HOTĂRÂREA nr.148 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

HOTĂRÂREA  nr.148

Din  29.10.2019

privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale, a metodologiei, a instrumentelor de lucru și a procedurilor operationale aferente în vederea licențierii Centrului de Zi și Consiliere Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

-raportul de specialitate  nr. 13.028/22.10.2019 a Direcției de asistență socială privind aprobarea Contractului de acordarea de servicii  sociale, a procedurilor operaționale, a metodologiei și instrumentelor de lucru în vederea obținerii licenței  serviciului social Centrul de zi de Consiliere Jibou;

-cererea nr.4528/27.08.2019 transmisă către MMJS  pentru licențierea Serviciului social Centrul de zi de Consiliere Jibou ;

            -referatul de aprobare  a domnului primar;

-avizul  comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local ;

            Potrivit prevederilor:

            -Legii nr. 292/2011  legea asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare;

            -Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

-Ordinul nr. 29/2019 al MMJS privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părasit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractul pentru acordarea de servicii sociale, a metodologiei, a instrumentelor de lucru și a procedurilor operationale aferente în vederea licențierii Centrului de Zi și Consiliere Jibou, conform anexelor 1-10, parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul Primar și  Direcția de asistență socială.

            Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Domnul Primar ing. Ghiurco Dan

            -Institutia Prefectului județul Sălaj

            -Direcția de asistență socială

            -Serviciul contabilitate

            -Publicitate/mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA