HOTĂRÂREA nr. 114 din  23.10. 2018

HOTĂRÂREA  nr. 114

Din  23.10. 2018

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 94/2018  pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou„

Consiliul local al oraşului Jibou,

Având în vedere

-raportul de specialitate nr.13056 din 19.10 2018 al  Compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 94/2018  pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou„

-expunerea de motive  a domnului primar nr. 13057/19.10.2018 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

Potrivit prevederilor art.44 alin  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

Legea 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

În temeiul prevederilor art.45 alin( 3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se  aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 94/2018 în urma încheierii contractelor de achiziție publică pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea străzilor  T. Vladimirescu și Odorheiului din orașul Jibou„ ,conform anexei parte integrantă din prezenta .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

     Art.3  Prezenta se comunică cu

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Domnul  Primar

-Serviciul contabilitate

-Comaprtimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

-Dosar  hotărâri/dosar de ședință

-Mass-media/Publicitate

             

             

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA

ANEXA LA HCL nr. 114/2018

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici aprobati prin HCL

  1. 94/2018, in urma incheierii contractelor de achizitie publice pentru investitia „ Reabilitarea si modernizarea strazilor T. Vladimirescu si Odorheiului din orasul Jibou„.

Pentru investitia Reabilitarea si modernizarea strazilor T. Vladimirescu si Odorheiului din orasul Jibou„. prin HCL 94/2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultati in urma realizarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, astfel :

-total general 5471856 lei + TVA ,

respectiv  C+M 5024758,14 lei +TVA

in urma achizitiei de lucrari si servicii (proiectare proiect tehnic, dirigentie de santier) valorile indicatorilor se prezinta astfel:

Total general  6.298.726,00  lei inclusiv TVA

Din care C+M 6.065.271,96 lei inclusiv TVA