HOTĂRÂRE NR. 8

DIN 17.01.2023

ROMÂNIA                                                                       

JUDEŢUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR. 8

DIN 17.01.2023

Privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Oras Jibou, prin completarea cu două imobile –  Pasune sat Cuceu

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al primarului nr.   723    din   16.01.2023;

-Raportul de specialitate nr.   724   din   16.01.2023  intocmit de Comisia speciala de inventariere a patrimoniului public si privat;

Avizul comisiilor de specialitate 1 si 3

Ordinul nr 187 din 11.05.2022 emis de catre Instituția Prefectului –Județul Sălaj, pentru trecerea in proprietatea privata a Orasului Jibou a suprafatei de de 923985 mp;

-Documentatia cadastrala intocmita de catre Pusok Ferenc prin cxare s-a inscris suprafata de 923985 mp in cartea funciara nr 55018;

-Hotararea Consiliului Local Jibou nr 154 din 17.11.2022 privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr 55018 Jibou proprietatea Orasului Jibou, domeniul privat in doua loturi astfel: unul de 500000 mp si celalalt 423985 mp.

-ART 129 alin 2 lit c art 139 alin 3 lit g, art 196 alin 1 lit a, art 354, art 355, art 357 alin 1 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

-Hotararea nr. 392/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, municipiilor si judetelor.

-Art 553 alin 1 din Legea nr 287/2009-Codul Civil-cu modificarile si completarile ulterioare

-Legea nr 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit.a) și lit. b), art. 139 alin. (1) Art. 196 alin.1 lit.a)coroborat cu art. 5 lit.ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1  Se aprobă actualizareainventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al UAT Oras Jibou, prin completarea cu două imobile –  Pasune sat Cuceuastfel: CF 55153 cu suprafata de 423985 mp si CF nr 55154 in suprafata de 500000 mp , ambele cu categoria de folosinta pasune , in baza extraselor de carte funciara , conform Anexei parte integranta din prezenta.

Art.2  Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteaza Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate , Compartimentul Urbanism, Compartimenul Registrul Agricol.

Art.3 Hotărârea va fi comunicată către:

– Instituția Prefectului-Județul Sălaj 

– Primarul ORASULUI JIBOU

-Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate

-Compartimentul Urbanism

-Compartimenul Registrul Agricol

-Dosar de ședință

-Publicitate

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ RODICA

                                                                                                     ANEXA  LA HCL NR.   8 /17.01.2023

Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobandirii si/sau al dării in folosintaValoarea de inventar (mii lei)Situatia juridica actuala
1.0.1Pasune Cuceu  CF nr 551454 in suprafata de 500.000 mp ,nr. inv 1498202253.050HCL nr8/17.01.2023
2.0.1Pasune Cuceu CF 55153 in suprafata de 423985 mpnr. inv 1497202245.010HCL nr.8/17.01.2023

Comisia speciala de inventariere a patrimoniului public si privat,

SARKOZI PAUL, administrator – presedinte

ROGOZAN AMELIA, economist – secretar                                                                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

REVNIC LIDIA, consilier – membru                                                                              CADAR  ANAMARIA

GROZA LUCIA, referent –membru