HOTĂRÂREA  nr.134 din 27.11. 2018

HOTĂRÂREA  nr.134

Din 27.11. 2018

Privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare  Spațială pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului JIBOU județul Sălaj

Consiliul local al orașului JIBOU,

Având în vedere:

– raportul  de specialitate nr. 14.294 din 22.11.2018 al compartimentului  management de proiecte investiții, achiziții publice și urbanism .

-Adresa nr. 84652/22.08.2018 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice privind necesitatea înt

ocmirii Strategiei de dezvoltare  Spațială pentru actualizare Planului Urbanistic General al orașului JIBOU județul Sălaj;

Văzând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și  urbanismul;

Potrivit prevederilor art. 36 alin 2 lit c  coroborat cu prev art 36 alin 5 lit c din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale  ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art 45 alin 2 din legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale  ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă Strategia de dezvoltare  Spațială pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului JIBOU județul Sălaj conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  Prezenta se comunică cu:

  • Domnul Primar
  • Instituția Prefectului –Județul Sălaj
  • Compartimentul management de proiecte
  • Compartimentul urbanism
  • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
  • Dosar de ședință /dosar hotărâri
  • Publicitate /mass-media

   

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                 Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria