HOTĂRÂREA nr.87 Din 29.06.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.87

Din  29.06.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.7009/18.06.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța;

-referatul de aprobare  nr.7008/18.06.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța astfel:

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI 144,00  
33.10.30 Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la BS 43.10.33 Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale 51,00       93,00  
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 144.00  
10.01.01 Salarii de baza 10.01.05 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.29 Stimulent de risc 10.03.07 Contributie asiguratorie pentru munca 65,00 22,00   33,50 20,00   3,50  

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Spitalul Orașenesc Jibou Dr. Traian Herța

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA