HOTĂRÂREA nr.27

Din 22.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                            HOTĂRÂREA nr.27

Din 22.02.2022

Privind rectificarea bugetului pe trim I anul 2022 

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.2317/21.02.2022al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr.2316/21.02.2022  al domnului primar ;

– adresa nr. 1528/18.02.2022 AJFP Salaj si Hotararii Guvernului nr. 204/2022 cu privire la modificarea si completarea Hotararii de Guvern nr.72/2013;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim I anul 2022  astfel:

                                                                                                                       MII LEI                  

VENITURI                                                                                        

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentarlizate                                                               88,00

CHELTUIELI                                                                                              

CAP   65.02 INVATAMANT                                                                           88,00

65030101 Gradinita Prichindel                                                                           6,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                           

65040102 Scoala Lucian Blaga                                                                         31,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                           

65040101 Liceul Tehnologic Octavial Goga                                                      29,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                           

65040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                      22,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica                                                           18,00 

200104 Apa, canal si salubritate                                                                           4,00

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ:

            SZANTO IOAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                            OPRIȘ MARIA