PH 91 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 91

Din  31.07.2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici pentru investiția Modernizare  Corp C1 și amenajare teren de sport din cadrul Liceului   Tehnologic Octavian Goga

           Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

     – raportul de specialitate nr. 9818 din 31.07.2018 al Compartimentului managementul Proiectelor și achiziții publice  privind aprobarea  indicatorilor tehnico economici pentru investiția Modernizare  Corp C1 și amenajare teren de sport din cadrul Liceului   Tehnologic Octavian Goga;

    –  expunerea de  motive  a domnului Primar și avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local; 

          Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;     

    în conformitate cu prevederileHG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice  aferente obiectivelor/ proiectelor  de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

           Văzând prevederile art.36 alin. 2 lit. b din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul   art.45  alin.( 1 și 2)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1 Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico- economici  pentru  investiția Modernizare  Corp C1 și amenajare teren de sport din cadrul Liceului  Tehnologic Octavian Goga  potrivit anexei,parte integranta din prezenta .

Valoarea investiției este:

 

 

Lei fără TVA

TVA

Lei inclusiv TVA

TOTAL

3.246.767,02

612.761,78

3.859.528,80

Din care C+M

2.698.802,02

512.772,38

3.211.574,40

           

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul, managementul Proiectelor și achizitii publice.

           Art.3 .Prezenta  se comunică cu:

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul,managementul proiectelor și achiziții publice

          -Serviciul  Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                    OPRIȘ MARIA