HOTĂRÂREA nr. 58 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 58

Din  20.04.2021

privind modificarea Regulamentului pentru   finantarea  programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza unitatii administrativ teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial,detinatoare ale certificatului de identitate  sportiva , aprobat prin HCL nr. 150/2019

Consiliul local al al orașului Jibou;          

Având în vedere:

            Referatul de aprobare nr.5631 /19.04.2021 al domnului primar  privind modificarea Regulamentului pentru   finantarea  programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza unitatii administrativ teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial,detinatoare ale certificatului de identitate  sportiva , aprobat prin HCL nr. 150/2019 , Raportul de specialitate,  propunerile  domnilor consilieri

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            În baza prevederilor art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1Se aprobă modificarea Regulamentului pentru   finantarea  programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza unitatii administrativ teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial,detinatoare ale certificatului de identitate  sportiva , aprobat prin HCL nr. 150/2019, astfel:

Capitolul IV Criterii  de evaluare 

Nr. Crt. CRITERIU PUNCTAJ MAXIM
1. Anvergura programului competiţional, încadrarea pe nivele de importanţă şi relevanţa sa 10
1.1 – judetean 5  
1.2 – naţional   5  
2. Categoriile de vârstă          24
  2.1 Copii      4
  2.2 Juniori  8
  2.3 Seniori           12
3. Categorie sportiva    15
  4.1 Sport de echipă 10
4.2 Sport individual 5
4. Buget 15
5.1Raportul cheltuieli estimate – rezultate aşteptate este realist şi în concordanţă cu activităţile planificate 2
5.2Cheltuielile propuse reflectă în mod real raportul valoare – cost 3
  5.3 Contribuţia solicitantului din surse financiare proprii 5
    5.4 Atragerea de surse de finanţare prin sponsorizarea de către unele entităţi economice 5
5. Continuitate în iniţiere şi organizare programe sportive 15
  6.1 intre 1 si doi ani 3
6.2 intre doi si trei ani  6.3  peste   3 ani                    4 8
6. Rezultatele obţinute la nivel judetean,national 21
  7.1 trofee/titluri: la seniori 10
  7.2                     la juniori 7
  7.3                     la copii 3
  7.4 participare în competiții la nivel național de primă ligă sau divizie, după caz 1
  PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100

         Art.2 Se aproba modificare punctului 4.3 alin 5 care va avea următorul continut:

Pentru a fi selectata in vederea finantarii, o solicitare trebuie sa intruneasca un punctaj total de minim 60 la suta din punctajul total maxim

         Art.3 Se completeaza cap III subpunctul 3.1 Calendar operațional astfel : Depunerea cererii de repartizare insotita de documentele solicitate pana la  data stabilita de finantator dar nu mai mica de 20 zile calendaristice înainte de data limita pentru depunerea cererilor de repartizare.

          Art.4. La Cap. I punctual 1.2 lit. c) denumita Beneficiar se fac urmatoarele modificari:

Punctul 1.2 lit.C) va avea urmatorul continut:

Structura sportivă locală organizata ca structura nonprofit, participant la competitii sportive locale, judetene, regionale, nationale organizate in conformitate cu statului si Regulamentele federatiilor sportive nationale pe ramura de sport in baza contractelor si a programelor sportive ale acestora care prevad promovare selectie participare pregatire organizare de competii si evenimente sportive.

Art.5 La punctual 1.3 lit.a) Libera concurenta in loc de finantarea activitatilor de performanta se va scrie finantarea activitatilor competitionale. In cererea de repartizare se va mentiona  sintagma locale sau naționale.

Art.6 În cuprinsul Regulamentului, anexelor si contractului de finantare se va radia sintagma international si se vor folosii doar sintagmle locale, judetene, regionale, nationale.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj                                   

                        -Primarul orașului Jibou

  -Serviciul Buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale

                     -Publicitate/mass-media

                     -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PINTEA VICTOR                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA