HOTĂRÂREA NR. 47 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 47

Din 25 aprilie 2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea

ședintelor din  luna mai  2017

        Consiliul local al orașului Jibou,

       Având în vedere:

      -HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

       In temeiul art. 39(1) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  domnul  consilier Almas Ioan pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna mai  2017.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazuta la art 1

           -Domnul  Primar

           -Institutia Prefectului județului Salaj

           -dosar hotărâri/dosar de sedinta

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria