HOTĂRÂREA NR. 164 Din 28. 11. 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 164

Din 28. 11. 2017

Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28.11.2017

            Având în vedere:

    -Expunerea de motive nr. 13.303 /16.11.2017 a domnului Primar;

    -Raportul nr. 13.302/16.11.2017 al Biroului buget, finanţe, contabilitate privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou ,respectiv primirea grupelor de colindători formate din preșcolari și școlari ,achiziționarea  de dulciuri (500 pachete x 10lei/pachet=5.000);

      – referatului  nr 11/15.11.2017 a Casei de Cultura prin care se solicită  suma de 4.500 lei pentru pachete și masă;

     – Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

            În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1- Se aprobă  alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local  cu  ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou pentru achizitionarea  de dulciuri (500 pachete x 10lei/pachet=5.000) pentru  grupele de colindătorii preșcolari și școlari  la Primăria orașului Jibou , iar la Casa de Cultură suma de 4500 lei .

            Art 2– Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Biroul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Trezoreria Jibou

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            BUJOR IOAN                                                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      Opriș Maria