisia de licitație şi a Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea vânzării, se va încheia actul de vânzare cumpărare la un Birou Notarial în termen de 20 zile de la data comunicării ofertantului catigator rezultatele licitatiei.

(2) Pană la data încheierii contractului de vânzare cumpărare, cumpărătorul are obligaţia de a achita integral valoarea adjudecată.

(3)Cumpărătorul are dreptul de a realiza lucrări de interes public la limita amplasamentului cu condiţia notificării intenţiei către vânzător și a intocmirii documentatiei de autorizare,

(4) Cumparatorul are intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea legislatiei in vigoare cu privire la PSI ,Protectia mediului si persoanelor

(5)Toate cheltuielile aferente vânzării vor fi suportate de cumpărător.  Cumparatorul are obligatia sa plateasca cheltuielile vanzarii : cheltuieli propriu zise ale actului,taxele de timbru si autentificare – onorariul notarial,

(6).Nesemnarea de catre adjudecator a contractului in termenul stabilit duce la pierderea garantiei de participare si disponibilizarea activului pentru o noua licitatie.

(7) Vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu este sechestrat,scos din circuitul civil,ipotecat sau gajat.

(8)  Vanzatorul nu raspunde de viciile aparente ,

 (9) Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de vanzare cumparare.

(10) Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii contractului de vanzare cumparare in forma autentica.

(11)Imobilul  va fi predat în starea in care se găseşte, fără alte obligaţii din  partea autoritatilor locale.  

(12) Hotararea Consiliului local de aprobare a vânzării și Caietul de sarcini  cu  întreaga documentație aferentă vor  fi parte integranta din contract.

 

 

 

 

 

 

 

       FORMULAR DE OFERTA                                                                             FORMULAR  NR. I

 

 

                                                                                                              

OFERTA  DE PRET      

            Examinând documentația privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu ofertă la plic închis ,a imobilului – teren intravilan în suprafața de 2822 mp, situat în Parcul Industrial  Jibou, înscris în CF nr.52683 Jibou nr cadastral 52683 ,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nr…….. din………………..2021, organizată de Primaria Orașului Jibou ,în data de _____________,ora____,

Subsemnatul(a)/Subscrisa_____________________________cu domiciliul/sediul în  

 

loc._______________,str___________________________________nr._________Bl___

 

Ap___,județ___________,Țara________________,având CUI ____________,înregistrată la

 

Registrul Comertului  cu nr.__________________,reprezentată prin____________________

 

________________________________________în calitate de_________________________

 

 oferim un preț de cumpărare de______________ lei  fără TVA ,echivalent…………………. euro.

 

De asemeni mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerintele cuprinse în documentația mai sus mentionată, în cazul în care oferta noastra este adjudecată să încheiem cu organizatorul licitației contractul de vânzare cumpărare în termenii și condițiile stipulate în documentația de atribuire.

                Mă angajez să mențin această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, respectiv până          la data de________________________________________, si ea va ramane

                                                       (ziua/luna/anul)

obligatorie pentru mine și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

                Până la încheierea și semnarea contractului de vânzare-cumpărare, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastra este stabilită castigatoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Mă oblig să respect condiţiile stabilite prin Hotărârea Consiliului Local Jibou nr.    ………din………….2021    şi  prevederile documentatiei  privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu oferta la plic închis și sigilat a imobilului înscris în CF 52683 nr.cadastral 52683.

Data completarii______________________

                                                                           Reprezentant legal,

                                                                       _________________________________

                                                                           (semnatura autorizata si stampila)

                                                                                     

 

                                                                                                FORMULAR  NR. II anexa la Caietul de sarcini

DECLARATIA CUMPĂRĂTORULUI PRIVIND PROBLEMELE DE MEDIU

 

Subsemnatul / a ……………………………………………………, în calitate de reprezentant legal al Societatii Comerciale …………………………………………………………….., cu sediul social situat la adresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………, declar pe propria raspundere,  că mă angajez să costruiesc și să prestez activitati in cadrul bunului imobil cumpărat, în conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind protectia mediului .

-Cunosc că protecția conditiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale parcului iar  

vânzarea, este conditionată de respectarea conditiilor legale de protectia  mediului.

In calitate de cumparator :

– voi respecta autorizatiile emise de catre Agentia pentru Protectia Mediului pentru fiecare constructie în parte.

-îmi este pe deplin cunoscuta atât situatia juridica a terenului cumparat, cât si toate problemele de mediu aferente acestui teren.

-declar ca am fost informat de vanzator asupra posibilitatii modificarii actualei legislatii de protectie a mediului din România, în procesul armonizarii graduale a legislatiei de protectie a mediului din România cu cerintele în domeniu ale Uniunii Europene. Aceste împrejurari pot oricând genera costuri suplimentare pentru investitii, iar suportarea lor revine în sarcina cumparatorului.

-declar că amplasarea construcțiilor și functionarea unitatilor economice se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protectia factorilor de mediu și nu se vor desfasura în zona activitati economice susceptibile de poluare a  aerului, apei si solului.

-Toate activitatile se vor desfasura în incinte închise, nici una din ele nu va dezvolta zgomote si vibrații sesizabile din exterior la limita incintei.

–  Voi respecta prevederile Regulamentelor nationale referitoare la zgomotul produs de fabrici precum si Regulamentele UE referitoare la protectia muncitorilor de zgomot. Depozitarea externa se va face în containere sau rezervoare care vor fi ascunse vederii si la distanta de drumul de acces. Containerele de gunoi si de rebuturi vor fi de asemenea ascunse vederii. Acestea vor fi ascunse cu ajutorul zidurilor, terasamentelor, gardurilor, precum si a copacilor si plantelor. Dacă este necesar accesul pentru încarcare/descarcare si livrare, aceste depozite vor fi localizate în spatele cladirilor si vor fi ascunse vederii prin aranjamente adecvate.

– voi  prevedea de asemenea spatii suficiente pentru încarcare/descarcare în interiorul locatiei iar toate deseurile si produsele reziduale vor fi colectate si depozitate într-o arie special amenajata în acest scop. Deseurile  vor fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, daca este posibil  iar deseurile care nu pot fi re-utilizate vor fi depozitate la o groapa de gunoi aprobata de autoritatile, respectând Regulile Uniunii Europene referitoare la deseuri și încheind contract cu firma specializată în colectarea deșeurilor;

-Toate deseurile chimice si toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE referitoare la deseurile toxice si periculoase.

-Se vor pastra documente prin care se înregistreaza tipul, cantitatea, data si modul în care s-au eliminat deseurile.

-Se vor elimina deseurile respectând cerintele autoritatilor sanitareși se vor lua măsurile care se impun  în așa fel încât să nu fie detectabile în afara limitelor, mirosurile neplacute provenind de la operatiunile desfasurate în fabrica.

-Vor fi  respectate atât  conditiile stabilite în autorizatia de mediu referitoare la emisiile atmosferice emisa de Agentia pentru Protectia Mediului, daca va fi necesara o astfel de licenta cât și prevederile din documentele si regulamentele nationale referitoare la poluarea atmosferica.

                                                                                                                                                    Cumparator  

 

                                                                         

 Data ……………

     

                        FORMULAR  NR.III la CAIETUL DE SARCINI

 

 

 

ANGAJAMENTELE DE ASUMATE DE CUMPARATOR

 

 

Subsemnatul / a ……………………………………………………, în calitate de reprezentant legal al

 

Societatii Comerciale ……………………………., cu sediul social situat la adresa

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………., declar urmatoarele :

 

-societatea pe care o reprezint va efectua urmatoarea investitie:

 

 1. Denumire si descriere (suprafata hala productie construita, regim constructie, tip constructie, linii

 

tehnologice, etc)……………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Valoare planificată: …………………………………………………………………………………………………………….

 

III. Termen de execuție: …………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. constructiile vor respecta conditiile impuse prin Regulamentul de Urbanism

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                     (Semnatura si stampila S.C.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………..

 

 

 

 

                                                  

                                                                    

 

        FORMULAR  NR. IV – la Caietul de sarcini

 

 

 

ANGAJAMENTELE REFERITOARE LA PERSONALUL ANGAJAT

ASUMATE DE INVESTITOR

 

 

Subsemnatul / a ……………………………………………………, în calitate de reprezentant

 

legal al Societatii Comerciale ……………………………………….., cu sediul social situat la adresa

 

…………………………………………………………………………………………………, declar urmatoarele:

 

-societatea pe care o reprezint va efectua angajari de personal, dupa cum urmeaza:

 

 1. personal total planificat:……………..angajați

 

 1. pâna la data de ………………….. : ………. angajati din care: ….. cu calificare superioara ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 (Semnatura si stampila S.C.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ………………..

 

 

 

 

                                                                                                               

FORMULAR  A

Datele de identificare ale persoanei juridice române /străine:

__________________________________________________

__________________________________________________

Catre,

UAT ORAS JIBOU

Jud. Sălaj, str.Piata 1 Decembrie 1918  nr.16, cod postal 455200

FISA DE INFORMATII PRIVIND OFERTANTUL/ DECLARATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, ne declarăm  interesul de a participa la licitatia publică pentru vânzarea imobilului– teren situat în intravilanul orașului Jibou, zona Parc Industrial , înscris în CF 52683 nr.cadastral 52683 în suprafața de 2822 mp.

                In acest scop va comunicam urmatoarele informatii, pentru a căror corectitudine ne asumam răspunderea legala:

 

DATE ACTUALE despre persoana juridica române/străine

-Denumirea persoanei juridice române/ străine:________________________________

-Date de identificare ale reprezentantului legal (daca este cazul)___________________

_______________________________________________________________________

-Sediul/domiciliul_________________________________________________________

-Telefon, Fax, E-mail:______________________________________________________

-Pagina web_____________________________________________________________

-Persoana de contact______________________________________________________

-Profil de activitate actuala_________________________________________________

-Cifra de afaceri (daca este cazul)____________________________________________

-Numar total de angajati___________________________________________________

-Alte informatii relevante__________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

ALTE MENTIUNI

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

                Ne angajam, ca in cazul in care oferta noastra este adjudecata să incheiem cu organizatorul licitatiei contractul de vanzare cumparare în termenii și conditiile stipulate in documentatia de atribuire.

                Am luat la cunostinta de faptul ca, în cazul neîndeplinirii angajamentului de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, vom fi decazuti din drepturile castigate în urma atribuirii contractului și vom pierde garanția de participare constituita.

                Ne angajam raspunderea exclusiva, sub sanctiunile aplicate faptelor penale de fals si uz de fals, pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura, precum si pentru realitatea informatiilor, datelor, angajamentelor furnizate/facute in cadrul procedurii.

                Am luat la cunostinta de prevederile Documentatie de licitație si suntem de acord ca procedura sa se desfasoare in conformitate cu acestea si contractul de vanzare-cumparare sa se realizeze cu respectarea dispozitiilor cuprinse in documentatie.

                                Reprezentant legal,                                                  

Data,                                                         Semnatura autorizata si stampila

                                                                                                                FORMULAR  B

D E C L A R A T I E

Subsemnatul (a) ___________________________________________________

(se insereaza numele persoanei juridice), în calitate de participant la procedura de  licitatie publică pentru vânzarea imobilului– teren situat in intravilanul orasului Jibou, zona Parc Industrial , înscris în CF 52683 nr.cadastral 52683 în suprafata de 2822 mp.

 din data de………………………………….., ora…………., organizată de Primaria Orașului Jibou.

Declar pe propria răspundere ca:

 1. Nu sunt în stare de dizolvare/lichidare/insolvență/faliment, afacerile mele nu

sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt suspendate și nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

 1. Nu fac obiectul unei procedure legale pentru declararea mea în una dintre

situatiile prevazute la lit.a);

 1. Mi-am îndeplinit obligațiile de plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor de

asigurari sociale către  bugetele componenete ale bugetului general consolidate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare in Romania;

 1. Nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe

Judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmarii declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                                                                                  Reprezentant legal,                                                                                                _________________________________

                                                                           (semnatura autorizata si stampila)

Data, ………………..                                                       

                                                                                                                  FORMULAR    C

D E C L A R A T I E

Subsemnatul (a) ________________________________________________________

___________________________________________________________

(se înserează numele persoanei juridice și sediul ), în calitate de participant la procedura de  licitație publică pentru vânzarea imobilului– teren situat în intravilanul orașului Jibou, zona Parc Industrial , înscris în CF 52683 nr.cadastral 52683 în suprafață de 2822 mp,organizată de Primaria Orașului Jibou în  data de………………………………….., ora………….,.

Declar pe propria raspundere că:

-nu am aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde să fi fost desemnat (ă )câștigătoar (e )dar nu am încheiat contractul ori nu am plătit prețul, din culpă proprie.

-nu am avut litigii cu autoritatea contractantă având ca obiect nerespectarea obligatiilor asumate prin contract de vanzare-cumpărare,litigiul  solutionandu-se  ce către instanța de judecată prin sentinta civilă definitivă ,    în ultimii 3 ani.

 

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu și înteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

                      Reprezentant legal,                                                                                                          _________________________________

                                                                           (semnatura autorizată și stampila)

                                                                              

Data,  …………………………..                                                                                                                                                     

FORMULAR  D

                                                          

Operator economic/persoana juridica romana/străina

____________________________________________

 

Declarație privind respectarea reglementarilor referitoare la ,

securitatea și sănătatea în muncă, normele de aparare împotriva incendiilor

 

 

            Subsemnatul_________________________________reprezentant imputernicit al____________________________________________________________________________________________________(denumirea și sediul ofertantului)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că mă angajez să costruiesc și să prestez activitați în cadrul bunului imobil vândut, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind , securitatea și sănătatea în muncă și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

            De asemnea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile care îmi revin cu privire la , securitatea și sănătatea în munca și a normelor de apărare împotriva incendiilor.

 

Data completării______________________

 

                                                                                       Reprezentant legal,

                                                                       _________________________________

                                                                           (semnatura autorizată și stampila)

 

Data,………………………………….                                                      

FISA DE DATE A PROCEDURII DE VANZARE

PRIN LICITATIE PUBLICA CU OFERTA LA PLIC INCHIS

 1. I. Autoritatea contractanta

Denumire: ORASUL  JIBOU – PRIMARIA ORASULUI JIBOU

Adresa: STR. PIATA 1 DECEMBRIE 1918,nr.16

Localitate: JIBOU

 

Cod postal: 455200

Tara: ROMANIA

Persoana de contact: secretar comisie licitatie –

Telefon: 0260  644558

E-mail: primaria_jibou @yahoo.com

 

Fax: 0260 641301

Adresa Autoritatii contractante:www. primariajibou.ro

 

 

 1. Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

Ì autorităţi locale

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ institutie europeană/organizaţie internationala

□ altele (specificati)  

Ì servicii generale ale administratiilor publice

□ aparare

□ ordine publică/siguranta naţională

□ mediu

□ economico-financiare

□ sanatate

□ construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protectie socială

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educaţie

□ altele (specificaţi)____________

 

Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante                                                                                             DA □         NU Ì

 

Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute:

 

Ì la adresa mai sus menţionată

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

 

Date limita de primire a solicitarilor de clarificari

 Data:______________________

 Ora limita :_________________

Adresa : str. Piata 1 Decembrie 1918 nr.16,oraș Jibou, jud. Sălaj, registratura

Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : ___________________

 

III. Procedura

 1. Procedura selectata:

□ Licitatie cu strigare

□ Licitatie restransa

□ Licitatie restransa accelerata

□ Dialog competitiv

□ Negociere cu anunt de participare

□ Negociere fara anunt de participare

Ì Licitatie cu oferte

□ Concurs de solutii

 

 1. IV. Obiectul contractului

                Vanzarea prin licitatie publica a imobilului –  teren intravilan in suprafata de 2822 mp. situat in orașul Jibou,incinta Parc industrial , înscris în CF nr.52683 oraș Jibou,nr cadastral 52683

 1. Elemente de pret

 (1)Pretul minim de pornire a  licitatie publice deschise cu oferta deschisa la plic închis pentru vanzarea  parcelei de teren   situat in loc.Jibou str.Parc Industrial inscris in CF 52683  nr.cadastral 52683  în suprafaţă de 2822 mp este  de 82.530 lei  echivalent 16.930 Euro     si a fost determinat în conformitate cu raportul de evaluare întocmit de către PFA Dehelean Gheorghe  prin ing.Dehelean Gheorghe -evaluator ANEVAR şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Jibou  nr.        din  …………..2021.                

  Valoarea de mai sus nu are inclus TVA -ul.

 

 VI Motivele care justifica vânzarea

 

MOTIVATIA VANZARII  -Motive de ordin legislativ,economic financiar,social  si de mediu urmărite de către vânzător  care impun vanzarea imobilului sunt urmatoarele :

        (1)Dispozițiile Art.354  (1) si (2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  ce precizeaza

,, domeniul privat al statului sau  al unitătilor administativ teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor și care nu pac parte din domeniul public iar asupra acestor bunuri ,statul sau unitățile administrativ teritoriale  au drept de proprietate privată.

        (2 ) prevederile art.363  (1) și (4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  aplicabil acesteia,,vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ teritoriale se face prin licitatie publică organizată în condițiile legii și se aprobă de către Consiliul local al orasului.

         (3 )prevederile art.363 (6) și (7) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ  ,,pretul minim de vânzare ,se aprobă prin HCL și  se va determina de către un evaluator autorizat persoană fizică sau juridică .Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii pretului prevăzut în raportul de evaluare ,revine exact evaluatorului care aîntocmit respectivul raport de evaluare”.

       (4) prevederile art. 553 (1) si (4)din Legea LEGE   Nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil- proprietatea  privată   

     -(1) Sunt obiect al proprietăţii private toate bunurile de uz sau de interes privat aparţinând persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alcătuiesc domeniul privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

   –  (4) Bunurile obiect al proprietăţii private, indiferent de titular, sunt şi rămân în circuitul civil, dacă prin lege nu se dispune altfel. Ele pot fi înstrăinate, pot face obiectul unei urmăriri silite şi pot fi dobândite prin orice mod prevăzut de lege.

Beneficii care se urmăresc prin vanzarea parcelei de teren:

(1)obţinere unor  venituri suplimentare la bugetul local 

(2) crearea unor locuri noi de munca;

(3)atragerea capitalului privat in actiuni ce vizeaza satisfacerea unor nevoi ale comunitatilor locale;

(4)exploatarea în conditii de siguranta ,rentabilitate si eficienta economica a terenurilor ;

(5)protejarea si conservarea mediului natural si construit în conformitate cu reglementarile in vigoare;

 

 1. Prezentarea ofertei

1)  Limba de redactare a ofertei

Limba romana;

2)  Modul de prezentare a ofertei financiare

Oferta financiara pentru teren in suprafata de 2822 mp, situat in oras JIBOU, zona Parc Industrial , înscris în CF 52683  0raș Jibou,nr.cadastral 52683 se va prezenta  ferm in lei /euro  pentru întreg activul.

3) Garantie de participare

 

-garantia de participare la licitatie 8253 lei – egala cu 10% din pretul de pornire – faraTVA

-taxa de participare,taxa documentatiei de atribuire si garantia de participare  se vor achita cu chitanta sau ordin de plata vizat de banca pana la data limita de depunere a ofertelor.

-ofertantilor necastigatori li se va restitui, în baza unei cereri, garanția de participare la licitatie.

-Ofertantul va pierde garantia de participare la licitatie, daca își retrage oferta înainte de desemnarea câstigatorului.

-Garanția de participare a ofertantului câstigător face parte din prețul bunului adjudecat.

-In cazul în care nu se va încheia contractul de vanzare-cumparare în termenii stabiliti prin documentatia de atribuire, din vina adjudecatorului, acesta va fi decazut din drepturile castigate in urma atribuirii contractului si va pierde garantia de participare constituita.    

4) Clarificari

 (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire.

(2) Vanzatorul are obligația de a răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

(3) Vanzatorul are obligația de a transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut, în condițiile prezentei secțiuni, documentația de atribuire, luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), vanzatorul are obligația de a transmite răspunsul la orice clarificare cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.

(5) În cazul în care solicitarea de clarificare nu a fost transmisă în timp util, punând astfel vanzatorul în imposibilitatea de a respecta termenul prevăzut la alin. (4), acesta din urmă are totuși obligația de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către persoanele interesate înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

5) Modul de prezentare a ofertei

a) adresa la care se depune oferta : registratura Primariei orasului JIBOU, str.Piata 1 Decembrie 1918 nr.16, jud. Sălaj, cod 455200;

b) data limita pentru depunerea ofertei:___________ora______

c) numarul de exemplare in copie – 0;

d) numarul de exemplare in original – 1;

Ofertele cuprinzand dovada constituirii garantiei de participare, taxei de participare, taxei caietului desarcini împreună cu intreaga documentatiei de atribuire , documentele de calificare, propunerea financiara se vor depune in plicuri sigilate, separate, astfel:

–          Plicul exterior – va contine

dovada constituirii garantiei de participare, taxei de participare, taxei documentatiei de atribuire documentele de certificare a identitatii și calității ofertantului iar pe plic se va inscriptiona  „vanzare parcelă de teren în suprafață de 2822 mp,înscrisă în Cf 52683,situata în Parcul Industrial,numele sau denumirea ofertantului, precum și  sediul social al acestuia MENTIONANDU-SE CLAR:” A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE ___________ORA____”

–          Plicul interior – va contine

documentele privind oferta financiara in original, capacitatea economico-financiara, declaratie protectia mediului inconjurator, condiții specifice impuse de natura bunului imobil licitat- numele  sau denumitrea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia

6) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

 

1.        Riscurile legate de transmiterea

ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina persoanei interesate;

2.        Ofertele sunt declarate

intarziate daca sunt depuse la alta adresa decat cea mentionata în documentația  licitației sau dupa data si ora limita stabilite prin anunțul licitației.

7.) Deschiderea ofertelor

Data, ora si locul deschiderii ofertelor:

_________________, ora______

Sediul Primariei orasului  JIBOU, str. Piata 1 Decembrie 1918 nr.16, jud. Sălaj,

Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere:

Administratorii  firmelor ofertante, vor participa  la sedinta de deschidere a ofertelor iar in lipsa acestora vor fi prezenti persoane fizice pe baza unei imputerniciri notariale  acordată persoanei care reprezintă ofertantul .

VII. Criteriile de atribuire ale contractului de vânzare sunt:

Determinarea ofertei câștigătoareinformații detailate și complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru determinarea ofertei câștigătoare precum și ponderea lor

 

Criteriile de atribuire si punctajele  pentru vânzarea prin licitatie publică a lotului de teren in suprafata de 2822 mp sunt  :

a)Oferta financiara  -va contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.

 Formularului  nr.  I  anexa la caietul de sarcini  – (se puncteaza cu 40 puncte);

Algoritm de calcul :

 Punctajul de la criteriul (1 )litera a) se acorda astfel:

a)cel mai mare nivel al prețului de pornire (oferta financiară) – se puncteaza cu 40 puncte;

-pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret n / Cel mai mare nivel al prețului de pornire) x punctaj maxim alocat.

 

b)capacitatea economico-financiară a ofertanților

– cel mai mare nivel al cash-flow-ului – (declarații pe propria răspundere/document emis de unitati bancare din care sa reiasă faptul ca în cazul atribuirii imobilului în cauza dispune de resursele declarate, pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, respectiv pretul intreg al imobilului, (se puncteaza cu 10 puncte ) ,

 

c)protecția mediului înconjurător –Declarația cumpărătorului privind problemele de mediu

 –  Formular nr.II  anexa  la caietul de sarcini  – (se punctează cu 10 puncte) ;

 

 1. d) conditii specifice impuse de natura bunului de închiriat

-angajamentele asumate de investitor  /cumpărator  ,valoarea planificată a investiției,

(se punctează 15puncte iar termenul de executie cel mai scurt se punctează cu 10 puncte) =

Total 25 puncte  Formular nr.III – anexă  la caietul de sarcini ;

Algoritm de calcul pentru criteriul  prevăzut la litera d –valoarea planificată  a investitiei):

 Punctajul de la criteriul ( 1 )litera  d ) se acorda astfel:

-cel mai mare nivel a valoarei planificată a investiției  se punctează  cu 15 puncte  iar termenul de execuție cel mai scurt se punctează cu 10 puncte ;

-pentru celelalte  oferte  punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = ( Suma valoare planificată oferta analizată/  Cea mai mare valoare planificată a invistiției x punctaj maxim alocat.

P(n)= ( cel mai scurt termen de executie / termenul de executie din oferta analizată) X punctaj maxim alocat.

 

e)angajamente referitoare la personalul angajat asumate de investitor/cumpărător

 Formular nr.IV – anexă  la caietul de sarcini  ( se puncteaza cu 15 puncte)

Punctajul de la criteriul  (1) litera  e ) se acorda astfel:

cel mai mare nr.de personal angajat asumat de investitor se punctează cu 15 puncte

P(n)=Nr .de angajați oferta analizată/cel mai mare nr.de personal angajat  x punctaj maxim alocat

 

Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecarei oferte, tinând seama de

ponderea criteriilor prevazute mai sus.

       Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

         În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

În cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc,după primele etape de departajare prevazute  anteriori ,departajarea acestora se va face prin licitatie cu strigare pornind de la pretul ofertat. Pasul licitației este de  5 % din prețul ofertat.

 

VIII.  Atribuirea  contractului/încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Toate clauzele contractuale cuprinse în caietul de sarcini, sunt imperative și nu pot face obiectul unei negocieri.

Prin depunerea ofertei se intelege ca operatorul economic este de acord cu toate clauzele contractuale.