HOTĂRÂREA NR.163 Din 26.11. 2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.163

Din   26.11. 2019

Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitați 

cu ocazia sărbătorilor de iarnă

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,           

            Având în vedere:

            -expunerea de motive nr. 14.329/19.11 2019 a domnului Primar ;

            -raportul nr. 14.330/19.11.2019 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

            -referatul nr. 14536/22.11.2019 al Compartimentului organizare, salarizare, resurse umane prin care se solicită  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă incadrat în gradul I grav de handicap;

 – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

            Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei în vederea  achiziționării a 40 de pachete cu alimente  și dulciuri  în valoare de 100 lei/pachet  pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă, conform anexei parte integrantă din prezenta.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            – Compartimentul organizare, salarizare, resurse umane

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate /mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA