HOTĂRÂREA NR. 69 din 24 septembrie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR.  69

                                                Din 24 septembrie 2013

Privind trecerea unor  bunuri imobile situate în str. Stadionului nr.15  din domeniul public de interes local  în domeniul privat al oraşului Jibou .

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 septembrie 2013;

Având în vedere:

In temeiul art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                          Hotărăşte:

      Art. 1  Se aprobă trecerea  din domeniul public de interes local a unui imobil situat

în oraşul Jibou, str. Stadionului nr.15, cuprins la poz.223 din Anexa 4 a HG nr.966/2002,  în domeniul privat al oraşului,  conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează  secretarul oraşului Jibou

şi  Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează:

 Neagota Victoria                                                                             Secretar oraş,

                                                                                                         Opriş Maria